ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Italy.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី)
នាមក្លែងទង់ Flag of Italy.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Italy.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
warWar flag of the Italian Social Republic.svgWar flag of the Italian Social Republic.svg
កងនាវាWar flag of the Italian Social Republic.svgWar flag of the Italian Social Republic.svg
air forceASDF.svgASDF.svg
កងទ័ពWar flag of the Italian Social Republic.svgWar flag of the Italian Social Republic.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

  • {{navy|សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី}} National Republican Navy
  • {{flagicon|សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី|naval}}សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

  • {{air force|សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី}} National Republican Air Force
  • {{flagicon|សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី|air force}}សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងទ័ពដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Army:

  • {{army|សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី}} National Republican Army
  • {{flagicon|សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី|army}}សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអ៊ីតាលី

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ ៖