ទំព័រគំរូ:Periodic table (group names)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ក្រុម នៅក្នុង តារាងខួបនៃធាតុគីមី
Group number 1 2 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CAS (US) IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
old IUPAC (European) IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIII IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB Group 0
Trivial name Alkali metals Alkaline earth metals Coin­age metalsc Vola­tile metalsc Icosa­gensc Crys­tallo­gensc Pnicto­gens Chal­co­gens Halo­gens Noble gases
Name by element Lith­ium group Beryl­lium group Scan­dium group Titan­ium group Vana­dium group Chro­mium group Man­ga­nese group Iron group Co­balt group Nickel group Cop­per group Zinc group Boron group Car­bon group Nitro­gen group Oxy­gen group Fluor­ine group Helium or Neon group
Period 1 title="Hydrogen: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/diatomic nonmetals;; "| Ha He
Period 2 Li Be B title="Carbon: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/polyatomic nonmetals;; "| C title="Nitrogen: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/diatomic nonmetals;; "| N title="Oxygen: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/diatomic nonmetals;; "| O title="Fluorine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/diatomic nonmetals;; "| F Ne
Period 3 Na Mg Al Si title="Phosphorus: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/polyatomic nonmetals;; "| P title="Sulfur: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/polyatomic nonmetals;; "| S title="Chlorine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/diatomic nonmetals;; "| Cl Ar
Period 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As title="Selenium: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/polyatomic nonmetals;; "| Se title="Bromine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/diatomic nonmetals;; "| Br Kr
Period 5 Rb Sr f-blockb Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te title="Iodine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/diatomic nonmetals;; "| I Xe
Period 6 Cs Ba La–Yb Lub Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po title="Astatine: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:ទំព័រគំរូ:Element color/metalloids;; min-width:4%;"| At Rn
Period 7 Fr Ra Ac–No Lrb Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
a Hydrogen (H), while placed in column 1, is not considered to be a in the group alkali metals.
b Group 3: depending on the source, Lutetium (Lu) and Lawrencium (Lr) may be included; the f-block (with 14 lanthanides and 14 actinides) may be included.
c This group name is not recommended by IUPAC.

[១][២][៣]

ឯកសារយោង

  1. Fluck, E. (1988) "New Notations in the Periodic Table" (PDF) Pure Appl. Chem. IUPAC 60 (3): 431–436 doi:10.1351/pac198860030431 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 24 March 2012
  2. Leigh, G. J. (1990) Nomenclature of Inorganic Chemistry: Recommendations 1990 Blackwell Science ISBN 0-632-02494-1
  3. IUPAC (2005) "nomenclature of innorganic chemistry" (PDF) p. 51 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2013-06-03
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]