ទំព័រគំរូ:Infobox settlement

ដោយវិគីភីឌា
Infobox settlement
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template should be used to produce an Infobox for human settlements (cities, towns, villages, communities) as well as other administrative districts, counties, provinces, etcetera - in fact, any subdivision below the level of a country, for which {{Infobox country}} should be used. Parameters are described in the table below. For questions see the talk page.

Usage[កែប្រែ]

 • Important: Please enter all numeric values in a raw, unformatted fashion. References are to be included in their respective section footnotes field. Numeric values that are not "raw" may create an "Expression error". Raw values will be automatically formatted by the template. If you find a raw value is not formatted in your usage of the template, please post a notice on the discussion page for this template.
 • An expression error may also occur when any coordinate parameter has a value, but one or more coordinate parameters are blank or invalid.

Basic blank template, ready to cut and paste. See the next section for a copy of the template with all parameters and comments. See the table below that for a full description of each parameter.

Using metric units[កែប្រែ]

{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| latd = |latm = |lats = |latNS =
| longd = |longm = |longs = |longEW =
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_type    = 
| coordinates_display   = inline,title
| coordinates_footnotes  = 
| coordinates_region   = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| unit_pref        = Metric
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square kilometers -->
| area_total_km2     = 
| area_land_km2      = 
| area_water_km2     = 
| area_urban_km2     = 
| area_rural_km2     = 
| area_metro_km2     = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank2_km2     = 
<!-- hectares -->
| area_total_ha      = 
| area_land_ha      = 
| area_water_ha      = 
| area_urban_ha      = 
| area_rural_ha      = 
| area_metro_ha      = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank2_ha     = 
| length_km        = 
| width_km        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_m       = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_as_of    = 
| population_density_km2 = auto
| population_demonym   = 
| population_note     = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Using non-metric units[កែប្រែ]

{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| latd = |latm = |lats = |latNS = 
| longd = |longm = |longs = |longEW = 
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_type    = 
| coordinates_display   = inline,title
| coordinates_footnotes  = 
| coordinates_region   = 
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| unit_pref        = US<!-- or UK -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square miles -->
| area_total_sq_mi    = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank2_sq_mi    = 
<!-- acres -->
| area_total_acre     = 
| area_land_acre     = 
| area_water_acre     = 
| area_urban_acre     = 
| area_rural_acre     = 
| area_metro_acre     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank2_acre    = 
| length_mi        = 
| width_mi        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_ft      = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_as_of    = 
| population_density_sq_mi= auto
| population_demonym   = 
| population_note     = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Complete empty syntax, with comments[កែប្រែ]

This copy of the template lists all parameters except for some of the repeating numbered parameters which are noted in the comments. Comments here should be brief; see the table below for full descriptions of each parameter.

{{Infobox settlement
<!-- See Template:Infobox settlement for additional fields and descriptions -->
| name          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| official_name      =
| native_name       = <!-- if different from the English name -->
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead -->
| other_name       =
| settlement_type     = <!-- such as Town, Village, City, Borough etc. -->
<!-- transliteration(s) -------->
| translit_lang1     = 
| translit_lang1_type   = 
| translit_lang1_info   = 
| translit_lang1_type1  = 
| translit_lang1_info1  = 
| translit_lang1_type2  = 
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     = 
| translit_lang2_type   = 
| translit_lang2_info   = 
| translit_lang2_type1  = 
| translit_lang2_info1  = 
| translit_lang2_type2  = 
| translit_lang2_info2  = 
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- images, nickname, motto --->
| image_skyline      = 
| imagesize        = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image          = <!-- other image (specify File: or Image: namespace) -->
| image_flag       = 
| flag_size        = 
| flag_alt        = 
| flag_link        = 
| image_seal       = 
| seal_size        = 
| seal_alt        = 
| seal_link        = 
| image_shield      = 
| shield_size       = 
| shield_alt       = 
| shield_link       = 
| image_blank_emblem   = 
| blank_emblem_type    = <!-- defaults to Logo -->
| blank_emblem_size    = 
| blank_emblem_alt    = 
| blank_emblem_link    = 
| nickname        = 
| motto          = 
| anthem         = 
<!-- maps and coordinates ------>
| image_map        = 
| mapsize         = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| image_map1       = 
| mapsize1        = 
| map_alt1        = 
| map_caption1      = 
| image_dot_map      = 
| dot_mapsize       = 
| dot_map_base_alt    = 
| dot_map_alt       = 
| dot_map_caption     = 
| dot_x = |dot_y = 
| pushpin_map       = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_label      = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_mapsize     = 
| pushpin_map_caption   = 
| pushpin_map1      = 
| pushpin_label_position1 = 
| pushpin_label1     = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| pushpin_map_alt1    = 
| pushpin_mapsize1    = 
| pushpin_map_caption1  = 
| latd = |latm = |lats = |latNS = 
| longd = |longm = |longs = |longEW = 
| coor_pinpoint      = <!-- to specify exact location of coordinates (was coor_type) -->
| coordinates_region   = <!-- ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 code for country/region containing the coordinates -->
| coordinates_type    = <!-- parameter list passed to Coord template, overrides coordinates_region -->
| coordinates_display   = inline,title
| coordinates_format   = dms
| coordinates_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
<!-- location ------------------>
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = <!-- the name of the country -->
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- established --------------->
| established_title    = <!-- Settled -->
| established_date    = 
| established_title1   = <!-- Incorporated (town) -->
| established_date1    = 
| established_title2   = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date2    = 
| established_title3   = 
| established_date3    = 
| extinct_title      = 
| extinct_date      = 
| founder         = 
| named_for        = 
<!-- seat, smaller parts ------->
| seat_type        = <!-- defaults to: Seat -->
| seat          = 
| parts_type       = <!-- defaults to: Boroughs -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1           = 
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- government type, leaders -->
| government_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| government_type     = 
| governing_body     = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = <!-- add &nbsp; (no-break space) to disable automatic links -->
| leader_title1      = 
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- display settings --------->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- area ---------------------->
| area_footnotes     = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      = 
| area_total_acre     = 
| area_total_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_land_km2      = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_land_ha      = 
| area_land_acre     = 
| area_land_dunam     = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_km2     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_water_ha      = 
| area_water_acre     = 
| area_water_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_percent   = 
| area_urban_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_urban_km2     = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_urban_ha      = 
| area_urban_acre     = 
| area_urban_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rural_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_rural_km2     = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_rural_ha      = 
| area_rural_acre     = 
| area_rural_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_metro_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_metro_km2     = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_metro_ha      = 
| area_metro_acre     = 
| area_metro_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank1_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_blank2_title    = 
| area_blank2_km2     = 
| area_blank2_sq_mi    = 
| area_blank2_ha     = 
| area_blank2_acre    = 
| area_blank2_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_note        = 
<!-- dimensions ----------------->
| dimensions_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| length_km        = 
| length_mi        = 
| width_km        = 
| width_mi        = 
<!-- elevation ----------------->
| elevation_footnotes   = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_m       = 
| elevation_ft      = 
| elevation_max_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_max_m     = 
| elevation_max_ft    = 
| elevation_min_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_min_m     = 
| elevation_min_ft    = 
<!-- population ---------------->
| population_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| population_total    = 
| population_as_of    = 
| population_rank     = 
| population_density_km2 = <!-- for automatic calculation of any density field, use: auto -->
| population_density_sq_mi= 
| population_est     = 
| pop_est_as_of      = 
| population_urban_footnotes   = 
| population_urban        = 
| population_density_urban_km2  = 
| population_density_urban_sq_mi = 
| population_rural_footnotes   = 
| population_rural        = 
| population_density_rural_km2  = 
| population_density_rural_sq_mi = 
| population_metro_footnotes   = 
| population_metro        = 
| population_density_metro_km2  = 
| population_density_metro_sq_mi = 
| population_density       = 
| population_density_rank    = 
| population_blank1_title    = 
| population_blank1       = 
| population_density_blank1_km2 = 
| population_density_blank1_sq_mi= 
| population_blank2_title    = 
| population_blank2       = 
| population_density_blank2_km2 = 
| population_density_blank2_sq_mi= 
| population_demonym   = <!-- demonym, e.g. Liverpudlian for someone from Liverpool -->
| population_note     = 
<!-- demographics (section 1) -->
| demographics_type1   = 
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1  = 
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title5 / demographics1_info5 -->
<!-- demographics (section 2) -->
| demographics_type2   = 
| demographics2_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics2_title1  = 
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title5 / demographics2_info5 -->
<!-- time zone(s) -------------->
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| timezone2        = 
| utc_offset2       = 
| timezone2_DST      = 
| utc_offset2_DST     = 
<!-- postal codes, area code --->
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code       = 
| postal2_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal2_code      = 
| area_code_type     = <!-- defaults to: Area code(s) -->
| area_code        = 
| geocode         = 
| iso_code        = 
| registration_plate   = 
<!-- twin cities --------------->
| twin1          = 
| twin1_country      = 
| twin2          = 
| twin2_country      = <!-- etc., up to twin9 / twin9_country -->
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1     = 
| blank_info_sec1     = 
| blank1_name_sec1    = 
| blank1_info_sec1    = 
| blank2_name_sec1    = 
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2     = 
| blank_info_sec2     = 
| blank1_name_sec2    = 
| blank1_info_sec2    = 
| blank2_name_sec2    = 
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- website, footnotes -------->
| website         = <!-- {{URL|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Parameter names and descriptions[កែប្រែ]

Name and transliteration[កែប្រែ]

Parameter name Usage Description
name optional This is the usual name in English. If it's not specified, the infobox will use the official_name as a title unless this too is missing, in which case the page name will be used.
official_name optional The official name in English if different from name
native_name optional This will display under the name/official name
native_name_lang optional Use ISO 639-2 code, e.g. "fr" for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.
other_name optional For places with a former or more common name like Bombay or Saigon
settlement_type optional Any type can be entered, such as City, Town, Village, Hamlet, Municipality, Reservation, etc. If set, will be displayed under the names, provided that either name or official_name is filled in. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to City), if needed to distinguish from Urban, Rural or Metro (if urban, rural or metro figures are not present, the label is Total unless total_type is set).
Transliteration(s)
translit_lang1 optional Will place the "entry" before the word "transliteration(s)". Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter "Other", like in Gaza's article.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
to
translit_lang1_type6
optional
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
to
translit_lang1_info6
optional
translit_lang2 optional Will place a second transliteration. See Dêlêg
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
to
translit_lang2_type6
optional
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
to
translit_lang2_info6
optional

Images, nickname, motto[កែប្រែ]

Parameter name Usage Description
Skyline image
image_skyline optional Despite the name it can be any image that an editor wishes.
imagesize optional Can be used to tweak the size of the image_skyline up or down. This can be helpful if an editor want to make the infobox wider. If used, px must be specified; default size is 250px.
image_alt optional Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image. See WP:ALT.
image_caption optional Will place a caption under the image_skyline (if present)
Flag image
image_flag optional Used for a flag.
flag_size optional Can be used to tweak the size of the image_flag up or down from 100px as desired. If used, px must be specified; default size is 100px.
flag_alt optional Alt text for the flag.
flag_link optional
Seal image
image_seal optional If the place has an official seal.
seal_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
seal_alt optional Alt text for the seal.
seal_link optional
Coat of arms image
image_shield optional Can be used for a place with a coat of arms.
shield_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
shield_alt optional Alt text for the shield.
shield_link optional Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.
Logo or emblem image
image_blank_emblem optional Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See Kingston upon Hull's infobox for an example.
blank_emblem_type optional To specify what type of emblem "image_blank_emblem" is. The default is Logo.
blank_emblem_size optional If used, px must be specified; default size is 100px.
blank_emblem_alt optional Alt text for blank emblem.
blank_emblem_link optional
Nickname, motto
nickname optional well-known nickname(s)
motto optional Will place the motto under the nicknames
anthem optional Will place the anthem (song) under the nicknames

Maps, coordinates[កែប្រែ]

Parameter name Usage Description
Map images
image_map optional
mapsize optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt optional Alt text for map.
map_caption optional
image_map1 optional A secondary map image. The field image_map must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.
mapsize1 optional If used, px must be specified; default is 250px.
map_alt1 optional Alt text for secondary map.
map_caption1 optional
Dot map
image_dot_map optional A field for manually superimposing a dot over a blank map using an "X" & "Y" system. Blank maps, if available, can be found over at Wikimedia Commons. Example see: Rainbow Lake, Alberta
dot_mapsize optional To change the dot map size; default is 180px (px is optional).
dot_map_base_alt optional
dot_map_alt optional Alt text for the dot map.
dot_map_caption optional For placing a caption under the dot map.
dot_x
dot_y
optional For manually superimposing the dot left/right and up/down on the map.
Pushpin map(s), coordinates
pushpin_map optional The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields (e.g. latd and longd) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Padang, Indonesia
pushpin_label_position optional The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
pushpin_map_alt optional Alt text for pushpin map.
pushpin_mapsize optional Must be entered as only a number—do not use px. The default value is 250.
pushpin_map_caption optional Fill out if a different caption from map_caption is desired.
pushpin_relief optional Set this to y or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).
pushpin_map1 optional Set of parameters for second pushpin map
pushpin_label_position1 optional
pushpin_map_alt1 optional
pushpin_mapsize1 optional Must be entered as only a number—do not use px.
pushpin_map_caption1 optional
pushpin_relief1 optional
latd optional Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm optional Latitude minutes. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
lats optional Latitude seconds. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
latNS optional Latitude North or South (enter N or S). Omit or leave blank if latd has a decimal value.
longd optional Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
longm optional Longitude minutes. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longs optional Longitude seconds. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longEW optional Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if longd has a decimal value.
Coordinates display
coor_pinpoint optional If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship
coordinates_region optional Can be used to override the default region: for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code.

If coordinates_region is omitted or blank, region: will be set according to subdivision_name, using {{CountryAbbr}}. For example, subdivision_name = United Kingdom will generate coordinates with "region:GB". In addition, for Canada, India, and the United States, subdivision_name1 will be used to determine the region. For example: subdivision_name=Canada and subdivision_name1=Ontario will yield "region:CA-ON".
coordinates_type (below) overrides this parameter.

coordinates_type optional Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include type:, scale:, dim:, region:, and/or source:, joined by underscores ("_").

If |coordinates_type= is omitted or blank:

 • scale:, dim:, and source: will be left unspecified.
 • region: will be set by |coordinates_region= (above), |subdivision_name= and |subdivision_name1= (below), and
 • type: will be set to "type:city" if the population_total field is omitted or blank. If population_total is a number without commas, "type:city(population_total)" is used. But if population_total includes letters or punctuation, "type:city" is used.
coordinates_display optional If the parameter is omitted, blank, or equal to inline, the coordinates will be displayed in the infobox only.

Any value other than inline will have the coordinates displayed in the article's title as well.
Infobox settlement uses {{Geobox coor}} to call {{Coord}} with the parameter "display=inline,title".

coordinates_format optional If the parameter is omitted or blank, the coordinates format will match the format in which the coordinates are specified
Set to dms to force degrees/minutes/seconds or dec to force decimal.
coordinates_footnotes optional Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Location, established, seat, subdivisions, government, leaders[កែប្រែ]

Parameter name Usage Description
Location
subdivision_type optional almost always Country
subdivision_name optional Depends on the subdivision_type - use the name in text form, sample: United States or United States, flag icons or flag templates can be used in this field.
subdivision_type1
to
subdivision_type6
optional Can be State/Province, region, county.
subdivision_name1
to
subdivision_name6
optional Use the name in text form, sample: Florida or [[Florida]]. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.
Established
established_title optional Example: First settled
established_date optional
established_title1 optional Example: Incorporated (town)
established_date1 optional
established_title2 optional Example: Incorporated (city)
established_date2 optional
established_title3 optional
established_date3 optional
extinct_title optional For when a settlement ceases to exist
extinct_date optional
founder optional Who the settlement was founded by
named_for optional The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)
Seat of government
seat_type optional The label for the seat of government (defaults to Seat).
seat optional The seat of government.
Smaller parts (e.g. boroughs of a city)
parts_type optional The label for the smaller subdivisions (defaults to Boroughs).
parts_style optional Set to list to display as a collapsible list, coll as a collapsed list, or para to use paragraph style. Default is list for up to 5 items, otherwise coll.
parts optional Text or header of the list of smaller subdivisions.
p1
p2
to
p50
optional The smaller subdivisions to be listed. Example: Warsaw
Government type, leaders
government_footnotes optional Reference(s) for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
government_type optional Example: Mayor-council government
governing_body optional Name of the place's governing body
leader_party optional Political party of the place's leader
leader_title optional First title of the place's leader, e.g. Mayor
leader_name optional Name of the place's leader
leader_title1
to
leader_title4
optional
leader_name1
to
leader_name4
optional For long lists use {{Collapsible list}}. See Halifax for an example.

Geographic information[កែប្រែ]

These fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they should enter both values in their respective fields.
Parameter name Usage Description
Display settings
total_type optional Specifies what "total" area and population figure refer to, e.g. Greater London. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words "Area" and "Population", with no "Total" or similar label, set the value of this parameter to &nbsp;.
unit_pref optional To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the USA or the UK.
For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes optional Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude optional Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. 1 E+6 m²).
dunam_link optional If dunams are used, the default is to link the word dunams in the total area section. This can be changed by setting dunam_link to another measure (e.g. dunam_link=water). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. dunam_link=none or dunam_link=off).
area_total_km2 optional Total area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_ha optional Total area in hectares—symbol: ha. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.
area_total_sq_mi optional Total area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_acre optional Total area in acres. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if area_total_ha is empty.
area_total_dunam optional Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah
area_land_km2 optional Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi optional Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_land_ha optional similar to area_total_ha
area_land_dunam optional similar to area_total_dunam
area_land_acre optional similar to area_total_acre
area_water_km2 optional Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi optional Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_ha optional similar to area_total_ha
area_water_dunam optional similar to area_total_dunam
area_water_acre optional similar to area_total_acre
area_water_percent optional percent of water without the "%"
area_urban_km2 optional
area_urban_sq_mi optional
area_urban_ha optional similar to area_total_ha
area_urban_dunam optional similar to area_total_dunam
area_urban_acre optional similar to area_total_acre
area_rural_km2 optional
area_rural_sq_mi optional
area_rural_ha optional similar to area_total_ha
area_rural_dunam optional similar to area_total_dunam
area_rural_acre optional similar to area_total_acre
area_metro_km2 optional
area_metro_sq_mi optional
area_metro_ha optional similar to area_total_ha
area_metro_dunam optional similar to area_total_dunam
area_metro_acre optional similar to area_total_acre
area_rank optional The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title optional Example see London
area_blank1_km2 optional
area_blank1_sq_mi optional
area_blank1_ha optional similar to area_total_ha
area_blank1_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank1_acre optional similar to area_total_acre
area_blank2_title optional
area_blank2_km2 optional
area_blank2_sq_mi optional
area_blank2_ha optional similar to area_total_ha
area_blank2_dunam optional similar to area_total_dunam
area_blank2_acre optional similar to area_total_acre
area_note optional A place for additional information such as the name of the source.
Dimensions
dimensions_footnotes optional Reference(s) for dimensions, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
length_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.
length_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.
width_km optional Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.
width_mi optional Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.
Elevation
elevation_footnotes optional Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m optional Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft optional Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
optional Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See Leeds.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_min_m
elevation_min_ft
optional Used to give highest & lowest elevations, instead of just a single value. Example: Halifax Regional Municipality.

Population, demographics[កែប្រែ]

The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice-versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Parameter name Usage Description
Population
population_total optional Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_footnotes optional Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_as_of optional The year for the population total (usually a census year)
population_density_km2 optional
population_density_sq_mi optional
population_est optional Population estimate.
pop_est_as_of optional The year or month & year of the population estimate
population_urban optional
population_urban_footnotes optional Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 optional
population_density_urban_sq_mi optional
population_rural optional
population_rural_footnotes optional Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 optional
population_density_rural_sq_mi optional
population_metro optional
population_metro_footnotes optional Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 optional
population_density_metro_sq_mi optional
population_rank optional The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank optional The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title optional Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 optional The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 optional
population_density_blank1_sq_mi optional
population_blank2_title optional
population_blank2 optional
population_density_blank2_km2 optional
population_density_blank2_sq_mi optional
population_demonym optional A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.
population_note optional A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 optional Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes optional Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
to
demographics1_title5
optional Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
to
demographics1_info5
optional Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 optional A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes optional Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
to
demographics2_title5
optional Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
to
demographics2_info5
optional Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Other information[កែប្រែ]

Parameter name Usage Description
Time zone(s)
timezone1 optional
utc_offset1 optional
timezone1_DST optional
utc_offset1_DST optional
timezone2 optional A second timezone field for larger areas such as a Province.
utc_offset2 optional
timezone2_DST optional
utc_offset2_DST optional
Postal code(s) & area code
postal_code_type optional
postal_code optional
postal2_code_type optional
postal2_code optional
area_code_type optional If left blank/not used template will default to "Area code(s)"
area_code optional
geocode optional See Geocode
iso_code optional See ISO 3166
registration_plate optional See Vehicle registration plate
Twin cities
twin1
to
twin9
optional Name of a twin city
twin1_country
to
twin9_country
optional Country of the twin city
Blank fields (section 1)
blank_name_sec1 optional Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.
blank_info_sec1 optional The information associated with the blank_name heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: Warsaw
blank1_name_sec1
to
blank7_name_sec1
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec1
to
blank7_info_sec1
optional
Blank fields (section 2)
blank_name_sec2 optional For a second section of blank fields
blank_info_sec2 optional Example: Beijing
blank1_name_sec2
to
blank7_name_sec2
optional Up to 7 additional fields (8 total) can be displayed in this section
blank1_info_sec2
to
blank7_info_sec2
optional
Website, footnotes
website optional External link to official website, Use {{URL}}, thus: {{URL|example.com}}
footnotes optional Text to be displayed at the bottom of the infobox

Example 1[កែប្រែ]

Chicago
City
Clockwise from top: Downtown Chicago, the Chicago Theatre, the Chicago 'L', Navy Pier, Millennium Park, the Field Museum, and the Willis (formerly Sears) Tower

Flag

ត្រា
រហស្សនាម: The Windy City, The Second City, Chi-Town, Chi-City, Hog Butcher for the World, City of the Big Shoulders, The City That Works, and others found at List of nicknames for Chicago
Motto: ឡាតាំងUrbs in Horto (City in a Garden), Make Big Plans (Make No Small Plans), I Will
Location in the Chicago metropolitan area and Illinois
Infobox settlement is located in the USA
Chicago
Location in the United States
កូអរដោនេ: 41°50′15″N 087°40′55″W / 41.83750°N 87.68194°W / 41.83750; -87.68194[១]
Country United States
State Illinois
Counties Cook, DuPage
Settled 1770s
Incorporated March 4, 1837
Named for Miami-Illinoisshikaakwa
("Wild onion")
រដ្ឋាភិបាល
 • ប្រភេទ Mayor–council
 • Mayor Rahm Emanuel (D)
 • Council Chicago City Council
ផ្ទៃក្រឡា[១]
 • City [[១ E+Expression error: Unrecognized punctuation character "៦",_m²|២៣៤,១១៤ ម៉ាយ ការ]] (៦០៦,៣៥ គម)
 • Land ២២៧,៦៣៥ ម៉ាយ ការ (៥៨៩,៥៧ គម)
 • Water ៦,៤៧៩ ម៉ាយ ការ (១៦,៧៨ គម)  3%
 • Urban ២១២៣ ម៉ាយ ការ (៥៥០០ គម)
 • Metro ១០៨៧៤ ម៉ាយ ការ (២៨១៦០ គម)
រយៈកំពស់[២] ៥៩៤ ភ (១៨១ ម)
ប្រជាជន (2010)[៣][៤]
 • City ២,៦៩៥,៥៩៨
 • Estimate (2011) ២,៧០៧,១២០
 • ចំណាត់ថ្នាក់ 3rd US
 • សន្ទភាព ១១,៨៩២,៤/ម៉ាយ ការ (៤,៥៩២/គម)
 • Urban ៨៧១១០០០
 • Urban density Bad rounding here៤១០០/ម៉ាយ ការ (Bad rounding here១៦០០/គម)
 • Metro ៩៤៦១១០៥
 • Metro density Bad rounding here៨៧០/ម៉ាយ ការ (Bad rounding here៣៤០/គម)
ប្រជានាម Chicagoan
ល្វែងម៉ោង CST (ម.ស.ស.−06:00)
 • Summer (DST) CDT (UTC−05:00)
Area codes 312, 773, 872
FIPS code ទំព័រគំរូ:FIPS
GNIS feature ID ទំព័រគំរូ:GNIS4, ទំព័រគំរូ:GNIS4
គេហទំព័រ cityofchicago.org
[២]
<!--NOTE: This differs from the actual Chicago infobox in order to provide examples.-->
{{Infobox settlement
| name = Chicago
| settlement_type = [[City]]
| image_skyline = Chicago montage.jpg
| imagesize = 275px <!--default is 250px-->
| image_caption = Clockwise from top: [[Downtown Chicago]], the [[Chicago Theatre]], the [[Chicago 'L']], [[Navy Pier]], [[Millennium Park]], the [[Field Museum]], and the [[Willis Tower|Willis (formerly Sears) Tower]]
| image_flag = Flag of Chicago, Illinois.svg
| image_seal = Seal of Chicago, Illinois.svg
| nickname = [[Origin of the name "Windy City"|The Windy City]], The Second City, Chi-Town, Chi-City, Hog Butcher for the World, City of the Big Shoulders, The City That Works, and others found at [[List of nicknames for Chicago]]
| motto = {{lang-la|Urbs in Horto}} (''City in a Garden''), Make Big Plans (Make No Small Plans), I Will
| image_map = US-IL-Chicago.png
| map_caption = Location in the [[Chicago metropolitan area]] and Illinois
| pushpin_map = USA
| pushpin_map_caption = Location in the United States
| latd = 41 | latm = 50 | lats = 15 | latNS = N
| longd = 087 | longm = 40 | longs = 55 | longEW = W
| coordinates_region = <!-- US-IL (not required, determined by infobox) -->
| coordinates_display = <!-- yes (any value to also display in title area) -->
| coordinates_footnotes = <ref name="USCB Gazetteer 2010"/>
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = United States
| subdivision_type1 = State
| subdivision_name1 = [[Illinois]]
| subdivision_type2 = [[List of counties in Illinois|Counties]]
| subdivision_name2 = [[Cook County, Illinois|Cook]], [[DuPage County, Illinois|DuPage]]
| established_title = Settled
| established_date = 1770s
| established_title2 = [[Municipal corporation|Incorporated]]
| established_date2 = March 4, 1837
| founder =
| named_for = {{lang-mia|shikaakwa}}<br /> ("Wild onion")
| government_type = [[Mayor–council government|Mayor–council]]
| leader_title = [[Mayor of Chicago|Mayor]]
| leader_name = [[Rahm Emanuel]] ([[Democratic Party (United States)|D]])
| leader_title1 = [[City council|Council]]
| leader_name1 = [[Chicago City Council]]
| unit_pref = Imperial
| area_footnotes = <ref name="USCB Gazetteer 2010">{{cite web | url = http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/files/Gaz_places_national.txt | title = 2010 United States Census Gazetteer for Places: January 1, 2010 | format = text | work = 2010 United States Census | publisher = [[United States Census Bureau]] | date = April 2010 | accessdate = August 1, 2012}}</ref>
| area_magnitude = 1 E+8
| area_total_sq_mi = 234.114
| area_land_sq_mi = 227.635
| area_water_sq_mi = 6.479
| area_water_percent = 3
| area_urban_sq_mi = 2123
| area_metro_sq_mi = 10874
| elevation_footnotes = <ref name="GNIS"/>
| elevation_ft = 594
| elevation_m = 181
| population_footnotes = <ref name="USCB PopEstCities 2011">{{cite web | url = http://www.census.gov/popest/data/cities/totals/2011/tables/SUB-EST2011-01.csv | title = Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 50,000, Ranked by July 1, 2011 Population | format = [[comma-separated values|CSV]] | work = 2011 Population Estimates | publisher = [[United States Census Bureau]], Population Division | date = June 2012 | accessdate = August 1, 2012}}</ref><ref name="USCB Metro 2010">{{cite web | url=http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf | title = Population Change for the Ten Most Populous and Fastest Growing Metropolitan Statiscal Areas: 2000 to 2010 | date = March 2011 | publisher = [[U.S. Census Bureau]] | page = 6 |accessdate = April 12, 2011}}</ref>
| population_as_of = [[2010 United States Census|2010]]
| population_total = 2,695,598
| pop_est_as_of = 2011
| population_est = 2,707,120
| population_rank = [[List of United States cities by population|3rd US]]
| population_density_sq_mi = 11,892.4<!-- 2011 population_est / area_land_sq_mi -->
| population_urban = 8711000
| population_density_urban_sq_mi = auto
| population_metro = 9461105
| population_density_metro_sq_mi = auto
| population_demonym = Chicagoan
| timezone = [[Central Standard Time|CST]]
| utc_offset = −06:00
| timezone_DST = [[Central Daylight Time|CDT]]
| utc_offset_DST = −05:00
| area_code_type = [[North American Numbering Plan|Area codes]]
| area_code = [[Area code 312|312]], [[Area code 773|773]], [[Area code 872|872]]
| blank_name = [[Federal Information Processing Standard|FIPS]] code
| blank_info = {{FIPS|17|14000}}
| blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
| blank1_info = {{GNIS4|423587}}, {{GNIS4|428803}}
| website = {{URL|www.cityofchicago.org}}
| footnotes = <ref name="GNIS">{{Cite GNIS|428803|City of Chicago|April 12, 2011}}</ref>
}}
References

Example 2[កែប្រែ]

Detroit
City
City of Detroit
Images from top to bottom, left to right: Downtown Detroit skyline, Spirit of Detroit, Greektown, Ambassador Bridge, Michigan Soldiers' and Sailors' Monument, Fox Theatre, and Comerica Park.

Flag

ត្រា
រហស្សនាម: The Motor City, Motown, Renaissance City, The D, Hockeytown, The Automotive Capital of the World, Rock City, The 313
Motto: Speramus Meliora; Resurget Cineribus
(Latin: We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes)
Location within Wayne County, Michigan and the state of Michigan
Infobox settlement is located in the USA
Detroit
Location within the contiguous United States of America
កូអរដោនេ: 42°19′53″N 083°02′45″W / 42.33139°N 83.04583°W / 42.33139; -83.04583
Country ទំព័រគំរូ:Country data United States of America
State ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Michigan
County 22x20px Wayne
Founded 1701
Incorporated 1806
រដ្ឋាភិបាល
 • ប្រភេទ Mayor-Council
 • Mayor Dave Bing (D)
 • City Council
ផ្ទៃក្រឡា
 • City ១៤២,៨៧ ម៉ាយ ការ (៣៧០,០៣ គម)
 • Land ១៣៨,៧៥ ម៉ាយ ការ (៣៥៩,៣៦ គម)
 • Water ៤,១២ ម៉ាយ ការ (១០,៦៧ គម)
 • Urban ១២៩៥ ម៉ាយ ការ (៣៣៥០ គម)
 • Metro ៣៩១៣ ម៉ាយ ការ (១០១៣០ គម)
រយៈកំពស់ ៦០០ ភ (២០០ ម)
ប្រជាជន (2011)
 • City ៧០៦,៥៨៥
 • ចំណាត់ថ្នាក់ 18th in U.S.
 • សន្ទភាព ៥១៤២/ម៉ាយ ការ (១៩៨៥/គម)
 • Urban ៣,៨៦៣,៩២៤
 • Metro ៤,២៨៥,៨៣២ (US: ១៣th)
 • CSA ៥,២០៧,៤៣៤ (US: ១១th)
ប្រជានាម Detroiter
ល្វែងម៉ោង EST (ម.ស.ស.−5)
 • Summer (DST) EDT (UTC−4)
ក្រមផ្ទៃដាល 313
FIPS code ទំព័រគំរូ:FIPS
GNIS feature ID ទំព័រគំរូ:GNIS4, ទំព័រគំរូ:GNIS4
Major airport Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW)
គេហទំព័រ DetroitMI.gov
{{Infobox settlement
| name          = Detroit
| settlement_type     = [[City (Michigan)|City]]
| official_name      = City of Detroit
| image_skyline      = Detroit Montage.jpg
| imagesize        = 290px
| image_caption      = Images from top to bottom, left to right: [[Downtown Detroit]] skyline, [[Spirit of Detroit]], [[Greektown Historic District|Greektown]], [[Ambassador Bridge]], [[Michigan Soldiers' and Sailors' Monument]], [[Fox Theatre (Detroit)|Fox Theatre]], and [[Comerica Park]].
| image_flag       = Flag of Detroit, Michigan.svg
| image_seal       = Seal of Detroit, Michigan.svg
| nickname        = The Motor City, Motown, Renaissance City, The D, Hockeytown, The Automotive Capital of the World, Rock City, The 313
| motto          = ''Speramus Meliora; Resurget Cineribus''<br /><small>([[Latin]]: We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes)</small>
| image_map        = Wayne County Michigan Incorporated and Unincorporated areas Detroit highlighted.svg
| mapsize         = 250x200px
| map_caption       = Location within [[Wayne County, Michigan]] and the state of [[Michigan]]
| pushpin_map       = USA
| pushpin_map_caption   = Location within the [[Contiguous United States|contiguous United States of America]]
| latd = 42 | latm = 19 | lats = 53 | latNS = N
| longd = 083 | longm = 02 | longs = 45 | longEW = W
| coordinates_region   = US-MI
| coordinates_display   = <!-- yes (any value to also display in title area) -->
| coordinates_footnotes  =
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = {{flagu|United States of America}}
| subdivision_type1    = State
| subdivision_name1    = {{flag|Michigan}}
| subdivision_type2    = [[List of counties in Michigan|County]]
| subdivision_name2    = {{flagicon image|Wayne.png}} [[Wayne County, Michigan|Wayne]]
| established_title    = Founded
| established_date    = 1701
| established_title2   = Incorporated
| established_date2    = 1806
| government_footnotes  = <!-- for references: use<ref> tags -->
| government_type     = [[Mayor-council government|Mayor-Council]]
| leader_title      = [[List of mayors of Detroit, Michigan|Mayor]]
| leader_name       = [[Dave Bing]]
| leader_party      = [[Democratic Party (United States)|D]]
| leader_title1      = [[Detroit City Council|City Council]]
| leader_name1      = {{collapsible list|bullets=yes
 | title = Members
 | 1 = [[Charles Pugh]] – Council President
 | 2 = [[Gary Brown (Detroit politician)|Gary Brown]] – Council President Pro-Tem
 | 3 = [[JoAnn Watson]]
 | 4 = [[Kenneth Cockrel, Jr.]]
 | 5 = [[Saunteel Jenkins]]
 | 6 = [[Andre Spivey]]
 | 7 = [[James Tate (Detroit politician)|James Tate]]
 | 8 = [[Brenda Jones (Detroit politician)|Brenda Jones]]
 | 9 = [[Kwame Kenyatta]]
 }}
| unit_pref        = Imperial
| area_footnotes     = 
| area_magnitude     = 
| area_total_sq_mi    = 142.87
| area_total_km2     = 370.03
| area_land_sq_mi     = 138.75
| area_land_km2      = 359.36
| area_water_sq_mi    = 4.12
| area_water_km2     = 10.67
| area_urban_sq_mi    = 1295
| area_metro_sq_mi    = 3913
| elevation_footnotes   = 
| elevation_ft      = 600
| population_footnotes  = 
| population_as_of    = 2011
| population_total    = 706,585
| population_rank     = [[List of United States cities by population|18th in U.S.]]
| population_urban    = 3,863,924
| population_metro    = 4,285,832 (US: [[List of United States metropolitan statistical areas|13th]])
| population_blank1_title = [[Combined statistical area|CSA]]
| population_blank1    = 5,207,434 (US: [[List of United States combined statistical areas|11th]])
| population_density_sq_mi= {{#expr:713777/138.8 round 0}}
| population_demonym   = Detroiter
| population_note     =
| timezone        = [[Eastern Time Zone (North America)|EST]]
| utc_offset       = −5
| timezone_DST      = [[Eastern Daylight Time|EDT]]
| utc_offset_DST     = −4
| postal_code_type    =
| postal_code       =
| area_code        = [[Area code 313|313]]
| blank_name       = [[Federal Information Processing Standard|FIPS code]]
| blank_info       = {{FIPS|26|22000}}
| blank1_name       = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
| blank1_info       = {{GNIS4|1617959}}, {{GNIS4|1626181}}
| blank2_name       = Major airport
| blank2_info       = [[Detroit Metropolitan Wayne County Airport]] (DTW)
| website         = [http://www.detroitmi.gov/ DetroitMI.gov]
| footnotes        =
}}

Redirects and calls[កែប្រែ]

At least ០ other templates call this one and many templates redirect here.

Supporting templates[កែប្រែ]

The following is a list of sub-templates used by Infobox settlement. See the current list of all sub-templates for documentation, sandboxes, testcases, etc.

 1. {{Infobox settlement/areadisp}}
 2. {{Infobox settlement/densdisp}}
 3. {{Infobox settlement/dunam}}
 4. {{Infobox settlement/dunam/mag}}
 5. {{Infobox settlement/impus}}
 6. {{Infobox settlement/impus/mag}}
 7. {{Infobox settlement/lengthdisp}}
 8. {{Infobox settlement/link}}
 9. {{Infobox settlement/metric}}
 10. {{Infobox settlement/metric/mag}}
 11. {{Infobox settlement/pref}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for the template used by the new VisualEditor.

Infobox settlement

an Infobox for human settlements (cities, towns, villages, communities) as well as other administrative districts, counties, provinces, etcetera

Template parameters

Parameter Description Type Status
name name

This is the usual name in English. If it's not specified, the infobox will use the 'official_name' as a title unless this too is missing, in which case the page name will be used.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
official_name official_name

The official name in English if different from 'name'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
native_name native_name

This will display under the name/official name

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
native_name_lang native_name_lang

Use ISO 639-2 code, e.g. 'fr' for French. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{lang}}, instead.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
other_name other_name

For places with a former or more common name like Bombay or Saigon

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
settlement_type settlement_type

Any type can be entered, such as City, Town, Village, Hamlet, Municipality, Reservation, etc. If set, will be displayed under the names, provided that either 'name' or 'official_name' is filled in. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to ''City''), if needed to distinguish from ''Urban'', ''Rural'' or ''Metro'' (if urban, rural or metro figures are not present, the label is ''Total'' unless 'total_type' is set).

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
translit_lang1 translit_lang1

Will place the entry before the word 'transliteration(s)'. Can be used to specify a particular language like in Dêlêg or one may just enter 'Other', like in Gaza's article.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
translit_lang1_type translit_lang1_type

Parameters translit_lang2_type1, ... translit_lang2_type6 are also available but not documented here

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
translit_lang1_info translit_lang1_info

Parameters translit_lang2_info1, ... translit_lang2_info6 are also available but not documented here

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
translit_lang2 translit_lang2

Will place a second transliteration. See Dêlêg

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_skyline image_skyline

Despite the name it can be any image that an editor wishes.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
imagesize imagesize

Can be used to tweak the size of the image_skyline up or down. This can be helpful if an editor want to make the infobox wider. If used, 'px' must be specified; default size is 250px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_alt image_alt

Alt text for the image, used by visually impaired readers who cannot see the image.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_caption image_caption

Will place a caption under the image_skyline (if present)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_flag image_flag

Used for a flag.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
flag_size flag_size

Can be used to tweak the size of the image_flag up or down from 100px as desired. If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
flag_alt flag_alt

Alt text for the flag.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
flag_link flag_link
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_seal image_seal

If the place has an official seal.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
seal_size seal_size

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
seal_alt seal_alt

Alt text for the seal.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
seal_link seal_link
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_shield image_shield

Can be used for a place with a coat of arms.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
shield_size shield_size

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
shield_alt shield_alt

Alt text for the shield.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
shield_link shield_link

Can be used if a wiki article if known but is not automatically linked by the template. See Coquitlam, British Columbia's infobox for an example.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_blank_emblem image_blank_emblem

Can be used if a place has an official logo, crest, emblem, etc. Logo is the default type. See Kingston upon Hull's infobox for an example.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_emblem_type blank_emblem_type

To specify what type of emblem 'image_blank_emblem' is. The default is Logo.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_emblem_size blank_emblem_size

If used, 'px' must be specified; default size is 100px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_emblem_alt blank_emblem_alt

Alt text for blank emblem.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_emblem_link blank_emblem_link

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
nickname nickname

well-known nickname(s)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
motto motto

Will place the motto under the nicknames

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
anthem anthem

Will place the anthem (song) under the nicknames

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_map image_map
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
mapsize mapsize

If used, 'px' must be specified; default is 250px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
map_alt map_alt

Alt text for map.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
map_caption map_caption

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_map1 image_map1

A secondary map image. The field 'image_map' must be filled in first. Example see: Bloomsburg, Pennsylvania.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
mapsize1 mapsize1

If used, 'px' must be specified; default is 250px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
map_alt1 map_alt1

Alt text for secondary map.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
map_caption1 map_caption1
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
image_dot_map image_dot_map

A field for 'manually' superimposing a dot over a blank map using an X-Y system. Blank maps, if available, can be found over at [http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons]. Example see: Rainbow Lake, Alberta

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dot_mapsize dot_mapsize

To change the dot map size; default is 180px ('px' is optional).

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dot_map_base_alt dot_map_base_alt
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dot_map_alt dot_map_alt

Alt text for the dot map.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dot_map_caption dot_map_caption

For placing a caption under the dot map.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dot_x dot_x

For manually superimposing the dot left/right on the map.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dot_y dot_y

For manually superimposing the dot up/down on the map.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_map pushpin_map

The name of a location map (e.g. 'Indonesia' or 'Russia'). The coordinate fields (e.g. 'latd' and 'longd') position a pushpin coordinate marker and label on the map 'automatically'. Example see: Padang, Indonesia

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_label_position pushpin_label_position

The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is ''right''.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_map_alt pushpin_map_alt

Alt text for pushpin map.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_mapsize pushpin_mapsize

Must be entered as only a number - do not use px. The default value is 250.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
pushpin_map_caption pushpin_map_caption

Fill out if a different caption from ''map_caption'' is desired.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_relief pushpin_relief

Set this to 'y' or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_map1 pushpin_map1

Set of parameters for second pushpin map

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_label_position1 pushpin_label_position1
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_map_alt1 pushpin_map_alt1
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_mapsize1 pushpin_mapsize1

Must be entered as only a number - do not use px.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
pushpin_map_caption1 pushpin_map_caption1
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
pushpin_relief1 pushpin_relief1
Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
latd latd

Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
latm latm

Latitude minutes. Omit or leave blank if 'latd' has a decimal value.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
lats lats

Latitude seconds. Omit or leave blank if 'latd' has a decimal value.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
latNS latNS

Latitude North or South (enter 'N' or 'S'). Omit or leave blank if 'latd' has a decimal value.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
longd longd

Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
longm longm

Longitude minutes. Omit or leave blank if 'longd' has a decimal value.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
longs longs

Longitude seconds. Omit or leave blank if 'longd' has a decimal value.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
longEW longEW

Longitude East or West (enter 'E' or 'W'). Omit or leave blank if 'longd' has a decimal value.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
coor_pinpoint coor_pinpoint

If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. 'Town Hall') or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
coordinates_type coordinates_type

Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include 'type:', 'scale:', 'dim:', 'region:', and/or 'source:', joined by underscores '_'.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
coordinates_display coordinates_display

If the parameter is omitted, blank, or equal to 'inline', the coordinates will be displayed in the infobox only. Any value other than 'inline' will have the coordinates displayed in the article's title as well. Infobox settlement uses {{Geobox coor}} to call {{Coord}} with the parameter 'display=inline,title'.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
coordinates_format coordinates_format

If the parameter is omitted or blank, the coordinates format will match the format in which the coordinates are specified. Set to 'dms' to force degrees/minutes/seconds or 'dec' to force decimal.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
coordinates_footnotes coordinates_footnotes

Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_type subdivision_type

almost always 'Country'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_name subdivision_name

Depends on the subdivision_type - use the name in text form, sample: 'United States' or 'United States', flag icons or flag templates can be used in this field.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_type1 subdivision_type1

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_type2 subdivision_type2

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_type3 subdivision_type3

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_type4 subdivision_type4

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_type5 subdivision_type5

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_type6 subdivision_type6

Additional subdivisions Can be State/Province, region, county.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_name1 subdivision_name1

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_name2 subdivision_name2

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_name3 subdivision_name3

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_name4 subdivision_name4

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_name5 subdivision_name5

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
subdivision_name6 subdivision_name6

Use the name in text form, sample: 'Florida' or '[[Florida]]'. Flag icons or flag templates can be used in this field per WP:MOSFLAG..

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_title established_title

Example: First settled

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_date established_date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_title1 established_title1

Example: Incorporated (town)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_date1 established_date1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_title2 established_title2

Example: Incorporated (city)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_date2 established_date2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_title3 established_title3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
established_date3 established_date3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
extinct_title extinct_title

For when a settlement ceases to exist

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
extinct_date extinct_date

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
founder founder

Who the settlement was founded by

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
named_for named_for

The source of the name of the settlement (a person, a place, et cetera)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
seat_type seat_type

The label for the seat of government (defaults to 'Seat').

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
seat seat

The seat of government.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
parts_type parts_type

The label for the smaller subdivisions (defaults to 'Boroughs').

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
parts_style parts_style

Set to 'list' to display as a collapsible list, 'coll' as a collapsed list, or 'para' to use paragraph style. Default is 'list' for up to 5 items, otherwise 'coll'.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
parts parts

Text or header of the list of smaller subdivisions.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
p1 p1

The smaller subdivisions to be listed. Parameters 'p1' to 'p50' can also be used.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
government_footnotes government_footnotes

References for government, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
government_type government_type

Example: '[[Mayor-council government]]'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
governing_body governing_body

Name of the place's governing body

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
leader_party leader_party

Political party of the place's leader

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
leader_title leader_title

First title of the place's leader, e.g. Mayor

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
leader_name leader_name

Name of the place's leader

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
leader_title1 leader_title1

First title of the place's leader, e.g. Mayor

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
leader_name1 leader_name1

Additional names for leaders. Parameters 'leader_name1' .. 'leader_name4' are available. For long lists use {{Collapsible list}}.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
total_type total_type

Specifies what total area and population figure refer to, e.g. 'Greater London'. This overrides other labels for total population/area. To make the total area and population display on the same line as the words Area and Population, with no Total or similar label, set the value of this parameter to '&nbsp&#59;'.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
unit_pref unit_pref

To change the unit order to 'imperial (metric)', enter 'imperial'. The default display style is 'metric (imperial)'. However, the template will swap the order automatically if the 'subdivision_name' equals some variation of the USA or the UK. For the middle east, a unit preference of dunam can be entered (only affects total area). All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_footnotes area_footnotes

Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {Cite web}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_magnitude area_magnitude

Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. [[1 E+6 m²]]).

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dunam_link dunam_link

If dunams are used, the default is to link the word 'dunams' in the total area section. This can be changed by setting 'dunam_link' to another measure (e.g. 'dunam_link=water'). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. 'dunam_link=none' or 'dunam_link=off').

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_total_km2 area_total_km2

Total area in square kilometers - symbol: km². Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_total_ha area_total_ha

Total area in hectares - symbol: ha. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_total_sq_mi area_total_sq_mi

Total area in square miles - symbol: sq mi. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_total_acre area_total_acre

Total area in acres. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if 'area_total_ha' is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_total_dunam area_total_dunam

Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Gaza and Ramallah

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_land_km2 area_land_km2

Land area in square kilometers - symbol: km^2. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if 'area_land_sq_mi' is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_land_sq_mi area_land_sq_mi

Land area in square miles - symbol: sq mi. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if 'area_land_km2' is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_land_ha area_land_ha

similar to 'area_total_ha'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_land_dunam area_land_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_land_acre area_land_acre

similar to 'area_total_acre'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_water_km2 area_water_km2

Water area in square kilometers symbol: km^2. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if 'area_water_sq_mi' is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_water_sq_mi area_water_sq_mi

Water area in square miles symbol: sq mi. Value must be entered in 'raw format', no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if 'area_water_km2' is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_water_ha area_water_ha

similar to 'area_total_ha'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_water_dunam area_water_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_water_acre area_water_acre

similar to 'area_total_acre'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_water_percent area_water_percent

percent of water without the %.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_urban_km2 area_urban_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_urban_sq_mi area_urban_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_urban_ha area_urban_ha

similar to 'area_total_ha'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_urban_dunam area_urban_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_urban_acre area_urban_acre

similar to 'area_total_acre'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_rural_km2 area_rural_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_rural_sq_mi area_rural_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_rural_ha area_rural_ha

similar to 'area_total_ha'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_rural_dunam area_rural_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_rural_acre area_rural_acre

similar to 'area_total_acre'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_metro_km2 area_metro_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_metro_sq_mi area_metro_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_metro_ha area_metro_ha

similar to 'area_total_ha'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_metro_dunam area_metro_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_metro_acre area_metro_acre

similar to 'area_total_acre'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_rank area_rank

The settlement's area, as ranked within its parent sub-division

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_blank1_title area_blank1_title

Example see London

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_blank1_km2 area_blank1_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank1_sq_mi area_blank1_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank1_ha area_blank1_ha

similar to 'area_total_ha'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank1_dunam area_blank1_dunam

similar to 'area_total_dunam'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank1_acre area_blank1_acre

similar to 'area_total_acre'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank2_title area_blank2_title

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_blank2_km2 area_blank2_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank2_sq_mi area_blank2_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank2_ha area_blank2_ha

Similar to 'area_total_ha'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank2_dunam area_blank2_dunam

Similar to 'area_total_dunam'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_blank2_acre area_blank2_acre

Similar to 'area_total_acre'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
area_note area_note

A place for additional information such as the name of the source.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
dimensions_footnotes dimensions_footnotes

Reference(s) for dimensions, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
length_km length_km

Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
length_mi length_mi

Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
width_km width_km

Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
width_mi width_mi

Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
elevation_footnotes elevation_footnotes

Reference(s) for elevation, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
elevation_m elevation_m

Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5&ndash;50 m ) is desired, use the 'max' and 'min' fields below

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
elevation_ft elevation_ft

Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if 'elevation_m' field is empty. However, if a range in elevation (i.e. 50&ndash;500 ft ) is desired, use the 'max' and 'min' fields below

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
elevation_min_m elevation_min_m

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
elevation_min_ft elevation_min_ft

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
elevation_max_footnotes elevation_max_footnotes

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
elevation_min_footnotes elevation_min_footnotes

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_total population_total

Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_footnotes population_footnotes

Reference(s) for population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_as_of population_as_of

The year for the population total (usually a census year)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_km2 population_density_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_density_sq_mi population_density_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_est population_est

Population estimate.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
pop_est_as_of pop_est_as_of

The year or month & year of the population estimate

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_urban population_urban

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_urban_footnotes population_urban_footnotes

Reference(s) for urban population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_urban_km2 population_density_urban_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_density_urban_sq_mi population_density_urban_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_rural population_rural

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_rural_footnotes population_rural_footnotes

Reference(s) for rural population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_rural_km2 population_density_rural_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_density_rural_sq_mi population_density_rural_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_metro population_metro

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_metro_footnotes population_metro_footnotes

Reference(s) for metro population, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_metro_km2 population_density_metro_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_density_metro_sq_mi population_density_metro_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Number optional
population_rank population_rank

The settlement's population, as ranked within its parent sub-division

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_rank population_density_rank

The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_blank1_title population_blank1_title

Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_blank1 population_blank1

The population value for blank1_title

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_blank1_km2 population_density_blank1_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_blank1_sq_mi population_density_blank1_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_blank2_title population_blank2_title

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_blank2 population_blank2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_blank2_km2 population_density_blank2_km2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_density_blank2_sq_mi population_density_blank2_sq_mi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_demonym population_demonym

A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example citizens in Liverpool are known as Liverpudlians.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
population_note population_note

A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics_type1 demographics_type1

Section Header. For example: Ethnicity

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics1_footnotes demographics1_footnotes

Reference(s) for demographics section 1, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics1_title1 demographics1_title1

Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic... Additional rows 'demographics1_title1' to 'demographics1_title5' are also avaliable

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics1_info5 demographics1_info5

Information related to the titles. For example: 50%, 25%, 10%... Additional rows 'demographics1_info1' to 'demographics1_info5' are also avaliable

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics_type2 demographics_type2

A second section header. For example: Languages

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics2_footnotes demographics2_footnotes

Reference(s) for demographics section 2, placed within <nowiki><ref> </ref></nowiki> tags, possibly using the citing format at {{tl|Cite web}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics2_title1 demographics2_title1

Titles related to demographics_type1. For example: English, French, Arabic... Additional rows 'demographics2_title2' to 'demographics1_title5' are also avaliable

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
demographics2_info1 demographics2_info1

Information related to the titles. For example: 50%, 25%, 10%... Additional rows 'demographics2_info2' to 'demographics2_info5' are also avaliable

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
timezone1 timezone1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
utc_offset1 utc_offset1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
timezone1_DST timezone1_DST

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
utc_offset1_DST utc_offset1_DST

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
timezone2 timezone2

A second timezone field for larger areas such as a Province.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
utc_offset2 utc_offset2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
timezone2_DST timezone2_DST

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
utc_offset2_DST utc_offset2_DST

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
postal_code_type postal_code_type

Label used for postal code info, e.g. 'Zip code'. Defaults to 'Postal code'.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
postal_code postal_code

Postal code/zip code

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
postal2_code_type postal2_code_type

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
postal2_code postal2_code

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_code area_code

Telephone area code.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
area_code_type area_code_type

If left blank/not used template will default to 'Area code(s)'

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
geocode geocode

See Geocode

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
iso_code iso_code

See ISO 3166

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
registration_plate registration_plate

See Vehicle registration plate

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
twin1 twin1

Name of a twin city. Up to 9 cities 'twin1' ... 'twin9' can be specified.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
twin1_country twin1_country

Country of a twin city. Up to 9 countries 'twin1_country' ... 'twin9_country' can be specified.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_name_sec1 blank_name_sec1

Fields used to display other information. The name is displayed in bold on the left side of the infobox.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_info_sec1 blank_info_sec1

The information associated with the ''blank_name'' heading. The info is displayed on right side of infobox, in the same row as the name. For an example, see: [[Warsaw]]

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank1_name_sec1 blank1_name_sec1

Up to 7 additional fields 'blank1_name_sec1' ... 'blank7_name_sec1' can be specified

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank1_info_sec1 blank1_info_sec1

Up to 7 additional fields 'blank1_info_sec1' ... 'blank7_info_sec1' can be specified

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_name_sec2 blank_name_sec2

For a second section of blank fields

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank_info_sec2 blank_info_sec2

Example: Beijing

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank1_name_sec2 blank1_name_sec2

Up to 7 additional fields 'blank1_name_sec2' ... 'blank7_name_sec2' can be specified

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
blank1_info_sec2 blank1_info_sec2

Up to 7 additional fields 'blank1_info_sec2' ... 'blank7_info_sec2' can be specified

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
website website

External link to official website, Use the {{URL}} template, thus: {{URL|example.com}}

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional
footnotes footnotes

Text to be displayed at the bottom of the infobox.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
String optional