ទំព័រគំរូ:Check mark

ពីវិគីភីឌា

Green tickY

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]


This template is used to create a "check mark" or "tick mark" of variable color and size.

Usage[កែប្រែ]

Code Result
{{Check mark}} Green tickY
{{Check mark|15}} Green tickY
{{Check mark|color=red}} red tickY
{{Check mark|30|color=light green}} light green tickY

Size[កែប្រែ]

The default image size is 23px. The first unnamed parameter can be used to override this default.

Colors[កែប្រែ]

All colors with a corresponding image file, File:color check.svg, are supported

Color Result
Light green Light green tickY
Olive green Olive green tickY
Red Red tickY
Yellow Yellow tickY
Orange Orange tickY
Blue Blue tickY
Cornflower blue Cornflower blue tickY
Purple Purple tickY
Black Black tickY

See also[កែប្រែ]

Check marks and Cross marks
Check marks Cross marks
{{Check mark}} Green tickY {{X mark big}} Red XN
{{Tick}} = {{Tick|20}} YesY {{Cross}} = {{Cross|20}} N
{{Y}}, {{aye}} Green tickY {{N}}, {{nay}} Red XN
{{Check mark-n}} YesY {{X mark-n}} NoN
{{Y&}} Green tickY {{N&}}
File:☑.svg Check mark.svg File:☒.svg U+2612.svg
Other marks
{{n.b.}} Nota bene* {{hmmm}} ????
{{bang}} Symbol opinion vote.svg
Most of the templates above are fully sortable in a class="sortable" table (each check mark is assigned an undisplayed "Y" and each cross mark an undisplayed "N").