ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ការតាំងទីលំនៅដ្ឋាន/តំបន់បង្ហាញ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This subtemplate of {{Infobox settlement}} displays area values.

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/areadisp
| km2   = area in square kilometres (via area_total_km2 and others)
| sqmi  = area in square miles (via area_total_sq_mi and others)
| ha    = area in hectares (via area_total_ha and others)
| acre  = area in acres (via area_total_acre and others)
| dunam = area in dunams (via area_total_dunam and others)
| pref  = preference to display /km2 or /sqmi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
| link  = if dunam_link = on, returns total=on
| mag   = set to value of area_magnitude
}}

Examples: square kilometre (km2)[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/areadisp|km2=N}}

Input Output   Input Output
km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ៣៨៦១�0 3 ១០០០០ គម2 (៤០០០ ម៉ាយ ការ)   22222 0 ៨៥៨០�0 3 ២២២២២ គម2 (៨៥៨០ ម៉ាយ ការ)
1000 -3 386.1 2 ១០០០ គម2 (៤០០ ម៉ាយ ការ)   2222 0 857.9 2 ២២២២ គម2 (៨៥៨ ម៉ាយ ការ)
100 -2 38.6 1 ១០០ គម2 (៤០ ម៉ាយ ការ)   222 0 85.7 1 ២២២ គម2 (៨៦ ម៉ាយ ការ)
10 -1 3.86 0 ១០ គម2 (៤ ម៉ាយ ការ)   22 0 8.5 0 ២២ គម2 (៨ ម៉ាយ ការ)
1 0 0.386 -1 ១ គម2 (០.៤ ម៉ាយ ការ)   2 0 0.77 -1 ២ គម2 (០.៨ ម៉ាយ ការ)
0.1 1 0.0386 -2 ០.១ គម2 (០.០៤ ម៉ាយ ការ)   0.2 1 0.077 -2 ០.២ គម2 (០.០៨ ម៉ាយ ការ)
0.01 2 0.00386 -3 ០.០១ គម2 (០.០០៤ ម៉ាយ ការ)   0.22 2 0.0849 -2 ០.២២ គម2 (០.០៨ ម៉ាយ ការ)
0.001 3 0.000386 -4 ០.០០១ គម2 (០.០០០៤ ម៉ាយ ការ)   0.222 3 0.08571 -2 ០.២២២ គម2 (០.០៨៦ ម៉ាយ ការ)
0.0001 4 3.86E-5 -5 ០.០០០១ គម2 (៤×១០−៥ ម៉ាយ ការ)   0.2222 4 0.085792 -2 ០.២២២២ គម2 (០.០៨៥៨ ម៉ាយ ការ)

Examples: square mile (sqmi)[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|sqmi=N}}

Input Output   Input Output
sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
  sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ២៥៨៩៩.៩ 4 ១០០០០ ម៉ាយ ការ (០ គម2)   22222 0 ៥៧៥៥៤.៧ 4 ២២២២២ ម៉ាយ ការ (៥៧៥៥០ គម2)
1000 -3 ២៥៨៩.៩៩ 3 ១០០០ ម៉ាយ ការ (០ គម2)   2222 0 ៥៧៥៤.៩៥ 3 ២២២២ ម៉ាយ ការ (៥៧៥០ គម2)
100 -2 ២៥៩�00 2 ១០០ ម៉ាយ ការ (០ គម2)   222 0 ៥៧៤.៩៨ 2 ២២២ ម៉ាយ ការ (៥៧០ គម2)
10 -1 ២៥.៩0 1 ១០ ម៉ាយ ការ (០ គម2)   22 0 ៥៦.៩៨ 1 ២២ ម៉ាយ ការ (៦០ គម2)
1 0 2.59 0 ១ ម៉ាយ ការ (០ គម2)   2 0 5.18 0 ២ ម៉ាយ ការ (១០ គម2)
0.1 1 0.259 -1 ០.១ ម៉ាយ ការ (០ គម2)   0.2 1 0.518 -1 ០.២ ម៉ាយ ការ (១ គម2)
0.01 2 0.0259 -2 ០.០១ ម៉ាយ ការ (០�០ គម2)   0.22 2 0.5698 -1 ០.២២ ម៉ាយ ការ (០.៦ គម2)
0.001 3 0.00259 -3 ០.០០១ ម៉ាយ ការ (០�០០ គម2)   0.222 3 0.57498 -1 ០.២២២ ម៉ាយ ការ (០.៥៧ គម2)
0.0001 4 0.000259 -4 ០.០០០១ ម៉ាយ ការ (០�០០០ គម2)   0.2222 4 0.575495 -1 ០.២២២២ ម៉ាយ ការ (០.៥៧៥ គម2)
0.00001 5 2.59E-5 -5 ០.០០០០១ ម៉ាយ ការ (០�០០០០ គម2)   0.22222 5 0.575547 -1 ០.២២២២២ ម៉ាយ ការ (០.៥៧៥៥ គម2)

Examples: hectare (ha)[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/areadisp|ha=N}}

Input Output   Input Output
ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
  ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 24710.5 4 ១០០០០ ha (០ acres)   22222 0 54911.8 4 ២២២២២ ha (៥៤៩១០ acres)
1000 -3 2471.1 3 ១០០០ ha (០ acres)   2222 0 5490.7 3 ២២២២ ha (៥៤៩០ acres)
100 -2 247.1 2 ១០០ ha (០ acres)   222 0 548.6 2 ២២២ ha (៥៥០ acres)
10 -1 24.7 1 ១០ ha (០ acres)   22 0 54.4 1 ២២ ha (៥០ acres)
1 0 2.47 0 ១ ha (០ acres)   2 0 4.9 0 ២ ha (០ acres)
0.1 1 0.247 -1 ០.១ ha (០ acres)   0.2 1 0.49 -1 ០.២ ha (០ acres)
0.01 2 0.0247 -2 ០.០១ ha (០�០ acres)   0.22 2 0.544 -1 ០.២២ ha (០.៥ acres)
0.001 3 0.00247 -3 ០.០០១ ha (០�០០ acres)   0.222 3 0.5486 -1 ០.២២២ ha (០.៥៥ acres)
0.0001 4 0.000247 -4 ០.០០០១ ha (០�០០០ acres)   0.2222 4 0.54907 -1 ០.២២២២ ha (០.៥៤៩ acres)
0.00001 5 2.47E-5 -5 ០.០០០០១ ha (០�០០០០ acres)   0.22222 5 0.549118 -1 ០.២២២២២ ha (០.៥៤៩១ acres)

Examples: acre[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|acre=N}}

Input Output   Input Output
acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
  acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 4046.9 3 ១០០០០ acres (៤០០០ ha)   22222 0 8992.9 3 ២២២២២ acres (៨៩៩៣ ha)
1000 -3 404.69 2 ១០០០ acres (៤០០ ha)   2222 0 899.2 2 ២២២២ acres (៨៩៩ ha)
100 -2 40.47 1 ១០០ acres (៤០ ha)   222 0 89.8 1 ២២២ acres (៩០ ha)
10 -1 4.05 0 ១០ acres (៤ ha)   22 0 8.9 0 ២២ acres (៩ ha)
1 0 0.405 -1 ១ acre (០.៤ ha)   2 0 0.81 -1 ២ acres (០.៨ ha)
0.1 1 0.0405 -2 ០.១ acres (០.០៤ ha)   0.2 1 0.081 -2 ០.២ acres (០.០៨ ha)
0.01 2 0.00405 -3 ០.០១ acres (០.០០៤ ha)   0.22 2 0.089 -2 ០.២២ acres (០.០៩ ha)
0.001 3 0.000405 -4 ០.០០១ acres (០.០០០៤ ha)   0.222 3 0.0898 -2 ០.២២២ acres (០.០៩០ ha)
0.0001 4 4.05E-5 -5 ០.០០០១ acres (៤×១០−៥ ha)   0.2222 4 0.08992 -2 ០.២២២២ acres (០.០៨៩៩ ha)

Examples: dunam[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=Dunam|dunam=N}}

Input Output   Input Output
dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
  dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
100000 -5 km2: 100
sqmi: ៣៨.៦១0
2
1
១០០០០០ dunams (១០០ គម or ៤០ ម៉ាយ ការ)   222222 0 km2: 222.222
sqmi: ៨៥.៨00
2
1
២២២២២២ dunams (២២២.២២២ គម or ៨៥.៨០០ ម៉ាយ ការ)
10000 -4 km2: 10
sqmi: ៣.៨៦១
1
0
១០០០០ dunams (១០ គម or ៤ ម៉ាយ ការ)   22222 0 km2: 22.222
sqmi: ៨.៥៨0
1
0
២២២២២ dunams (២២.២២២ គម or ៨.៥៨០ ម៉ាយ ការ)
1000 -3 km2: 1
ac: 247.1
0
2
១០០០ dunams (១ គម or ២០០ acres)   2222 0 km2: 2.222
ac: 549.1
0
2
២២២២ dunams (២.២២២ គម or ៥៤៩ acres)
100 -2 ha: 10
ac: 24.7
1
1
១០០ dunams (១០ ha or ២០ acres)   222 0 ha: 22.2
ac: 54.9
1
1
២២២ dunams (២២.២ ha or ៥៥ acres)
10 -1 ha: 1
ac: 2.47
0
0
១០ dunams (១ ha or ២ acres)   22 0 ha: 2.2
ac: 5.44
0
0
២២ dunams (២.២ ha or ៥ acres)
1 0 ha: 0.1
ac: 0.247
-1
-1
១ dunam (០.១ ha or ០.២ acres)   2 0 ha: 0.2
ac: 0.49
-1
-1
២ dunams (០.២ ha or ០.៥ acres)
0.1 1 ha: 0.01
ac: 0.0247
-2
-2
០.១ dunams (០.០១ ha or ០.០២ acres)   0.2 1 ha: 0.02
ac: 0.049
-2
-2
០.២ dunams (០.០២ ha or ០.០៥ acres)
0.01 2 ha: 0.001
ac: 0.00247
-3
-3
០.០១ dunams (០.០០១ ha or ០.០០២ acres)   0.22 2 ha: 0.022
ac: 0.054
-2
-2
០.២២ dunams (០.០២២ ha or ០.០៥ acres)
0.001 3 ha: 0.0001
ac: 0.000247
-4
-4
០.០០១ dunams (០.០០០១ ha or ០.០០០២ acres)   0.222 3 ha: 0.0222
ac: 0.0549
-2
-2
០.២២២ dunams (០.០២២២ ha or ០.០៥៥ acres)
0.0001 4 ha: 1.0E-5
ac: 2.47E-5
-5
-5
០.០០០១ dunams (១×១០−៥ ha or ២×១០−៥ acres)   0.2222 4 ha: 0.02222
ac: 0.05491
-2
-2
០.២២២២ dunams (០.០២២២២ ha or ០.០៥៤៩ acres)

See also[កែប្រែ]