ទំព័រគំរូ:Infobox mountain range

ពីវិគីភីឌា
Documentation icon Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
{{{name}}}
{{{other_name}}}
[[File:{{{photo}}}|{{{photo_size}}}|alt={{{photo_alt}}}]]
{{{photo_caption}}}
ចំណុចខ្ពស់បំផុត
កំពូល{{{highest}}} ({{{highest_location}}})
Elevation០ ម (0 ភត) {{{elevation_m}}}{{{elevation_note}}} {{{elevation_system}}}
Coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0 {{{lat_d}}}...{{{long_d}}}...{{{coordinates_note}}}
ទំហំ-វិមាត្រ
បណ្ដោយ០ គ.ម. (0 ម៉ៃ.) {{{length_km}}}{{{length_orientation}}} {{{length_note}}}
ទទឹង០ គ.ម. (0 ម៉ៃ.) {{{width_km}}}{{{width_orientation}}} {{{width_note}}}
ផ្ទៃក្រឡា០ គ.ម (0 ម៉ាយ ក.) {{{area_km2}}}{{{area_note}}}
Naming
Etymology{{{etymology}}}
Nickname{{{nickname}}}
Native name{{{native_name}}}
Defining authority{{{authority}}}
ភូមិសាស្ត្រ
[[Image:{{{map}}}|272px|alt={{{map_alt}}}|]]
{{{map_caption}}}
ទីតាំង{{{location}}}
{{{country_type}}}{{{country}}}, {{{country1}}}, ... and {{{country18}}}
{{{state_type}}}{{{state}}}, {{{state1}}}, ... and {{{state18}}}
{{{region_type}}}{{{region}}}, {{{region1}}}, ... and {{{region23}}}
{{{district_type}}}{{{district}}}, {{{district1}}}, ... and {{{district18}}}
{{{city_type}}}{{{city}}}, {{{city1}}}, ... and {{{city18}}}
Range coordinates0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0Coordinates: 0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0 {{{range_lat_d}}}...{{{range_long_d}}}...{{{coordinates}}}
Parent range{{{parent}}}
Borders on{{{border}}}, {{{border1}}}, ... and {{{border7}}}
Topo map{{{topo_maker}}} {{{topo_map}}}
Biome{{{biome}}}
Geology
Orogeny{{{orogeny}}}
Period{{{period}}} and {{{period1}}}
Type of rock{{{geology}}}, {{{geology1}}} and {{{geology2}}}

This infobox is designed for articles about mountain ranges, worldwide. The infobox with explicit parameters is shown to the right. Use of the infobox on data from real mountain ranges can be seen on the test page.

Usage[កែប្រែ]

Copy and paste the following lines to the beginning of your document and then fill with data.

This gives the basic parameters but others are available; see the box to the right and the detailed usage sections below.

Do not edit the first and last lines or the field names.

{{Infobox mountain range
|name          = 
|other_name       = 
|photo         = 
|photo_alt       = 
|photo_caption     = 

<!-- Geography -->
|country_type      = <!-- Alternative label for country eg use "Continent" for ranges in Antarctica -->
|country        = 
|country1        = 
|country2        = 
|region_type      = <!-- Label for sub-national regions, overriding default "State/Province" -->
|region         = 
|region1        = 
|border         = 
|border1        = 
|biome         = 
|topo_map        =
|topo_maker       =

<!-- Highest point -->
|highest        = <!-- name -->
|highest_location    = 
|elevation_m      = 
|elevation_system    = <!-- The reference system that defines the elevation -->
|elevation_note     = 
<!-- Coordinates of the highest point -->
|lat_d = |lat_m = |lat_s = |lat_NS = 
|long_d= |long_m= |long_s= |long_EW = 
|coordinates_note    = 

<!-- Range -->
|length_km       = 
|width_km        = 
|area_km2        = 
|length_orientation   = 
|width_orientation   = 
|length_note      = 
|width_note       = 
|area_note       = 
<!-- Overall coordinates for the range; usually the center of the range -->
|range_lat_d = |range_lat_m = |range_lat_s = |range_lat_NS = 
|range_long_d= |range_long_m= |range_long_s= |range_long_EW = 
|range_coordinates_note = 

<!-- Geology -->
|geology        = 
|period         = 
|orogeny        = 

<!-- Locator map; takes coordinates from "highest point" (and perhaps "range"; need to experiment and then correct this comment) -->
|map          = 
|map_alt        = 
|map_caption      = 
|map_relief       = 
|region_code      = 
|relief         =
}}

Dimensional parameters[កែប្រែ]

highest Name of highest peak in the range
highest_location location of highest peak, e.g., country or province
elevation_m Height of highest point in the range, in meters, as a number (e.g., 8848). Will automatically convert to feet.
length_km Length and width of range, in kilometers, as a number. Will automatically convert to miles.
width_km
area_km2 Area of range, in square kilometers, as a number. Will automatically convert to square miles.
length_orientation Length orientation such as N-S for North to South
width_orientation Width orientation such as E-W for East to West
elevation_ft As above, except number is expressed in U.S. units, and will automatically convert to metric. Please use only for mountain ranges in the United States.
length_mi
width_mi
area_mi2
elevation Free form field for expressing dimension, no automatic unit conversion. To be used instead of parameters like elevation_m or elevation_ft
length
width
area
elevation_system The elevation reference system that defines the elevation, e.g., NAVD88 or DE-NHN
elevation_note Note field after dimensional quantity, typically used for inline citation that supports the quantity
length_note
width_note
area_note

ទំព័រគំរូ:Clearright

Coordinate parameters[កែប្រែ]

There are three ways to enter the location of a mountain range, which controls the content of two different optional fields:

lat_d Coordinates for highest peak in range. Will appear under "highest point" section as a link.
lat_m
lat_s
lat_NS
long_d
long_m
long_s
long_EW
range_lat_d Overall coordinates for range, usually the center of the range. Will appear in Geography section as "Range coordinates" and link
range_lat_m
range_lat_s
range_lat_NS
range_long_d
range_long_m
range_long_s
range_long_EW
coordinates Free-form field for entering coordinates. Will appear as "Range coordinates" in Geography section
coordinates_note Add a note after the Coordinates link
range_coordinates_note Add a note after the Range coordinates link

Mapping parameters[កែប្រែ]

The mapping parameters are the same as {{Infobox mountain}}, except for region and topo_map:

map Can be the name of a locator map (e.g., "California"), or a filename for a map (e.g., "RockyMountainsLocatorMap.png"
map_alt The string provided when hovering over the map
map_size The width of the map in pixels. Defaults to 272
map_caption The caption underneath the map
map_relief When map_relief=0, turns off relief maps. This is only functional when a location map template is used to display a map.
x Specify the absolute location of the marker, from 0 to 1000. See {{Infobox map}} for more information.
y
label Label of mark on map. Defaults to no label.
label_position The relative position of the label to the mark, e.g., "top" or "right". See {{Infobox map}}.
region_code Either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code. See region.
topo_maker The publisher of the topographic map that the range appears in
topo_map The name of the topographic map that the range appears in

Geographical parameters[កែប្រែ]

location Free-form field describing location of range, similar to {{Infobox mountain}}
country,country1,...,country19 Countries that range spans. First use country, then country# in order. For more than four countries, infobox will automatically put into collapsed list.
country_type Alternative label for country, e.g., use Continent for ranges in Antarctica
state,state1,...,state19 States that range spans. For provinces, set state_type to "Province"
state_type Alternative label for state, e.g. Province
region,region1,...,region23 Sub-national regions that range spans.
region_type Label for sub-national regions, overriding default "State/Province"
district,district1,...,district19 Sub-regional areas that range spans, e.g., counties in the United States
district_type Label for sub-regional areas, overriding default "District"
city,city1,...,city19 Settlements within the mountain range.
city_type Label for settlements, overriding default "Settlement"
border,border1,...,border3 Other mountain ranges that border this one
biome Biome(s) for range
topo_maker,topo_map The publisher and name (respectively) of the topographic map that contains the range

For users of Geobox[កែប្រែ]

Some of the parameter names have changed from those used in Geobox, to make them compatible with those used in {{Infobox mountain}}. The renamed parameters are:

Geobox Infobox mountain range
image photo
image_size photo_size
image_caption photo_caption
image_alt photo_alt
length_imperial length_mi
width_imperial width_mi
area_imperial area_mi2
length length_km
width width_km
area area_km
highest_elevation_imperial elevation_ft
highest_elevation elevation_m
highest_elevation_note elevation_note
highest_lat_d lat_d
highest_lat_m lat_m
highest_lat_s lat_s
highest_lat_NS lat_NS
highest_long_d long_d
highest_long_m long_m
highest_long_s long_s
highest_long_EW long_EW
lat_d range_lat_d
lat_m range_lat_m
lat_s range_lat_s
lat_NS range_lat_NS
long_d range_long_d
long_m range_long_m
long_s range_long_s
long_EW range_long_EW
highest_coordinates_type coord_type
highest_coordinates_format format

See also[កែប្រែ]

Page Module:Message box/fmbox.css has no content.