ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មានទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោក

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Syntax[កែប្រែ]

{{ប្រអប់ព័ត៌មានទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោក
| Name    = 
| Image    = (optional)
| imagecaption= (optional)
| Country   = (optional)
| Location  = (optional)
| Type    =
| Criteria  =
| ID     =
| Link    = (optional) 
| Region   = 
| Coordinates = (optional; use {{coord}}) 
| Year    = 
| Session   = (optional)
| Extension  = (optional)
| Danger   = (optional)
| map     = (optional)
| map_caption = (optional) 
| map_width  = (optional) 
| locmapin  = (optional) 
| relief   = ("1" for relief map - if available)
| latitude  = (optional) 
| longitude  = (optional) 
}}

Notes[កែប្រែ]

 • For Region, use the following UNESCO classifications[១]:
Africa encompassing Sub-Saharan Africa
Arab States Northern Africa and the Middle East
Asia-Pacific Asia and Oceania
Europe and North America Europe, Canada, USA
Latin America and the Caribbean entire Western Hemisphere minus Canada and the USA

Coordinates[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:UF-coord

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

Example 1[កែប្រែ]

ទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោកយូណេស្កូ
Kathmandu Valley
ឈ្មោះដែលបានចារលើបញ្ជីកេរដំណែលពិភពលោក
ប្រទេសNepal
ប្រភេទCultural
លក្ខខណ្ឌiii, iv, vi
ឯកសារយោង121
តំបន់យូណេស្កូAsia-Pacific
ប្រវត្តិចារឹក
ចារឹក1979 (សម័យប្រជុំ3rd)
Extensions2006
Endangeredsince 2003

This example has no image:

{{ប្រអប់ព័ត៌មានទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោក
| Name    = Kathmandu Valley
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}

Example 2[កែប្រែ]

ទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោកយូណេស្កូ
Kathmandu Valley
ឈ្មោះដែលបានចារលើបញ្ជីកេរដំណែលពិភពលោក
The Kathmandu Darbar Square
The Kathmandu Darbar Square

ប្រទេសNepal
ប្រភេទCultural
លក្ខខណ្ឌiii, iv, vi
ឯកសារយោង121
តំបន់យូណេស្កូAsia-Pacific
ប្រវត្តិចារឹក
ចារឹក1979 (សម័យប្រជុំ3rd)
Extensions2006
Endangeredsince 2003

This example uses an image of width 270px:

{{ប្រអប់ព័ត៌មានទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោក
| Name    = Kathmandu Valley
| Image    = [[Image:basantapurpalace.JPG|270px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}

Example 3[កែប្រែ]

ទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោកយូណេស្កូ
Kathmandu Valley
ឈ្មោះដែលបានចារលើបញ្ជីកេរដំណែលពិភពលោក
The Kathmandu Darbar Square
ប្រទេសNepal
ប្រភេទCultural
លក្ខខណ្ឌiii, iv, vi
ឯកសារយោង121
តំបន់យូណេស្កូAsia-Pacific
ប្រវត្តិចារឹក
ចារឹក1979 (សម័យប្រជុំ3rd)
Extensions2006
Endangeredsince 2003
ប្រអប់ព័ត៌មានទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោក is located in Nepal
Location in Nepal

This example uses an infobox width of 20.8em with an image width of 230px:

{{ប្រអប់ព័ត៌មានទីកន្លែងកេរដំណែលពិភពលោក
| Name    = Kathmandu Valley
| infoboxwidth= 20.8em
| Image    = [[Image:basantapurpalace.JPG|230px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
| locmapin  = Nepal
| relief   = 1
| latitude  = 27.704
| longitude  = 85.309
| map_caption = Location in Nepal
}}