ទំព័រគំរូ:Db-u1

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ
Speedy deletion templates
General
{{db-g1}} {{db-g2}} {{db-g3}}

{{db-g4}} {{db-g5}} {{db-g6}}
{{db-g7}} {{db-g8}} {{db-g10}}

{{db-g11}} {{db-g12}}
Articles
{{db-a1}} {{db-a2}} {{db-a3}}

{{db-a5}} {{db-a7}} {{db-a9}}

{{db-a10}}
Redirects
{{db-r2}} {{db-r3}}
Files
{{db-f1}} {{db-f2}} {{db-f3}}

{{db-f7}} {{db-f8}} {{db-f9}}
{{db-f10}}
{{Di-no source}}
{{Di-no license}}
{{Di-no permission}}
{{Di-orphaned fair use}}
{{Di-no source no license}}
{{Di-replaceable fair use}}
{{Di-no fair use rationale}}

{{Di-disputed fair use rationale}}
Categories
{{db-c1}}
User pages
{{db-u1}} {{db-u2}} {{db-u3}}
Templates
{{db-t2}} {{db-t3}}
Portals
{{db-p1}} {{db-p2}}
Multiple reasons
{{db-multiple}}

This template is used to tag pages for speedy deletion under the speedy deletion criteria, specifically CSD U1. There is a separate template for each criterion – see the table to the right.

This template places the page into the categories: Candidates for speedy deletion, and Candidates for speedy deletion by user.


Usage

The template should be placed at the top of the page to be deleted.

Parameters

{{db-u1}}

This is the most basic form of the template.

{{db-u1|bot=ExampleBot}}

Bot accounts will specify the |bot= parameter to notify the reviewing admin that the page was tagged by an automated process.

{{db-u1|difflink=DiffLink}}

Where DiffLink is a URL for a diff showing where the user requested deletion. This is obviously not required if the user places the template, or if the deletion request is on the listed page

See also