ទំព័រគំរូ:CENTURY

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template computes the calendar century number for the gregorian year in parameter. It is different from the astronomical century number (which starts at 0).

Syntax:
{{CENTURY|year}}
  • The year must be astronomical (year=1 in 1 AD (Anno Domini), year=0 in 1 BC, year=-1 in 2 BC).
Examples:
{{CENTURY|2102}} returns 22
{{CENTURY|2101}} returns 22
{{CENTURY|2100}} returns 21
{{CENTURY|2099}} returns 21
{{CENTURY|2098}} returns 21
{{CENTURY|2002}} returns 21
{{CENTURY|2001}} returns 21
{{CENTURY|2000}} returns 20
{{CENTURY|1999}} returns 20
{{CENTURY|1998}} returns 20
{{CENTURY|1902}} returns 20
{{CENTURY|1901}} returns 20
{{CENTURY|1900}} returns 19
{{CENTURY|1899}} returns 19
{{CENTURY|1898}} returns 19
{{CENTURY|102}} returns 2
{{CENTURY|101}} returns 2
{{CENTURY|100}} returns 1
{{CENTURY|99}} returns 1
{{CENTURY|98}} returns 1
{{CENTURY|2}} returns 1
{{CENTURY|1}} returns 1
{{CENTURY|0}} returns -1
{{CENTURY|-1}} returns -1
{{CENTURY|-2}} returns -1
{{CENTURY|-98}} returns -1
{{CENTURY|-99}} returns -1
{{CENTURY|-100}} returns -2
{{CENTURY|-101}} returns -2
{{CENTURY|-1098}} returns -11
{{CENTURY|-1099}} returns -11
{{CENTURY|-1100}} returns -12
{{CENTURY|-1101}} returns -12
See also:
Template:DECADE
Template:YEARCC
Template:YEARYY
Template:MONTHDAYS
Template:ISLEAPYEAR
Template:JULIANDAY
Template:WEEKDAY
Template:ISOYEAR
Template:CURRENTCENTURY