ទំព័រគំរូ:Commons category-inline

ពីវិគីភីឌា

មេឌាដែលទាក់ទងនឹងCommons category-inlineនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]


Purpose

This template can be used to generate a link to a Commons category. It intended for use in the "External links" section of an article.

Usage

{{Commons category-inline|Ursus maritimus}}

yields: មេឌាដែលទាក់ទងនឹងUrsus maritimusនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons


{{Commons category-inline|Ursus maritimus|Polar bears}}

yields: មេឌាដែលទាក់ទងនឹងPolar bearsនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons

See also