ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្របារាំង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ផ្នែកបន្តបន្ទាប់អំពី
ប្រវត្តិសាស្ត្របារាំង
ទង់បារាំងពីមុនដល់១៧៨៩ និង រវាង ១៨១៤ និង ១៨៣០ ទង់បារាំង
បុរេប្រវត្តិ
យុគថ្មបំបែក
យុគថ្មកណ្ដាល
យុគថ្មរំលីង
យុគស្ពាន់
យុគសំរិទ្ធិ
យុគដែក
ប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណ
អាណានិគមក្រិច
ហ្គោលសែលត៍
ហ្គោលរ៉ូម (៥០ មុ.គ.–៤៨៦ គ.ស.)
ដើមយុគកណ្ដាល
ពួកផ្វ្រង់
ពួកមែរ៉ូវីង (៤៨១ គ.ស.–៧៥១ គ.ស.)
ពួកការ៉ូលីង (៧៥១–៩៨៧)
យុគកណ្ដាល
ពួកកាប៉ែតផ្ទាល់ (៩៨៧–១៣២៨)
វ៉ាលវ៉ា (១៣២៨–១៤៩៨)
ដើមសម័យទំនើប
វ៉ាលវ៉ា-អ៊័រឡង់ស៍ (១៤៩៨–១៥១៥)
វ៉ាលវ៉ា-អង់ហ្គូឡេមេ (១៥១៥–១៥៨៩)
វង្សបួរបុង (១៥៨៩–១៧៩២)
រាជាណាចក្របារាំង (១៤៩២–១៧៩១
រាជាណាចក្របារាំង (១៧៩១–១៧៩២)
បដិវត្តន៍បារាំង (១៧៨៩)
សតវត្សទី១៩
សាធារណរដ្ឋទីមួយ (១៧៩២–១៨០៤)
អនុសញ្ញាជាតិ (១៧៩២–១៧៩៥)
នាយកាល័យ (១៧៩៥–១៧៩៩)
ស្ថានកុងស៊ុល (១៧៩៩–១៨០៤)
ចក្រភពទីមួយ (១៨០៤–១៨១៤)
ការស្ដារឡើងវិញ (១៨១៤–១៨៣០)
បដិវត្តន៍កក្កដា (១៨៣០)
រាជាធិបតេយ្យ (១៨៣០–១៨៤៨)
បដិវត្តន៍១៨៤៨
Portal icon តោរណៈបារាំង