ទំព័រគំរូ:Element color

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template in itself is not used. It acts as a container for specific colors:

This color code can be used to set a color in a periodic table.

Overview[កែប្រែ]

State of matter[កែប្រែ]

Metal–nonmetal categories[កែប្រែ]

Metal–nonmetal categories, reduced set[កែប្រែ]

Years and eras[កែប្រែ]

Blocks[កែប្រែ]

Note: use lowercase blocknames

In period 8, theoretical elements:

Numbers[កែប្រែ]

Used in: Valence (chemistry)#Maximum valences of the elements These colors correspond to the Alkali metal–noble gases range

"Unknown" variants[កែប្រែ]

Wikipedia article quality[កែប្រែ]

Used in: Wikipedia:WikiProject_Elements/Articles/Periodic_Table_by_Quality

Wikipedia article importance[កែប្រែ]

Color names[កែប្រែ]

Table background[កែប្រែ]

Notes:

  1. This table background template requires a parameter.
  2. Different from element cell backgrounds, they are not intended to be in a legend.

Usage:

  • {{Element color/Table|header}} → #e0e0e0
The parameter
spec
is also the first unnamed parameter:
  • {{Element color/Table|header}} → #e0e0e0


Available background colors for periodic tables
Usage: {{Element color/Table|header}}
Specification
(1st parameter)
Alternative
specification
Returns color Note
title caption #d8d8d8
header #e0e0e0
colheader rowheader, subheader, colh, rowh, subh #e8e8e8
mark #f0f0f0
background bg #f8f8f8 Also the default return value
border   #a9a9a9 Equals predefined color "grey"
The default value (returned when the first parameter is not recognised) is
background
:
  • {{Element color/Table|}} → #f8f8f8.
This default can be overridden by parameter:
  • {{Element color/Table|default=#a0f4c0}} → #f8f8f8
The return values are complete color values to be used as a CSS style, including the
#
but not the
;
character.

Alternative: simple template {{element color|...}}[កែប្រែ]

All colors are also available via the simple template {{element color|...}}. That is, enter the nam as a parameter to the template:

The outcome (color id) is the same. The template is a bit more lax for the input (any capitalisation accepted, also singular accepted).

Deprecated or unknown meaning[កែប្រែ]

Do not use these color names. In general, it is advised to use a more specific, meaningfull color name. These color names are not used in main space, and most are redirected to an other color.

Colors hardcoded[កែប្រែ]

The same colors, with the same key, may be hardcoded in templates and pages:

Infoboxes with hardcoded series color (header background color):

See also[កែប្រែ]