ទំព័រគំរូ:Commons category-inline

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មេឌាដែលទាក់ទងនឹងCommons category-inlineនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]


Purpose

This template can be used to generate a link to a Commons category. It intended for use in the "External links" section of an article.

Usage

{{Commons category-inline|Ursus maritimus}}

yields: មេឌាដែលទាក់ទងនឹងUrsus maritimusនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons


{{Commons category-inline|Ursus maritimus|Polar bears}}

yields: មេឌាដែលទាក់ទងនឹងPolar bearsនៅក្នុងវិគីមេឌា Commons

See also