ទំព័រគំរូ:Infobox mountain

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

The following parameters can be used to create a mountain infobox. Please remove any parameters that are not likely to be useful.

{{Infobox mountain
| name       = 
| other_name    = 
| photo       = 
| photo_size    = 
| photo_alt     = 
| photo_caption   = 
| elevation     = 
| elevation_m    = 
| elevation_ft   = 
| elevation_ref   = 
| prominence    = 
| prominence_m   = 
| prominence_ft   = 
| prominence_ref  = 
| listing      = 
| range       = 
| parent_peak    = 
| location     = 
| map        = 
| map_alt      = 
| map_caption    = 
| map_relief    = 
| map_size     = 
| label       = 
| label_position  = 
| lat_d       = 
| lat_m       = 
| lat_s       = 
| lat_NS      = 
| long_d      = 
| long_m      = 
| long_s      = 
| long_EW      = 
| x         = 
| y         =
| region      = 
| coordinates    = 
| coordinates_ref  = 
| grid_ref_UK    = 
| grid_ref_Ireland = 
| topo       = 
| type       = 
| volcanic_arc/belt = 
| age        = 
| last_eruption   = 
| first_ascent   = 
| easiest_route   = 
| child =
| embedded = 
}}

Parameter descriptions[កែប្រែ]

Only the name and elevation fields are required. All other fields are optional and will not display if not present in the template or do not have any value.

Parameter Description
name Name of the mountain, peak or hill. If more than one mountain by the name exists, the article is likely disambiguated but this name in the infobox should be the undisambiguated name. For example, Mount Columbia (for Mount Columbia (Canada) or Mount Columbia (Colorado). An elevation must be supplied.
other_name Other name for the mountain if relatively well known. For example, Denali for Mount McKinley. Quotes can be used as normal to italicize or bold the text if desired.
pronunciation Use an appropriate IPA-xx template, replacing 'xx' with the ISO code for the language. (See {{IPA-en}} for English.)
photo Photograph of the mountain. Preferably a distance shot to show most/all of the mountain rather than a view from the summit. Do not include the "File:" prefix. If uploading a new image, please put them on Commons so they can be easily used by the other language Wikipedias. If the only image available is less than 300px wide, you can use the photo_size parameter to indicate its size.
photo_size Specify the width of the photo in pixels. For example photo_size = 200 with no "px". If no value is specified, the default width is 285 pixels. A standard horizontal photographic composition will generally display well at 285px. A standard vertical composition may need to be adjusted to 180 or 220 pixels.
photo_alt Alt text for the photo, primarily for visually impaired readers. See Wikipedia:Alternative text for images.
photo_caption Description of the photograph which is displayed below. Include the month and year if known.
elevation Maximum height of the mountain. If the mountain has multiple high points, use the highest. Metres should be used first for all mountains outside of the United States and feet for those within the U.S. For conversions, use elevation_m for metres to feet or elevation_ft for feet to metres. This field is required.
elevation_ref Reference for the elevation using the standard <ref> </ref> tags. If elevation_m/elevation_ft was used, the reference must be supplied using this parameter.
prominence The clean topographic prominence of the summit. For conversions, use prominence_m for metres to feet or prominence_ft for feet to metres.
prominence_ref Reference for the prominence using the standard <ref> </ref> tags.
listing Name of a relevant list of mountains that the peak belongs to. See List of mountain lists for examples.
location Province or state first, followed by country. For USA, the county is optional but if given, be provided before the state. If a pushpin map is being used, the location will be used for the map's caption unless the map_caption parameter is set.
range Mountain range if applicable. The specific range subgroup should be provided instead of any major mountain system unless there is no applicable subgroup. For example, use Teton Range and not Rocky Mountains or Bernese Alps not Alps.
parent_peak In computation of prominence, peaks form a hierarchy: this is the parent of the peak in the hierarchy. For more information, see Line parent.
map The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinate fields (e.g. lat_d and long_d) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically. Example see: Mount Everest
label Label to be used for the mountain's location on the map. If not specified, the value of the name parameter is used.
label_position The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are {left, right, top, bottom, none}. If this field is not specified, the default value is right.
map_alt Alt text for the map, primarily for visually impaired readers. See Alt text for maps.
map_caption Fill out if a map caption is desired. If not specified, location will be used.
map_relief If a location map template is specified, this template will attempt to display a relief map if one is available. To force the default map image to display use |map_relief=0.
map_size Must be entered as only a number—no need for px. The default value is 250.
lat_d Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
lat_m Latitude minutes.
lat_s If known, latitude seconds.
lat_NS N for North; S for South.
long_d Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
long_m Longitude minutes.
long_s If known, longitude seconds.
long_EW E for East; W for West.
x
y
Specifies the position of the location marker when the X,Y method for map display is used. The coordinates of the marker in pixels based on a map width of 1000 pixels. The template will scale these values for proper display. See {{Infobox map}} for further details.
region Either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code. See region.
source The source of the coordinate data. See source.
coordinates The latitude and longitude of the summit using the {{coord}} template with display=inline,title. If the article uses a geolinks template in the external links section, do not use the display parameter. Note that using lat_d and long_d will cause this parameter to be ignored.
coordinates_ref For any references regarding the coordinates reported. <ref> </ref> tags must be used.
grid_ref_UK If the mountain is in Great Britain, the British grid reference. For mountains outside of Great Britain, this field is not applicable and therefore should be removed if it is present.
grid_ref_Ireland If the mountain is in Ireland (whether Northern Ireland or the Republic), the Irish grid reference. For mountains outside Ireland, this field is not applicable and therefore should be removed if it is present.
topo The name of the topographic map showing the mountain. In Canada, this is usually the National Topographic System map number while for the USA, it's the map name from the USGS.
type The type of mountain — see List of mountain types.
volcanic_arc
volcanic_belt
volcanic_field
volcanic_arc/belt
If the mountain is a volcano, the arc, belt or field in which it is situated. Each parameter displays an appropriate label.
age Age of the rock. Geologic time scales may be useful here.
last_eruption The date of the last eruption if the mountain is of volcanic origin. Only use Unknown if a verifiable source such as the Global Volcanism Program states it as such.
first_ascent Date of the first ascent, if known. Typically, this is the first recorded ascent but not necessarily the first true ascent. If it is quite probable the peak/mountain was ascended by local people before then, a footnote should be added.
easiest_route The easiest route to the summit. Some possibilities include Hike, Scramble or any of the YDS grades.
child "yes" if the mountain infobox is embedded inside another Infobox
embedded value = another Infobox to place within the mountain infobox. The other infobox will show up at the end of the mountain infobox. The other infobox needs to have its "embed" or "child" parameter set to 1 or yes, as appropriate.

General notes[កែប្រែ]

Blank starter templates for various areas of the world (just copy and paste):

Examples[កែប្រែ]

A mountain infobox without a map[កែប្រែ]

Mount Shasta
A large mountain rises in the distance over shrubs and trees, its peak covered with snow.
Mount Shasta and Shastina from the Butte Valley (North-East)
Elevation14,179 feet (4,322 m)
Location
ទីតាំងCalifornia, USA
ជួរភ្នំCascades
កូអរដោនេ41°24′33″N 122°11′42″W / 41.40917°N 122.19500°W / 41.40917; -122.19500
Topo mapUSGS Mount Shasta
Geology
ប្រភេទComposite volcano
Age of rockLess than 593 ka
Last eruption1786
Climbing
First ascent1854 by E.D. Pearce and party
Easiest routerock/ice
{{Infobox mountain
| name     = Mount Shasta
| photo     = Mt_Shasta_from_the_northwest-750px.JPG
| photo_alt   = A large mountain rises in the distance over shrubs and trees, its peak covered with snow.
| photo_caption = Mount Shasta and Shastina from the Butte Valley (North-East)
| elevation   = {{convert|14179|ft|m|0}}
| location   = [[California]], USA
| range     = [[Cascade Range|Cascades]]
| prominence  = 
| coordinates  = {{coord|41|24|33|N|122|11|42|W|region:US-CA_type:mountain|display=inline,title}}
| topo     = [[United States Geological Survey|USGS]] Mount Shasta
| type     = [[Composite volcano]]
| age      = Less than 593 [[kiloannum|ka]]
| last_eruption = 1786
| first_ascent = 1854 by E.D. Pearce and party
| easiest_route = rock/ice
| listing    = 
}}

A mountain infobox with a map[កែប្រែ]

K2
A large angular white mountain, with steeply sloped sides mostly covered with snow.
K2 in Summer
Elevation៨៦១១ m (២៨២៥១ ft)
Prominence៤០១៧ m (១៣១៧៩ ft)
Listing2nd highest on Earth
Location
Location on Pakistan/China border
ទីតាំងTaxkorgan Tajik Autonomous County, Xinjiang, China/Northern Areas, Pakistan
ជួរភ្នំKarakoram
កូអរដោនេ35°52′57″N 76°30′48″E / 35.88250°N 76.51333°E / 35.88250; 76.51333Coordinates: 35°52′57″N 76°30′48″E / 35.88250°N 76.51333°E / 35.88250; 76.51333
Climbing
First ascentJuly 1954 by Lacedelli and Compagnoni
Easiest routeRock, snow and ice climb
{{Infobox mountain
| name      = K2
| photo      = K2 2006b.jpg
| photo_alt    = A large angular white mountain, with steeply sloped sides mostly covered with snow.
| photo_size   = 260
| photo_caption  = K2 in Summer
| elevation_m   = 8611
| elevation_ref  = 
| prominence_m  = 4017
| listing     = [[Eight-thousander|2nd highest on Earth]]
| location    = [[Taxkorgan Tajik Autonomous County]], [[Xinjiang]], [[China]]/[[Northern Areas, Pakistan]]
| range      = [[Karakoram]]
| topo      = 
| first_ascent  = July 1954 by Lacedelli and Compagnoni
| easiest_route  = Rock, snow and ice climb
| map       = Pakistan
| label_position = right
| map_alt     = K2 is located on the far northwest border of Pakistan, next to China
| map_caption   = Location on Pakistan/China border
| map_size    = 200
| coordinates_ref = 
| lat_d = 35 | lat_m = 52 | lat_s = 57 | lat_NS = N
| long_d = 76 | long_m = 30 | long_s = 48 | long_EW = E
}}

Microformat[កែប្រែ]

The articles created using this template include an hCard microformat. For more information read this.