ទំព័រគំរូ:Infobox international football competition

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox international football competition
| tourney_name = <!- PAGE NAME-->
| year = 
| yearr = 
| other_titles = 
| image = 
| size = 
| alt = 
| caption = 
| city = 
| country =
| dates = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}–<br />{{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| num_teams = 
| confederations = <!-- use only one of these three options -->
| sub-confederations = <!-- use only one of these three options -->
| associations = <!-- use only one of these three options -->
| venues = 
| cities = 
| champion = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| champion_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| count = 
| second = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| second_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| third = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| third_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| fourth = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| fourth_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| matches = 
| goals = 
| attendance = 
| top_scorer = 
| player = 
| young_player = 
| goalkeeper = 
| prevseason = 
| nextseason = 
}}


2009 All-Player Gold Cup
All-Player Championship
Blank image
2007 All-Player Gold Cup official logo
Tournament details
Host country United States
Dates មិថុនា 6, 2009 (2009-06-06)
មិថុនា 24, 2009 (2009-06-24)
Teams 12 (from 1 confederation)
Venue(s)(in 6 host cities)
Final positions
Champions  ប្រេស៊ីល (4th title)
Runners-up អ៊ីតាលី A.C. Milan
Third place  អាល្លឺម៉ង់
Fourth place ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Sudan
Tournament statistics
Matches played 2
Goals scored 64 (32 per match)
Attendance ៩២១៤៧៦ (៤៦០៧៣៨ per match)
Top scorer(s) ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស HON Carlos Pavón
Best player កាណាដា Julian De Guzman
{{Infobox international football competition
| tourney_name = All-Player Gold Cup
| year = 2009
| other_titles = All-Player Championship
| image = Fond blanc.svg
| size = 200px
| alt = Blank image
| caption = 2007 All-Player Gold Cup official logo
| country = United States
| dates = {{Start date|2009|06|06}}–<br />{{End date|2009|06|24}}
| num_teams = 12
| confederations = 1
| venues = 6
| cities = 6
| champion = Brazil
| second_other = {{flagicon|Italy}} [[A.C. Milan]]
| third_other = {{fbw|Germany}}
| fourth_other = {{fbu|20|Sudan}}
| count = 4
| matches = 2
| goals = 64
| attendance = 921476
| top_scorer = {{flagicon|HON}} [[Carlos Pavón]]
| player = {{flagicon|CAN}} [[Julian De Guzman]]
| young_player = 
}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

URLs will only be included if you use {{URL}}.

hCalendar uses HTML classes including:

  • attendee
  • contact
  • description
  • dtend
  • dtstart
  • location
  • organiser
  • summary
  • url
  • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.