ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន គំនូរជីវចលជប៉ុន/វីដេអូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

TV anime series[កែប្រែ]

រឿងស៊េរីអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
បណ្តាញដើម{{{network}}}
ចាក់ផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
{{Infobox animanga/Video
| type      = tv series
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| first      = 
| last      = 
| episodes    = <!-- This parameter should only be incremented when new episodes air or when a [[Wikipedia:Identifying reliable sources|reliable source]] can confirm a specific number of episodes. -->
| episode_list  = 
}}

TV anime film[កែប្រែ]

ភាពយន្តអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
បណ្តាញដើម{{{network}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = tv film
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| released    = 
| runtime     = 
| budget     =
}}

TV drama[កែប្រែ]

ល្ខោនទូរទស្សន៍
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
បណ្តាញដើម{{{network}}}
ចាក់ផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
{{Infobox animanga/Video
| type      = drama
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| first      = 
| last      = 
| episodes    = 
| episode_list  = 
}}

Live-action TV film[កែប្រែ]

ខ្សែភាពយន្ត Live-action television
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = live tv film
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| network     = 
| network_en   = 
| released    = 
| runtime     = 
| budget     =
}}

OVA/OAV/OAD/ONA[កែប្រែ]

Original video animation
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
Original animation DVD
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
Original net animation
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ភាគ{{{episodes}}} (បញ្ជីភាគ)
{{Infobox animanga/Video
| type      = ova/ona
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = (single episode)
| first      = (multiple episodes)
| last      = 
| runtime     = 
| episodes    = 
| episode_list  = 
}}

Live-action video[កែប្រែ]

Live-action
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = live video
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = 
| runtime     = 
}}

Anime film[កែប្រែ]

ខ្សែភាពយន្តអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
ការិយាល័យប្រអប់{{{gross}}}
ស៊េរីភាពយន្តអានីមេ
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ {{{first}}} {{{last}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
ការិយាល័យប្រអប់{{{gross}}}
ភាពយន្ត{{{films}}} (បញ្ជីភាពយន្ត)
{{Infobox animanga/Video
| type      = film/film series
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = (single film)
| first      = (multiple films)
| last      = 
| runtime     = 
| budget     =
| gross      =
| films      = (if multiple)
| film_list    = 
}}

Live-action film[កែប្រែ]

ខ្សែភាពយន្ត Live-action
{{{title}}}
ដឹកនាំ{{{director}}}
ផលិត{{{producer}}}
រឿង{{{writer}}}
តន្ត្រី{{{music}}}
ស្ទូឌីយោ{{{studio}}}
ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ{{{licensee}}}
ចេញផ្សាយ{{{released}}}
ដំណើរ{{{runtime}}}
ថវិកា{{{budget}}}
ការិយាល័យប្រអប់{{{gross}}}
{{Infobox animanga/Video
| type      = live film
| title      = 
| director    = 
| producer    = 
| writer     = 
| music      = 
| studio     = 
| licensee    = 
| released    = 
| runtime     = 
| budget     =
| gross      =
}}
Parameter Explanation
title Title of the work, if different from the name field in header.
director Person or persons who directed the work.
producer Person or persons who produced the work.
writer Principle writers of the work.
music Person or persons who composed the original music.
studio Primary studio that produced the series.
licensee English licensees. See {{English anime licensee}}
network Japanese television networks the series aired on. Only list the networks where the series had its first run.
network_en English television networks the series aired on. Only list the networks where the English-dubbed version of the series had its first run. Do not include video on demand services such as Crunchyroll, Hulu, Netflix, etc. See {{English anime licensee}}
released Date the work was first released in Japan.
first Date the series first aired on its original Japanese network. Only insert the date after it has happened. Use the actual date the first episode aired instead of "media dates" like June 1, 2000 @ 25:00.
last The first air date of the series's last episode on its original Japanese network. Only insert the last episode's date after it has happened. Leave empty if the series is ongoing or renewed. Use the actual date the episode aired instead of "media dates" like June 1, 2000 @ 25:00.
episodes The number of episodes released. This parameter should only be incremented when new episodes air or when a reliable source confirms a specific number of episodes.
episode_list Links the number of episodes to the respective "List of" episode article.
runtime Length of one episode of the work.
budget Approximate production budget of the work.
gross Worldwide gross revenue accrued by the work. If worldwide gross is not available, then indicate which region has grossed that amount. Use condensed, rounded values ($22.4 million vs $22,392,684).

Tracking categories[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Film- and television-related infobox templates