ទំព័រគំរូ:Infobox officeholder

ពីវិគីភីឌា
Infobox officeholder
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{Infobox officeholder}} is incorporated into the following templates (i.e. all the templates listed here). Please use the most appropriate name when placing this template on a page.

Usage[កែប្រែ]

Paste the code for the relevant office and then add the personal data to the bottom. There are no required fields and some fields will not appear when others are in use. For instructions on how to implement multiple terms, see this page. For advice on alt text, see Wikipedia:Alternative text for images.

The parameter |order= is used in conjunction with |office= to state that the officeholder is the nth holder of the office, for example "42nd President of the United States". This should only be used when there is a well established use of such numbering in reliable sources. Do not add numbers simply based on a Wikipedia list of holders of the office, because (1) the list may not be accurate and (2) even with a definite list, different numbering systems could be applied (as to how various categories of "irregular" officeholders should be counted, and as to the counting of those serving for multiple non-consecutive periods) making the numbers arbitrary; and even where such issues are not yet present, they are bound to be in the future, making this unsustainable. Per WP:SEAOFBLUE, it is not recommended to wikilink |order= to a list of officeholders, even if such a list exists.

If |order= is not specified, the value of |office= can be wikilinked in the usual way, for example, "[[Ministry of Defence (Singapore)|Minister for Defence]]". However, if |order= is specified together with |office=, the value of |office= is automatically linked to a Wikipedia article of the same name, whether such an article exists or not. Wikilinking cannot be used to redirect the link elsewhere, but a piped link can be created like this: "Ministry of Defence (Singapore){{!}}Minister for Defence" (note that the double square brackets have been omitted).

When both a start and an end term are given, you can instead specify the complete term using the parameters |term=, |term2=, etc. This can be helpful for complicated terms that cannot be given as simple starting or ending dates, or if you prefer something other than the default term separator (an en dash, with spaces around it if the start or end is not a simple integer date).

Where a politician was redistricted into a new district, you can use |prior_term= to indicate which district(s) they were in before. This saves space in the infobox by not generating a completely new office each time redistricting happens. If you do this, it is recommended that you list the person who preceded the subject when the subject first took office and the person who succeeded the subject when the subject last left office. Where the use of "same district number" is used for determining "predecessor" and "successor" in any office, but where the area is so altered as to make such a "predecessor" or "successor" of little or no biographical value, the word "redistricted" should be used rather than using names of officeholders whose connection is accidental by virtue of district number, but unrelated to any election contests between officeholders.

Please do not re-purpose any fields to add decorative images, icons or flags. Template:Infobox viceroy styles or the like can be used for this. WP:INFOBOXFLAG applies here.

Per consensus in this RfC, the infobox for an incumbent officeholder should not mention an elected or designated successor, or the end date of the term, until the successor takes office.

General office[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
[[File:{{{image name}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_name_alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
[[File:{{{smallimage}}}|frameless|alt={{{smallimage_alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
{{{caption}}}
{{{order}}} [[{{{office}}}]]
{{{status}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
បម្រើជាមួយ {{{alongside}}}
ព្រះមហាក្សត្រ{{{monarch}}}
ប្រធានាធិបតី{{{president}}}
អគ្គទេសាភិបាល{{{governor_general}}}
នាយករដ្ឋមន្ត្រី{{{primeminister}}}
អធិការបតី{{{chancellor}}}
Taoiseach{{{taoiseach}}}
អភិបាល{{{governor}}}
អនុប្រធាន{{{vicepresident}}}
[[ឧបនាយករ{{{office}}}|ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី]]{{{viceprimeminister}}}
រង{{{deputy}}}
[[អនុសេនីយ៍ឯក{{{office}}}|អនុសេនីយ៍ឯក]]{{{lieutenant}}}
{{{subterm}}}{{{suboffice}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
ក្រុមសភា{{{parliamentarygroup}}}
មណ្ឌលបោះឆ្នោត{{{constituency}}}
បោះឆ្នោត{{{majority}}}
{{{order2}}} [[{{{office2}}}]]
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start2}}}–{{{term_end2}}}
បម្រើជាមួយ {{{alongside2}}}
ព្រះមហាក្សត្រ{{{monarch2}}}
ប្រធានាធិបតី{{{president2}}}
អគ្គទេសាភិបាល{{{governor_general2}}}
នាយករដ្ឋមន្ត្រី{{{primeminister2}}}
អធិការបតី{{{chancellor2}}}
Taoiseach{{{taoiseach2}}}
អភិបាល{{{governor2}}}
អនុប្រធាន{{{vicepresident2}}}
[[ឧបនាយករ{{{office2}}}|ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី]]{{{viceprimeminister2}}}
រង{{{deputy2}}}
[[អនុសេនីយ៍ឯក{{{office2}}}|អនុសេនីយ៍ឯក]]{{{lieutenant2}}}
{{{subterm2}}}{{{suboffice2}}}
មុន{{{predecessor2}}}
បន្ទាប់{{{successor2}}}
ក្រុមសភា{{{parliamentarygroup2}}}
មណ្ឌលបោះឆ្នោត{{{constituency2}}}
បោះឆ្នោត{{{majority2}}}
{{Infobox officeholder
 | honorific_prefix  = 
 | name        = 
 | native_name    = <!--The person's name in their own language, if different.-->
 | native_name_lang  = <!--ISO 639-1 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.-->
 | honorific_suffix  = 
 | image       = 
 | image_size     = 
 | image_upright   = 
 | smallimage     = <!--If this is specified, "image" should not be.-->
 | smallimage_alt   =
 | alt        = 
 | caption      = 
 | order       = 
 | office       = 
 | status       = <!--If this is specified, overrides Incumbent.-->
 | term_start     = 
 | term_end      = <!-- Add data only when the actual term has ended, not for terms which will end in the future. (Per usage guideline.) -->
 | subterm      = 
 | suboffice     = 
 | alongside     = <!--For two or more people serving in the same position from the same district. (e.g. United States senators.)-->
 | monarch      = 
 | president     = 
 | governor_general  = 
 | primeminister   = 
 | taoiseach     = 
 | chancellor     = 
 | governor      = 
 | co-leader     =
 | vicepresident   = 
 | viceprimeminister = 
 | deputy       = 
 | lieutenant     = 
 | succeeding     = <!--For President-elect or equivalent-->
 | parliamentarygroup = 
 | constituency    = 
 | majority      = 
 | predecessor    = 
 | successor     = 
 | prior_term     = 
 | order2       = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | office2      = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | term_start2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | term_end2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | subterm2      = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | suboffice2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | alongside2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | monarch2      = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | president2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | governor_general2 = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | primeminister2   = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | chancellor2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | taoiseach2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | governor2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | co-leader2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | vicepresident2   = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | viceprimeminister2 = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | deputy2      = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | lieutenant2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | succeeding2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | predecessor2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | successor2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | parliamentarygroup2= <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | constituency2   = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | majority2     = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | prior_term2    = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->

add personal data

Ambassador[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{order}}} [[{{{ambassador_from}}} ឯកអគ្គរដ្ឋទូត{{{country}}}]]
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
ប្រធានាធិបតី{{{president}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
{{Infobox ambassador
 | honorific_prefix = 
 | name    = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | order    = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | ambassador_from = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | country   = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | president  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->

add personal data

Assembly member[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
សមាជិករបស់[[សភា{{{assembly}}}]]
សម្រាប់{{{constituency_AM}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
បោះឆ្នោត{{{majority}}}
{{Infobox AM
 | honorific_prefix = 
 | name    = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | caption   = 
 | constituency_AM = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
 | assembly  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | majority  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | prior_term =

add personal data

Governor[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{order}}} [[{{{office}}}]]
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
[[អនុសេនីយ៍ឯក{{{office}}}|អនុសេនីយ៍ឯក]]{{{lieutenant}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
{{Infobox governor
 | honorific_prefix = 
 | name    = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | order    = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | office   = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | lieutenant = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->

add personal data

If Governor was appointed by a President, add:

Infobox officeholder
ប្រធានាធិបតី{{{president}}}
 | president  = <!--name of president-->

If Governor appointed by other, add:

Infobox officeholder
តែងតាំងដោយ{{{appointed}}}
 | appointed  = <!--name of appointer-->

Judge[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
{{{office}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
តែងតាំងឈ្មោះដោយ{{{nominator}}}
តែងតាំងដោយ{{{appointer}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
{{Infobox judge
 | honorific_prefix = 
 | name    = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | caption   = 
 | office   = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | nominator  = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | appointer  = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by changing the number-->

add personal data

Nominee/candidate[កែប្រែ]

Do not add this section to pages of people who have held a previous office.
{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
{{{party_election}}} តែងតាំងសម្រាប់
{{{nominee}}}
កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោត
{{{election_date}}}
មិត្តរួមការងារ{{{runningmate}}}
អ្នកប្រឆាំង{{{opponent}}}
អ្នកកាន់តំណែង{{{incumbent}}}
{{Infobox candidate
 | honorific_prefix = 
 | name   = 
 | honorific_suffix = 
 | image   = 
 | alt    = 
 | caption  = 
 | nominee  = 
 | party_election = 
 | election_date = 
 | runningmate = 
 | opponent = 
 | incumbent = 

If a candidate, then instead of nominee use:

Infobox officeholder
បេក្ខជនសម្រាប់
{{{candidate}}}
 | candidate =

add personal data

Member of Parliament[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
សមាជិករបស់[[សភា{{{parliament}}}]]
សម្រាប់{{{constituency_MP}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
បោះឆ្នោត{{{majority}}}
{{Infobox MP
 | honorific_prefix = 
 | name    = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | caption   = 
 | constituency_MP = <!--Can be repeated up to eight times by adding a number-->
 | parliament = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | majority  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
 | prior_term =

add personal data

U.S. Representatives[កែប្រែ]

U.S. Congressperson[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
សមាជិករបស់សភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក សភាតំណាងរាស្រ្ត
ពី ស្រុក{{{district}}}
{{{prior_term}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
{{Infobox Congressman
 | honorific_prefix = 
 | name    = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | state    = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | district  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | prior_term =

add personal data

If Congressperson served as Speaker of the House add:

Infobox officeholder
{{{speaker}}} វាគ្មិន​របស់សហរដ្ឋ​អាមេរិក សភាតំណាងរាស្ដ្រ
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start2}}}–{{{term_end2}}}
មុន{{{predecessor2}}}
បន្ទាប់{{{successor2}}}
 | speaker   = <!--number of office holder-->
 | term_start2 = 
 | term_end2  = 
 | predecessor2 = 
 | successor2  = 

If Congressman has been elected but not sworn in:

Infobox officeholder
សន្មត់ថាតំណែង
Succeeding{{{succeeding}}}
 | succeeding  = <!--the name of the incumbent congressman-->

State Representative[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
សមាជិករបស់សភាតំណាងរាស្រ្ត[[{{{state_house}}} |{{{state_house}}} សភាតំណាងរាស្រ្ត]]
ពី ស្រុក{{{district}}}
{{{prior_term}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
{{Infobox state representative
 | honorific_prefix = 
 | name     = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | state_house = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | district   = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | term_start  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | term_end   = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | prior_term  =

add personal data

For Representative from states that have an Assembly, instead of state_house use:

Infobox officeholder
សមាជិករបស់[[{{{state_assembly}}} រដ្ឋសភា]]
ពី ស្រុក{{{district}}}
 | state_assembly = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | district    = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->

For Representative from states that have a House of Delegates, instead of state_house use:

Infobox officeholder
សមាជិករបស់សភាគណៈប្រតិភូ[[{{{state_delegate}}} |{{{state_delegate}}} សភាគណៈប្រតិភូ]]
ពី ស្រុក{{{district}}}
 | state_delegate = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | district    = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->

For Representative from states that have a Legislature, instead of state_house use:

Infobox officeholder
សមាជិក របស់[[នីតិបញ្ញត្តិ{{{state_legislature}}}]]
មកពីស្រុក{{{district}}}
 | state_legislature = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->
 | district     = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number, start at 3-->

If Representative served as Speaker of the State House add:

Infobox officeholder
{{{speaker}}} [[វាគ្មិនរបស់{{{state_house}}} សភាតំណាងរាស្ដ្រ|វាគ្មិន​របស់{{{state_house}}} សភាតំណាងរាស្ដ្រ]]
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start2}}}–{{{term_end2}}}
មុន{{{predecessor2}}}
បន្ទាប់{{{successor2}}}
 | speaker   = <!--number of office holder-->
 | state_house = 
 | term_start2 = 
 | term_end2  = 
 | predecessor2 = 
 | successor2  = 

U.S. Senators[កែប្រែ]

U.S. Senator[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}]]
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
មកពី{{{state}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
{{Infobox senator
 | honorific_prefix = 
 | name    = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | image_size = 
 | image_upright =
 | alt     = 
 | jr/sr    = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc--> This code has been disabled per Template talk:Infobox officeholder.
 | state    = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | term_start = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | term_end  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->

add personal data

Infobox officeholder
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}
បម្រើ ជាមួយ {{{alongside}}}
 | term_start =
 | alongside  = <!--the name of fellow senator-->

If Senator has just been elected and is a Senator-Elect:

Infobox officeholder
សន្មត់ថាតំណែង
Succeeding{{{succeeding}}}
 | succeeding = <!--the name of the incumbent senator-->

If Senator served as Senate Majority Leader add:

Infobox officeholder
{{{majorityleader3}}} មេដឹកនាំភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start3}}}–{{{term_end3}}}
មុន{{{predecessor3}}}
បន្ទាប់{{{successor3}}}
 | majorityleader3 = <!--number of office holder-->
 | term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If Senator served as Congressman add:

Infobox officeholder
សមាជិករបស់សភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក សភាតំណាងរាស្រ្ត
ពី ស្រុក{{{district3}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start3}}}–{{{term_end3}}}
មុន{{{predecessor3}}}
បន្ទាប់{{{successor3}}}
 | state3    = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | district3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

State Senator[កែប្រែ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1]]
សមាជិក របស់[[ព្រឹទ្ធសភា{{{state_senate}}}]]
មកពីស្រុក{{{district}}}
{{{prior_term}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start}}}–{{{term_end}}}
មុន{{{predecessor}}}
បន្ទាប់{{{successor}}}
{{Infobox state senator
 | honorific_prefix = 
 | name     = 
 | honorific_suffix = 
 | image    = 
 | alt     = 
 | state_senate = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | district   = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | term_start  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | term_end   = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | predecessor = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | successor  = <!--Can be repeated up to eight times by appending 2, 3, etc-->
 | prior_term  =

add personal data

If State Senator served as Majority Leader of the State Senate add:

Infobox officeholder
{{{majority_leader3}}} មេដឹកនាំភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start3}}}–{{{term_end3}}}
មុន{{{predecessor3}}}
បន្ទាប់{{{successor3}}}
 | majority_leader3 = <!--number of office holder-->
 | term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If State Senator served as Minority Leader of the State Senate add:

Infobox officeholder
{{{minority_leader3}}} មេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចរបស់ព្រឹទ្ធសភា
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start3}}}–{{{term_end3}}}
មុន{{{predecessor3}}}
បន្ទាប់{{{successor3}}}
 | minority_leader3 = <!--number of office holder-->
 | term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If State Senator served as Majority Floor Leader of the State Senate add:

Infobox officeholder
{{{majority_floor_leader3}}} មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ព្រឹទ្ធសភា
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start3}}}–{{{term_end3}}}
មុន{{{predecessor3}}}
បន្ទាប់{{{successor3}}}
 | majority_floor_leader3 = <!--number of office holder-->
 | term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

If State Senator served as Minority Floor Leader of the State Senate add:

Infobox officeholder
{{{minority_floor_leader3}}} មេដឹកនាំជាន់ទាបរបស់ព្រឹទ្ធសភា
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start3}}}–{{{term_end3}}}
មុន{{{predecessor3}}}
បន្ទាប់{{{successor3}}}
 | minority_floor_leader3 = <!--number of office holder-->
 | term_start3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | term_end3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | predecessor3 = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->
 | successor3  = <!--Can be repeated up to seven times by adding a number, start at 3-->

Ukrainian legislative office[កែប្រែ]

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright=1]]
{{{caption}}}
{{{office1}}}
{{{convocation1}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start1}}}–{{{term_end1}}}
មណ្ឌលបោះឆ្នោត{{{constituency1}}}
{{{convocation2}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start2}}}–{{{term_end2}}}
មណ្ឌលបោះឆ្នោត{{{constituency2}}}
{{{office3}}}
{{{convocation3}}}
ក្នុងការិយាល័យ
{{{term_start3}}}–{{{term_end3}}}
មណ្ឌលបោះឆ្នោត{{{constituency3}}}
{{Infobox Ukrainian legislative office
| name     = 
| native_name  = 
| native_name_lang = 
| image     = 
| caption    = 
| office1    = 
| convocation1 = 
| constituency1 = 
| term_start1  = 
| term_end1   = 
| convocation2 = 
| constituency2 = 
| term_start2  =
| term_end2   = 
| office3    = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
| convocation3 = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
| constituency3 = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
| term_start3  = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number-->
| term_end3   = <!--Can be repeated up to 16 times by adding a number--> 

Personal data[កែប្រែ]

Place this underneath the template

Infobox officeholder
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
ការបញ្ចេញសំឡេង{{{pronunciation}}}
កើត
{{{birth_name}}}

{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
ស្លាប់{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
មូលហេតុនៃការស្លាប់{{{death_cause}}}
កន្លែងបញ្ចុះសព{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
ពលរដ្ឋ{{{citizenship}}}
សញ្ជាតិ{{{nationality}}}
គណបក្ស​នយោបាយ{{{party}}}
ទំនាក់ទំនងនយោបាយ
ផ្សេងទៀត
{{{otherparty}}}
កម្ពស់{{{height}}}
ពន្ធភាព{{{spouse}}}
ដៃគូក្នុងស្រុក{{{partner}}}
សាច់ញាត្តិ{{{relations}}}
កូន{{{children}}}
ឪពុកម្តាយs{{{parents}}}
សាច់ញាតិ{{{relatives}}}
លំនៅដ្ឋាន{{{residence}}}
ការអប់រំ{{{education}}}
សាលាមាតា{{{alma_mater}}}
អាជីព{{{occupation}}}
វិជ្ជាជីវៈ{{{profession}}}
ស្គាល់{{{known_for}}}
ប្រាក់ខែ{{{salary}}}
គណៈរដ្ឋមន្ត្រី{{{cabinet}}}
គណៈកម្មាធិការ{{{committees}}}
ផលប័ត្រ{{{portfolio}}}
ពានរង្វាន់ស៊ីវិល{{{awards}}}
{{{blank1}}}{{{data1}}}
{{{blank2}}}{{{data2}}}
{{{blank3}}}{{{data3}}}
{{{blank4}}}{{{data4}}}
{{{blank5}}}{{{data5}}}
ហត្ថលេខា[[File:{{{signature}}}|128x80px|alt={{{signature_alt}}}|Infobox officeholder's signature]]
គេហទំព័រ{{{website}}}
ឈ្មោះហៅក្រៅ{{{nickname}}}
សេវា​យោធា
ភក្ដីភាព{{{allegiance}}}
សាខា/សេវាកម្ម{{{branch}}}
ឆ្នាំកាន់តំណែង{{{serviceyears}}}
ឋានៈ{{{rank}}}
ឯកតា{{{unit}}}
ពាក្យបញ្ជា{{{commands}}}
សមរភូមិ/សង្គ្រាម{{{battles}}}
រង្វាន់យោធា{{{mawards}}}
{{{military_blank1}}}{{{military_data1}}}
{{{military_blank2}}}{{{military_data2}}}
{{{military_blank3}}}{{{military_data3}}}
{{{military_blank4}}}{{{military_data4}}}
{{{military_blank5}}}{{{military_data5}}}
{{{module}}}
{{{module2}}}
{{{module3}}}
{{{module4}}}
{{{module5}}}
{{{footnotes}}}
 | pronunciation  = 
 | birth_name   = 
 | birth_date   = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} -->
 | birth_place   = 
 | death_date   = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
 | death_place   = 
 | death_cause   = 
 | resting_place  = 
 | resting_place_coordinates = 
 | citizenship   = 
 | nationality   = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
 | party      = 
 | otherparty   = <!--For additional political affiliations-->
 | height     = <!-- "X cm", "X m" or "X ft Y in" plus optional reference (conversions are automatic) -->
 | spouse     = 
 | partner     = <!--For those with a domestic partner and not married-->
 | relations    = 
 | children    = 
 | parents     = <!-- overrides mother and father parameters -->
 | mother     = <!-- may be used (optionally with father parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
 | father     = <!-- may be used (optionally with mother parameter) in place of parents parameter (displays "Parent(s)" as label) -->
 | relatives    = 
 | residence    = 
 | education    = 
 | alma_mater   = 
 | occupation   = 
 | profession   = 
 | known_for    = 
 | salary     = 
 | cabinet     = 
 | committees   = 
 | portfolio    = 
 | awards     = <!-- For civilian awards - appears as "Awards" if |mawards= is not set -->
 | blank1     = 
 | data1      = 
 | blank2     = 
 | data2      = 
 | blank3     = 
 | data3      = 
 | blank4     = 
 | data4      = 
 | blank5     = 
 | data5      = 
 | signature    = 
 | signature_alt  = 
 | signature_size =
 | website     = 
<!--Military service-->
 | nickname    = 
 | allegiance   = 
 | branch     = 
 | serviceyears  = 
 | rank      = 
 | unit      = 
 | commands    = 
 | battles     = 
 | mawards     = <!-- for military awards - appears as "Awards" if |awards= is not set -->
 | military_blank1 = 
 | military_data1 = 
 | military_blank2 = 
 | military_data2 = 
 | military_blank3 = 
 | military_data3 = 
 | military_blank4 = 
 | military_data4 = 
 | military_blank5 = 
 | military_data5 = 
<!--Embedded templates / Footnotes-->
 | module     = 
 | module2     = 
 | module3     = 
 | module4     = 
 | module5     = 
 | footnotes    = 
}}

Embedding other templates[កែប្រែ]

The module parameters (module, module2, ... module5) may used to embed other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

{{Infobox officeholder
 | name = 
 | <!-- etc. -->
 | module = 
 {{Infobox football biography | embed = yes
  | <!-- etc. -->
 }}
}}

Embedding within a different infobox[កែប្រែ]

Many officeholders are known for more than just their appointments (e.g., Clint Eastwood), and hence it may be desirable to merge this infobox with another one, like {{Infobox person}}. By adding |embed=yes to the first line of the infobox code, one can embed this infobox into another, creating the illusion of one continuous infobox. Though the process is a little complicated, it is possible to insert this infobox into most if not all other infoboxes. For {{Infobox person}}, this infobox is passed as a "module" using the |module= syntax.

{{Infobox person
 | name     = John Infobox
 | image     = Example.jpg
 | caption    = John Infobox in 2005
 | birth_name  = John Officeholder Person Infobox
 | birth_date  = {{Birth date|1950|5|25}}
 | birth_place  = Template City
 | death_date  = {{Death date and age|2010|10|22|1950|5|25}}
 | occupation  = Actor
 | years_active = 1970–1990
 | module    = 
 {{Infobox officeholder | embed = yes
  | office    = Mayor of Wikipedia
  | term_start  = 1994
  | term_end   = 1998
 }}
 | website    = {{URL|example.com}}
}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{Birth date}}, {{Birth date and age}}, or {{Birth-date}} are used in the infobox. (but do not use these if the date is before 1583).

To include a URL, use {{URL}}

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[កែប្រែ]

Tracking categories[កែប្រែ]

Hidden tracking/maintenance categories (in main and supporting templates)

See also[កែប្រែ]

Supporting templates