ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ការតាំងទីលំនៅដ្ឋាន/ប្រវែងបង្ហាញ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This subtemplate of {{Infobox settlement}} displays length (e.g. elevation) values.

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/lengthdisp
| km  = length in kilometres
| mi  = length in miles
| m   = length in metres
| ft  = length in feet
| pref  = preference to display km or mi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
}}

Examples: kilometre (km)[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|km=N}}

Input Output   Input Output
km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ៦២១៣.៧ 3 ១០០០០ km (៦០០០ mi)   22222 0 ១៣៨០៨.១ 4 ២២២២២ km (១៣៨០៨ mi)
1000 -3 621.4 2 ១០០០ km (៦០០ mi)   2222 0 1380.7 3 ២២២២ km (១៣៨១ mi)
100 -2 62.1 1 ១០០ km (៦០ mi)   222 0 137.9 2 ២២២ km (១៣៨ mi)
10 -1 6.21 0 ១០ km (៦ mi)   22 0 13.7 1 ២២ km (១៤ mi)
1 0 0.621 -1 ១ km (០.៦ mi)   2 0 1.24 0 ២ km (១ mi)
0.1 1 0.0621 -2 ០.១ km (០.០៦ mi)   0.2 1 0.124 -1 ០.២ km (០.១ mi)
0.01 2 0.00621 -3 ០.០១ km (០.០០៦ mi)   0.22 2 0.1367 -1 ០.២២ km (០.១៤ mi)
0.001 3 0.000621 -4 ០.០០១ km (០.០០០៦ mi)   0.222 3 0.13794 -1 ០.២២២ km (០.១៣៨ mi)
0.0001 4 6.21E-5 -5 ០.០០០១ km (៦×១០−៥ mi)   0.2222 4 0.138069 -1 ០.២២២២ km (០.១៣៨១ mi)

Examples: mile (mi)[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|mi=N}}

Input Output   Input Output
mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
  mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ១៦០៩៣.៤ 4 ១០០០០ mi (២០០០០ km)   22222 0 ៣៥៧៦២.៨ 4 ២២២២២ mi (៣៥៧៦៣ km)
1000 -3 ១៦០៩.៣៤ 3 ១០០០ mi (២០០០ km)   2222 0 ៣៥៧៥.៩៦ 3 ២២២២ mi (៣៥៧៦ km)
100 -2 ១៦០.៩៣ 2 ១០០ mi (២០០ km)   222 0 ៣៥៧.២៧ 2 ២២២ mi (៣៥៧ km)
10 -1 ១៦.០៩ 1 ១០ mi (២០ km)   22 0 ៣៥.៤១ 1 ២២ mi (៣៥ km)
1 0 1.61 0 ១ mi (២ km)   2 0 3.22 0 ២ mi (៣ km)
0.1 1 0.161 -1 ០.១ mi (០.២ km)   0.2 1 0.322 -1 ០.២ mi (០.៣ km)
0.01 2 0.0161 -2 ០.០១ mi (០.០២ km)   0.22 2 0.3541 -1 ០.២២ mi (០.៣៥ km)
0.001 3 0.00161 -3 ០.០០១ mi (០.០០២ km)   0.222 3 0.35727 -1 ០.២២២ mi (០.៣៥៧ km)
0.0001 4 0.000161 -4 ០.០០០១ mi (០.០០០២ km)   0.2222 4 0.357596 -1 ០.២២២២ mi (០.៣៥៧៦ km)
0.00001 5 1.61E-5 -5 ០.០០០០១ mi (២×១០−៥ km)   0.22222 5 0.357628 -1 ០.២២២២២ mi (០.៣៥៧៦៣ km)

Examples: metre (m)[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|m=N}}

Input Output   Input Output
m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
  m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 32808.4 4 ១០០០០ m (៣០០០០ ft)   22222 0 72906.8 4 ២២២២២ m (៧២៩០៧ ft)
1000 -3 3280.8 3 ១០០០ m (៣០០០ ft)   2222 0 7290 3 ២២២២ m (៧២៩០ ft)
100 -2 328.1 2 ១០០ m (៣០០ ft)   222 0 728.3 2 ២២២ m (៧២៨ ft)
10 -1 32.8 1 ១០ m (៣០ ft)   22 0 72.2 1 ២២ m (៧២ ft)
1 0 3.28 0 ១ m (៣ ft)   2 0 6.6 0 ២ m (៧ ft)
0.1 1 0.328 -1 ០.១ m (០.៣ ft)   0.2 1 0.66 -1 ០.២ m (០.៧ ft)
0.01 2 0.0328 -2 ០.០១ m (០.០៣ ft)   0.22 2 0.722 -1 ០.២២ m (០.៧២ ft)
0.001 3 0.00328 -3 ០.០០១ m (០.០០៣ ft)   0.222 3 0.7283 -1 ០.២២២ m (០.៧២៨ ft)
0.0001 4 0.000328 -4 ០.០០០១ m (០.០០០៣ ft)   0.2222 4 0.729 -1 ០.២២២២ m (០.៧២៩០ ft)
0.00001 5 3.28E-5 -5 ០.០០០០១ m (៣×១០−៥ ft)   0.22222 5 0.729068 -1 ០.២២២២២ m (០.៧២៩០៧ ft)

Examples: feet (ft)[កែប្រែ]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|ft=N}}

Input Output   Input Output
ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
  ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3048 3 ១០០០០ ft (៣០០០ m)   22222 0 6773.3 3 ២២២២២ ft (៦៧៧៣ m)
1000 -3 304.8 2 ១០០០ ft (៣០០ m)   2222 0 677.3 2 ២២២២ ft (៦៧៧ m)
100 -2 30.48 1 ១០០ ft (៣០ m)   222 0 67.7 1 ២២២ ft (៦៨ m)
10 -1 3.05 0 ១០ ft (៣ m)   22 0 6.7 0 ២២ ft (៧ m)
1 0 0.305 -1 ១ ft (០.៣ m)   2 0 0.61 -1 ២ ft (០.៦ m)
0.1 1 0.0305 -2 ០.១ ft (០.០៣ m)   0.2 1 0.061 -2 ០.២ ft (០.០៦ m)
0.01 2 0.00305 -3 ០.០១ ft (០.០០៣ m)   0.22 2 0.0671 -2 ០.២២ ft (០.០៧ m)
0.001 3 0.000305 -4 ០.០០១ ft (០.០០០៣ m)   0.222 3 0.0677 -2 ០.២២២ ft (០.០៦៨ m)
0.0001 4 3.05E-5 -5 ០.០០០១ ft (៣×១០−៥ m)   0.2222 4 0.06773 -2 ០.២២២២ ft (០.០៦៧៧ m)

See also[កែប្រែ]