ទំព័រគំរូ:CIA World Factbook link

ពីវិគីភីឌា

{{{2}}} ច្រកចូលនៅក្នុង សៀវភៅការពិតពិភពលោក

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is for linking to pages of The World Factbook, a publication of the United States Central Intelligence Agency.

Usage[កែប្រែ]

This template contains two parameters: 1) Country code (see below) and 2) Country name.

{{CIA World Factbook link|COUNTRY_CODE|COUNTRY NAME}}

expands to this wiki code:

[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/COUNTRY_CODE.html COUNTRY NAME] entry at ''[[The World Factbook]]''

which is rendered as:

COUNTRY NAME ច្រកចូលនៅក្នុង សៀវភៅការពិតពិភពលោក

Notes on codes[កែប្រែ]

The CIA builds the Factbook around the Federal Information Processing Standard 10-4 two letter codes; a list of these codes can found at List of FIPS country codes. However, there are a few codes used in the Factbook not at the above link. They are:

Example[កែប្រែ]

{{CIA World Factbook link|ao|Angola}}

becomes:

Angola ច្រកចូលនៅក្នុង សៀវភៅការពិតពិភពលោក

See also[កែប្រែ]