ទំព័រគំរូ:Infobox Chinese/Japanese

ពីវិគីភីឌា
ឈ្មោះជប៉ុន
កាន់ជិ{{{kanji}}}
Shinjitai{{{shinjitai}}}
Kyūjitai{{{kyujitai}}}
Kana{{{kana}}}
ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា{{{hiragana}}}
កាតាកាណា{{{katakana}}}
Literal meaning{{{l}}}
Transcriptions
Romanization{{{romaji}}}
Revised Hepburn{{{revhep}}}
Traditional Hepburn{{{tradhep}}}
Kunrei-shiki{{{kunrei}}}
Nihon-shiki{{{nihon}}}