ទំព័រគំរូ:CSS3 multiple column layout

ពីវិគីភីឌា
CSS3 multiple column layout
browser support
Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
6 3 3 7 10
7 4 4 8 11
8 5 5 9 11.1
9 10 12
10 11
12
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

This template documents browser support for CSS3 multiple column layout.

References[កែប្រែ]


Test[កែប្រែ]

column-count

  • Column 1
  • Column 2
  • Column 3

-moz-column-count

  • Column 1
  • Column 2
  • Column 3

-webkit-column-count

  • Column 1
  • Column 2
  • Column 3