ទំព័រគំរូ:DECADE

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template computes the decade for the gregorian year in parameter.

Syntax:
{{DECADE|year}}
  • The year must be astronomical (year=1 in 1 AD (Anno Domini), year=0 in 1 BC, year=-1 in 2 BC).
Examples:
{{DECADE|1738}} returns 1730s
{{DECADE|1900}} returns 1900s
{{DECADE|1901}} returns 1900s
{{DECADE|1915}} returns 1910s
{{DECADE|1962}} returns 1960s
{{DECADE|1999}} returns 1990s
{{DECADE|2000}} returns 2000s
{{DECADE|2001}} returns 2000s
{{DECADE|2099}} returns 2090s
{{DECADE|2100}} returns 2100s
{{DECADE|2101}} returns 2100s
See also:
Template:CENTURY
Template:YEARCC
Template:YEARYY
Template:MONTHDAYS
Template:ISLEAPYEAR
Template:JULIANDAY
Template:WEEKDAY
Template:ISOYEAR
Template:CURRENTDECADE