ទំព័រគំរូ:Tick

ពីវិគីភីឌា

YesY

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

The tick image defaults to 20px in size. To change the size, call with a pixel value as an argument, such as:

{{tick|30}}

See also[កែប្រែ]

  • {{Done}} — YesY រូចរាល់
  • {{Not done}} —  មិនទាន់រួចរាល់
  • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
  • {{Tick}} produces the tick alone — YesY
  • {{Cross}} produce the cross alone - N
  • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} -  រួចរាល់
  • {{Not done-t}}, a non-graphical alternative to {{Not done}} -  មិនទាន់រួចរាល់
  • {{Thank you}} — Face-smile.svg សូមអរគុណ!
  • {{You're welcome}} Face-smile.svg You're welcome!
  • {{Uploaded}} - Icon - upload photo.svg បានផ្ទុកឡើងរួចរាល់


Check marks and Cross marks
Check marks Cross marks
{{Check mark}} Green tickY {{X mark big}} Red XN
{{Tick}} = {{Tick|20}} YesY {{Cross}} = {{Cross|20}} N
{{Y}}, {{aye}} Green tickY {{N}}, {{nay}} Red XN
{{Check mark-n}} YesY {{X mark-n}} NoN
{{Y&}} Green tickY {{N&}}
File:☑.svg Check mark.svg File:☒.svg U+2612.svg
Other marks
{{n.b.}} Nota bene* {{hmmm}} ????
{{bang}} Symbol opinion vote.svg
Most of the templates above are fully sortable in a class="sortable" table (each check mark is assigned an undisplayed "Y" and each cross mark an undisplayed "N").