ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ភ្នំ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Wikidata-enabled[កែប្រែ]

Simply add {{Infobox mountain}} to the top of an article, and the data will be automatically included from Wikidata. If necessary, these values can be overridden by passing local values to the relevant parameters in the article:

{{Infobox mountain
| name = [local value]
}}

To add data to Wikidata, please see the Parameters section below.

Standard usage[កែប្រែ]

{{{name}}}
{{{other_name}}}
[[File:{{{photo}}}|{{{photo_size}}}|alt={{{photo_alt}}}|upright={{{photo_upright}}}]]
{{{photo_caption}}}
ចំណុចខ្ពស់ បំផុត
កំពូល{{{highest}}}, {{{highest_location}}}
កំពូល{{{elevation}}}{{{elevation_ref}}}
{{{elevation_system}}}
ភាពលេចធ្លោ{{{prominence}}}{{{prominence_ref}}}
កំពូលមាតា{{{parent_peak}}}
ការ​ដាក់​ឱ្យ​នៅ​ដាច់ដោយឡែក{{{isolation}}}
to {{{isolation_parent}}}{{{isolation_ref}}}
បញ្ជី{{{listing}}}
កូអរដោនេ{{{coordinates}}}{{{coordinates_ref}}}
វិមាត្រ
ប្រវែង{{{length}}} {{{length_orientation}}}{{{length_ref}}}
ទទឹង{{{width}}} {{{width_orientation}}}{{{width_ref}}}
តំបន់{{{area}}}{{{area_ref}}}
បរិមាណ{{{volume}}}{{{volume_ref}}}
ការដាក់ឈ្មោះ
និរុត្តិសាស្ត្រ{{{etymology}}}
ឈ្មោះហៅក្រៅ{{{nickname}}}
ឈ្មោះដើម{{{native_name}}} Error {{native name checker}}: parameter value is malformed (help)
បកប្រែ{{{translation}}}
ការបញ្ចេញសំឡេង{{{pronunciation}}}
ការកំណត់សិទ្ធិអំណាច{{{authority}}}
ភូមិសាស្ត្រ
ទីតាំង{{{location}}}
{{{country_type}}}{{{country}}}
{{{state_type}}}{{{state}}}
{{{region_type}}}{{{region}}}
{{{district_type}}}{{{district}}}
{{{part_type}}}{{{part}}}
{{{settlement_type}}}{{{settlement}}}
ជួរកូអរដោនេ{{{range_coordinates}}}{{{range_coordinates_ref}}}
ជួរមេ{{{range}}}
ព្រំដែន​{{{borders_on}}}
ក្រឡាចត្រង្គ OSLua error in package.lua at line 80: module 'Module:If preview' not found.{{{grid_ref_UK_ref}}}
ក្រឡាចត្រង្គ​ OSI/OSNIទំព័រគំរូ:Iem4ibx{{{grid_ref_Ireland_ref}}}
ផែនទីសណ្ឋានដី{{{topo_maker}}} {{{topo_map}}}
ជីវមេ{{{biome}}}
ភូគព្ភសាស្ត្រ
បង្កើតឡើង{{{formed_by}}}
ការបង្កើតជួរភ្នំ{{{orogeny}}}
អាយុថ្ម{{{age}}}
ប្រភេទភ្នំ{{{type}}}
ប្រភេទថ្ម{{{geology}}}
តំបន់ភ្នំភ្លើង{{{volcanic_region}}}
ការផ្ទុះចុងក្រោយ{{{last_eruption}}}
ឡើង
ការឡើងភ្នំដំបូង{{{first_ascent}}}
ផ្លូវងាយស្រួលបំផុត{{{easiest_route}}}
ផ្លូវធម្មតា{{{normal_route}}}
ការចូលប្រើ{{{access}}}
{{{embedded}}}
{{{module}}}
{{Infobox mountain
| name         = 
| other_name      = 
| photo         = 
| photo_size      = 
| photo_upright     =
| photo_alt       = 
| photo_caption     = 
<!-- MAP CODE TBA -->
<!----------------------- HIGHEST POINT -->
| highest        = 
| highest_location   = 
| elevation       = 
| elevation_m      = 
| elevation_ft     = 
| elevation_ref     = 
| elevation_system   = 
| prominence      = 
| prominence_m     = 
| prominence_ft     = 
| prominence_ref    = 
| parent_peak      = 
| isolation       = 
| isolation_km     = 
| isolation_mi     = 
| isolation_parent   = 
| isolation_ref     = 
| listing        = 
| coordinates      = 
| coordinates_ref    = 
<!----------------------- DIMENSIONS -->
| length        = 
| length_km       = 
| length_mi       = 
| length_orientation  = 
| length_ref      = 
| width         = 
| width_km       = 
| width_mi       = 
| width_orientation   = 
| width_ref       = 
| area         = 
| area_km2       = 
| area_mi2       = 
| area_ref       = 
| volume        = 
| volume_km3      = 
| volume_mi3      = 
| volume_ref      = 
<!----------------------- NAMING -->
| etymology       = 
| nickname       = 
| native_name      = {{native name}} or {{native name list}}
| native_name_lang   = <!-- not used by |native_name= -->
| translation      = 
| pronunciation     = 
| authority       = 
<!----------------------- GEOGRAPHY -->
| location       = 
| country        = 
| country_type     = 
| country1       = <!-- up to |country18= -->
| state         = 
| state_type      = 
| state1        = <!-- up to |state18= -->
| region        = 
| region_type      = 
| region1        = <!-- up to |region23= -->
| district       = 
| district_type     = 
| district1       = <!-- up to |district18= -->
| part         = 
| part_type       = 
| part1         = <!-- up to |part19= -->
| settlement      = 
| settlement_type    = 
| settlement1      = <!-- up to |settlement18= -->
| range_coordinates   = 
| range_coordinates_ref = 
| range         = 
| borders_on      = 
| grid_ref_UK      = 
| grid_ref_UK_ref    = 
| grid_ref_Ireland   = 
| grid_ref_Ireland_ref = 
| topo_maker      = 
| topo_map       = 
| biome         = 
<!----------------------- GEOLOGY -->
| formed_by       = 
| orogeny        = 
| age          = 
| type         = 
| geology        = 
| volcanic_region    = 
| volcanic_arc     = 
| volcanic_belt     = 
| volcanic_field    = 
| volcanic_arc/belt   = 
| last_eruption     = 
<!----------------------- CLIMBING -->
| first_ascent     = 
| easiest_route     = 
| normal_route     = 
| access        = 
<!----------------------- ATTACHED -->
| embedded       =
| module        =
}}

Parameters[កែប្រែ]

Parameter Default value Description
Lead section
name Wikidata label in the local language Name of the mountain, peak or hill.
other_name   Other name for the mountain. See native_name if the name is in a different language.
photo Image on Wikidata Photograph of the mountain. Preferably a distance shot to show most/all of the mountain rather than a view from the summit.
photo_size 280px The default image width in pixels.
photo_upright
photo_alt photo_caption Alt text for the photo.
photo_caption ទំព័រគំរូ:Property stated on image Description of the photograph.

map
map_caption
map_alt
map_width
map_size
map_relief
map_image
relief
label
label_position

TBA
(until new informations about default values for these parameters are missing here, you can find help in the previous version, 10 March 2020)
TBA
(until new layouted descriptions for these parameters are missing here, you can find help in the previous version, 10 March 2020)
Highest point
highest ទំព័រគំរូ:Property with qualifier ទំព័រគំរូ:Property Name of the highest summit of a single mountain or peak.
highest_location ទំព័រគំរូ:Property with qualifier ទំព័រគំរូ:Property Location of highest summit.
elevation ទំព័រគំរូ:Property Summit elevation, without auto-conversion. You may wish to use {{Convert|xxx|m|ft|abbr=on}}
elevation_m Summit elevation in metres, with auto-conversion.
elevation_ft Summit elevation in feet, with auto-conversion.
elevation_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the elevation parameters (such as a reference).
elevation_system ទំព័រគំរូ:Property with qualifier ទំព័រគំរូ:Property The elevation reference system that defines the elevation, e.g., NAVD88 or DE-NHN
prominence ទំព័រគំរូ:Property Topographic prominence, without auto-conversion. You may wish to use {{Convert|xxx|m|ft|abbr=on}}
prominence_m Topographic prominence in metres, with auto-conversion.
prominence_ft Topographic prominence in metres, with auto-conversion.
prominence_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the prominence parameters (such as a reference).
parent_peak ទំព័រគំរូ:Property  
isolation ទំព័រគំរូ:Property Topographic isolation, without auto-conversion. You may wish to use {{Convert|xxx|km|mi|abbr=on}}
isolation_km Topographic isolation in kilometres, with auto-conversion.
isolation_mi Topographic isolation in miles, with auto-conversion.
isolation_parent ទំព័រគំរូ:Property with qualifier ទំព័រគំរូ:Property Name of the landform the summit is isolated from.
isolation_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the isolation parameters (such as a reference).
listing ទំព័រគំរូ:Property Name of a relevant list of mountains that the peak belongs to. See List of mountain lists for examples.
coordinates ទំព័រគំរូ:Property Coordinates of the highest point or peak.
coordinates_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the coordinates parameter (such as a reference).
Dimensions
length ទំព័រគំរូ:Property Length of the mountain or peak, without auto-conversion. You may wish to use {{Convert|xxx|km|mi|abbr=on}}
length_km Length in kilometres, with auto-conversion.
length_mi Length in miles, with auto-conversion.
length_orientation ទំព័រគំរូ:Property with qualifier ទំព័រគំរូ:Property as:
(Q34027) (for EW) or (Q36477) (for NS)
Length orientation.
length_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the length parameters (such as a reference).
width ទំព័រគំរូ:Property Width of the mountain or peak, without auto-conversion. You may wish to use {{Convert|xxx|km|mi|abbr=on}}
width_km Length in kilometres, with auto-conversion.
width_mi Length in miles, with auto-conversion.
width_orientation ទំព័រគំរូ:Property with qualifier ទំព័រគំរូ:Property as:
(Q34027) (for EW) or (Q36477) (for NS)
Width orientation.
width_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the width parameters (such as a reference).
area ទំព័រគំរូ:Property Footprint of the mountain or peak, without auto-conversion. You may wish to use {{Convert|xxx|km2|mi2|abbr=on}}
area_km2 Footprint of the mountain or peak in square kilometres, with auto-conversion.
area_mi2 Footprint of the mountain or peak in square miles, with auto-conversion.
area_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the area parameters (such as a reference).
volume ទំព័រគំរូ:Property Volume of the mountain or peak, without auto-conversion. You may wish to use {{Convert|xxx|km3|mi3|abbr=on}}
volume_km3 Volume of the mountain or peak in cubic kilometres, with auto-conversion.
volume_mi3 Volume of the mountain or peak in cubic miles, with auto-conversion.
volume_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the volume parameters (such as a reference).
Naming
etymology ទំព័រគំរូ:Property Origin of name
nickname ទំព័រគំរូ:Property  
native_name ទំព័រគំរូ:Property Name in local language – use {{native name}} or, for multiple names, use {{native name list}}
native_name_lang ទំព័រគំរូ:Property ISO 639-2 code of native_name; not used by native_name.
translation ទំព័រគំរូ:Property with qualifier ទំព័រគំរូ:Property Translation of name to English (if name is not an English name)
pronunciation ទំព័រគំរូ:Property Use an appropriate IPA-xx template, replacing 'xx' with the ISO code for the language. (See {{IPA-en}} for English.)
authority    
Geography
location ទំព័រគំរូ:Property Free-form field to describe the location.
country ទំព័រគំរូ:Property Country(ies) of the peak or mountain.
country_type   Optional parameter to override the default "Country" label.
subdivision1/state ទំព័រគំរូ:Property 1st level subdivision (i.e. states) of the peak or mountain.
subdivision1_type/state_type   Optional parameter to override the default "State" label.
subdivision2/region   2nd level subdivision (i.e. regions) of the peak or mountain.
subdivision2_type/region_type   Optional parameter to override the default "Region" label.
subdivision3/district   3rd level subdivision (i.e. districts) of the peak or mountain.
subdivision3_type/district_type   Optional parameter to override the default "District" label.
subdivision4/part   4th level subdivision (i.e. subdivisions) of the peak or mountain.
subdivision4_type/part_type   Optional parameter to override the default "Subdivisions" label.
settlement   Settlement(s) on/around the peak or mountain.
settlement_type   Optional parameter to override the default "Settlement" label.
range_coordinates    
range_coordinates_ref N/A Optional parameter to add a suffix to the range_coordinates parameter (such as a reference).
range ទំព័រគំរូ:Property The mountain range (specific subgroup) that the mountain/massif/range. I.e. Bernese Alps, not Alps. Alias is "parent".
borders_on/border ទំព័រគំរូ:Property Geographical entities that form the border of the mountain or range
grid_ref_UK ទំព័រគំរូ:Property If the mountain is in Great Britain, the British grid reference. Use grid_ref_UK_ref to add a suffix reference.
grid_ref_Ireland ទំព័រគំរូ:Property If the mountain is in Ireland (whether Northern Ireland or the Republic), the Irish grid reference. Use grid_ref_Ireland_ref to add a suffix reference.
topo_maker   The publisher of the topographic map that contains the range
topo   The name of the topographic map that contains the range
topo_map    
biome   Biome(s) for range
Geology
formed_by    
orogeny    
age   Age of the rock. Geologic time scales may be useful here. Use period, period1 through period5 for multiple values.
type    
rock   Type of the rock mountain is made from. Use geology, geology1 through geology5, for multiple types.
volcanic_region   If the mountain is a volcano, the arc, belt or field in which it is situated.
last_eruption   The date of the last eruption if the mountain is of volcanic origin.
Climbing
first_ascent   Date of the first recorded ascent.
easiest_route   The easiest route to the summit. Some possibilities include Hike, Scramble or any of the YDS grades.
normal_route    
access    

Advanced uses[កែប្រែ]

Parameter Default value Description
qid    
suppressfields    
fetchwikidata    
onlysourced    
child    
embedded    
module    

Tracking categories[កែប្រែ]

TemplateData[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Collapse

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

When giving coordinates, please don't be overly precise.