ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ព្រះវិហារគ្រិស្ដសាសនា

ពីវិគីភីឌា
ប្រអប់ព័ត៌មាន ព្រះវិហារគ្រិស្ដសាសនា
{{{fullname}}}
[[File:{{{image}}}|250px|{{{caption}}} | link={{{imagelink}}} | alt={{{imagealt}}}]]
{{{caption}}}

{{{coordinates}}}
OS grid reference{{{osgridref}}}
OS grid reference{{{osgraw}}}
ទីតាំង{{{location}}}
ប្រទេស{{{country}}}
Denomination{{{denomination}}}
Previous denomination{{{previous denomination}}}
Churchmanship{{{churchmanship}}}
Membership{{{membership}}}
Weekly attendance{{{attendance}}}
Website{{{website}}}
History
Former name(s){{{former name}}}
Authorising papal bull{{{bull date}}}
Founded{{{founded date}}}
Founder(s){{{founder}}}
Dedication{{{dedication}}}
Dedicated{{{dedicated date}}}
Earlier dedication{{{earlydedication}}}
Other dedication{{{otherdedication}}}
Consecrated{{{consecrated date}}}
Cult(s) present{{{cult}}}
Relics held{{{relics}}}
Significant events{{{events}}}
Significant past bishop(s){{{past bishop}}}
Significant associated people{{{people}}}
Architecture
Status{{{status}}}
Functional status{{{functional status}}}
Heritage designation{{{heritage designation}}}
Designated{{{designated date}}}
Architect(s){{{architect}}}
Architectural type{{{architectural type}}}
Style{{{style}}}
Groundbreaking{{{groundbreaking}}}
Completed{{{completed date}}}
Construction cost{{{construction cost}}}
Closed{{{closed date}}}
Demolished{{{demolished date}}}
Specifications
Capacity{{{capacity}}}
Length{{{length}}}
Width{{{width}}}
Nave width{{{width nave}}}
Height{{{height}}}
Diameter{{{diameter}}}
Other dimensions{{{other dimensions}}}
Number of floors{{{floor count}}}
Floor area{{{floor area}}}
Number of domes{{{dome quantity}}}
Dome height (outer){{{dome height outer}}}
Dome height (inner){{{dome height inner}}}
Dome diameter (outer){{{dome dia outer}}}
Dome diameter (inner){{{dome dia inner}}}
Number of spires{{{spire quantity}}}
Spire height{{{spire height}}}
Materials{{{materials}}}
Administration
Parish{{{parish}}}
Deanery{{{deanery}}}
Archdeaconry{{{archdeaconry}}}
Episcopal area{{{episcopalarea}}}
Archdiocese{{{archdiocese}}}
Metropolis{{{metropolis}}}
Diocese{{{diocese}}}
Province{{{province}}}
Presbytery{{{presbytery}}}
Synod{{{synod}}}
Circuit{{{circuit}}}
District{{{district}}}
Division{{{division}}}
Subdivision{{{subdivision}}}
Clergy
Archbishop{{{archbishop}}}
Bishop(s){{{bishop}}}
Abbot{{{abbot}}}
Prior{{{prior}}}
Dean{{{dean}}}
Sub-dean{{{subdean}}}
Provost{{{provost}}}
Provost and rector{{{provost-rector}}}
Vice-provost{{{viceprovost}}}
Canon(s){{{canon}}}
Canon pastor{{{canonpastor}}}
Precentor{{{precentor}}}
Archdeacon{{{archdeacon}}}
Prebendary{{{prebendary}}}
Rector{{{rector}}}
Vicar(s){{{vicar}}}
Curate(s){{{curate}}}
Priest in charge{{{priestincharge}}}
Priest(s){{{priest}}}
Assistant priest{{{asstpriest}}}
Minister(s){{{minister}}}
Assistant{{{assistant}}}
Honorary priest(s){{{honpriest}}}
Deacon{{{deacon}}}
Deaconess{{{deaconess}}}
Senior pastor(s){{{seniorpastor}}}
Pastor(s){{{pastor}}}
Chaplain(s){{{chaplain}}}
Laity
Reader{{{reader}}}
Student Intern{{{Student-Intern}}}
Organist/Director of music{{{organistdom}}}
Director of music{{{director}}}
Organist(s){{{organist}}}
Organ scholar{{{organscholar}}}
Chapter clerk{{{chapterclerk}}}
Lay member(s) of chapter{{{laychapter}}}
Churchwarden(s){{{warden}}}
Business manager{{{businessmgr}}}
Liturgy coordinator{{{liturgycoord}}}
Religious education coordinator{{{reledu}}}
RCIA coordinator{{{rcia}}}
Youth ministry coordinator{{{youthmin}}}
Flower guild{{{flowerguild}}}
Music group(s){{{musicgroup}}}
Parish administrator{{{parishadmin}}}
Servers' guild{{{serversguild}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logosize}}}px | link={{{logolink}}} | alt={{{logoalt}}}]]