ទំព័រគំរូ:Hidden sort key/doc

ពីវិគីភីឌា

This template allows you to insert its parameter for sorting with a hidden key in sortable tables.

Code[កែប្រែ]

<span style="display:none" class="sortkey">{{{1}}}</span>

Usage[កែប្រែ]

{{Hs|sort term}}
Insert this template with the appropriate sort term before the cell data.

Example[កែប្រែ]

{| class="wikitable sortable" border="1"
|-
!C1
|-
|{{Hs|1999-12-15}}15 December 1999
|-
|{{Hs|1997-04-21}}21 April 1997
|-
|{{Hs|1998-04-21}}21 April 1998
|}

produces:

C1
15 December 1999
21 April 1997
21 April 1998

See also[កែប្រែ]