ទំព័រគំរូ:Infobox programming language

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox programming language
| name          =
| title         =
| logo          = <!-- Image name is enough -->
| logo caption      =
| screenshot       = <!-- Image name is enough -->
| screenshot caption   =
| paradigm        =
| family         =
| released        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| designer        =
| developer       =
| latest release version =
| latest release date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version =
| latest preview date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| typing         =
| scope         =
| implementations    =
| dialects        =
| influenced by     =
| influenced       =
| programming language  =
| platform        =
| operating system    =
| license        =
| file ext        =
| fileformat       =
| website        = {{url|www.example.com}}
}}

Syntax[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for the template used by the new VisualEditor.

Infobox programming language

An infobox for programming languages, scripting languages or computer programs directly related to software development that implement the aforementioned.

[Edit template data]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Titletitle

Title of the software. If not specified the 'name' parameter or the PAGENAME are used. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Default
PAGENAME
Stringoptional
Namename

Name used if title not specified. This is also used internally in combination with Template:Latest stable software release/'name'. It should be plain text, do not include a wikilink, hyperlink or image in this parameter.

Stringoptional
Logologo

Filename for the image e.g. 'File:Monodevelop Logo.svg'

Stringoptional
Logo sizelogo_size

Size of the logo

Default
64px
Stringoptional
Logo alternative textlogo_alt

Alternative text for the logo (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

Stringoptional
Logo captionlogo caption

Caption for the logo. Must only be used to provide anything far more important than 'This is the logo of X'. e.g. used for inserting {{ffdc}} or {{deletable image-caption}}.

Stringoptional
Collapsible?collapsible

Whether this screenshot is hidden by default, set to 'yes' to place the screenshot in a collapsible section

Stringoptional
Screenshotscreenshot

File name for a screenshot of the subject of the infobox, e.g. 'File:Monodevelop-main-window.png'

Default
300px
Stringoptional
Screenshot sizescreenshot_size

Size of screenshot

Stringoptional
Screenshot alternative textscreenshot_alt

Alternative text for the screenshot (used by the blind and when web browsers cannot or do not load the image)

Stringoptional
Screenshot captioncaption

Caption for the screenshot

Stringoptional
Paradigmparadigm

Programming paradigms used, implemented or mandated

Stringoptional
Familyfamily

Name of the family or any other hyponymic entity, if applicable

Stringoptional
Initial release datereleased year

The date in which version 1.0 (or closely-matching release) of the software product in question reaches its release to manufacturing (RTM) stage. In case the article is about a specific major release of a software product (for instance Internet Explorer 8 or Microsoft Office 2007), this field should contain the date in which that specific major release reached RTM stage. In case the software product is still in development and has not reached its RTM stage, please ignore this field; do not use this field to specify the release date of the first preview/test release of the software product; there is already another parameter for that use. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}} In case the article uses DMY as date format, use this code instead: {{Start date and age|year|month|day|df=yes}} If you are unsure which date format to use, please consult WP:MOSDATES.

Stringoptional
Designerdesigner

Name of the designer. It can be either an individual or an organization/business.

Stringoptional
Developerdeveloper

Name of the current developer. It can be either an individual or an organization/business.

Stringoptional
Is discontinued?discontinued

Whether this product is no longer being developed, thus changing the phrase 'Latest release' in the infobox to 'Final release'. For technical reasons, anything for this parameter has the same effect, be it 'yes', 'no' or anything else. To nullify the effect of this parameter, you need to omit it.

Stringoptional
Latest release versionlatest release version latest_release_version

The version number of the latest release of the software product. E.g. 'v1.5', '2008 (v12.2)'. Applicable only if the subject is a computer program, e.g. an IDE or development tool.

Stringoptional
Latest release datelatest release date latest_release_date

The release date of the latest released version. If no update is released for the software since its initial release, please omit this field; filling in the released field would be enough. The content of this field should look like the following: {{Start date and age|year|month|day}}

Stringoptional
Latest preview versionlatest preview version latest test version latest_preview_version latest_test_version

The version number of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release version provided above for best practices of specifying this parameter.

Stringoptional
Latest preview datelatest preview date latest test date latest_preview_date latest_test_date

Specifies the release date of the latest preview version or development branch. Should only be specified when development of a new version of the software product in question (newer than one specified in latest release version) is in progress. Please consult descriptions for latest release date provided above for best practices of specifying this parameter.

Stringoptional
Typing disciplinetyping

Specifies the typing discipline implemented, used, or mandated

Stringoptional
Scopescope

Specifies the scope of the identifiers, if applicable

Stringoptional
Implementationsimplementations

Applies only if the subject is a programming language, scripting language or something that can be implemented. Specifies the IDEs or development tools that implement the subject of the infobox.

Stringoptional
Dialectsdialects

Applies only if the subject is a programming language or scripting language. Specifies the dialects of subject of the infobox, if any.

Stringoptional
Influenced byinfluenced by influenced_by

Name of notable concepts, methodologies, approaches, or practices that influenced the creation of the subject of the infobox.

Stringoptional
Influencedinfluenced

Name of notable concepts, methodologies, approaches or practicies that were created under the influence of the subject of the infobox.

Stringoptional
Programming languageprogramming language programming_language

Applies only when the subject of the infobox is a computer program. Specifies the programming language with which the subject of the infobox is created. If the program language of the software product has a corresponding article in Wikipedia, please link to it. E.g. '[[C++]] and [[C Sharp (programming language)|C#]]'.

Stringoptional
Platformplatform

The computing platform for which the subject of the infbox is designed. Can be specific processors like '[[IA-32]]' (i386), '[[x86-64]]', 'Itanium', 'ARM' or 'MIPS'.

Stringoptional
Operating systemoperating system operating_system

The operating system on which the given software product works. Please be as accurate as possible in specifying this parameter (but also be mindful of the length) and avoid specifying vague phrases such as Cross-platform (or its redirect, Multi-platform). E.g. '[[Microsoft Windows]]' or '[[Windows]]', '[[Windows XP]] and later'. If the software is an operating system–independent web application, ignore this parameter.

Stringoptional
Licenselicense

Type of the software license under which the consumer is allowed to use the product. E.g. '[[Proprietary software|Proprietary]] [[commercial software]]', '[[Freeware]]', '[[Free software]]', '[[GNU General Public License]]', '[[BSDLicense]]'.

Stringoptional
File extensionFile extensions file ext file_ext

Name of the notable filename extensions associated with the subject of the infobox.

Stringoptional
File formatFile format file_format fileformat

Name of the notable file formats associated with the subject of the infobox, except plain text.

Stringoptional
Websitewebsite

The web site URL of the software package. Use '{{URL|http://www.example.com}}'.

Stringoptional
Body style (CSS)bodystyle

CSS styling for the infobox as a whole

Stringoptional

Example[កែប្រែ]

Scheme
Lambda lc.svg
បរាទិសmulti-paradigm: functional, procedural, meta
រចនាដោយGuy L. Steele and Gerald Jay Sussman
ចេញដំបូង1975
ផ្សាយថេរR6RS (ratified standard) / 2007
ក្បួនកំណត់ប្រភេទstrong, dynamic
Scopelexical
កន្ទុយឈ្មោះសំណុំសារ.scm, .ss
Major implementations
Many. See Category:Scheme implementations
Dialects
T
Influenced by
Lisp, ALGOL, MDL
Influenced
Clojure, Common Lisp, Dylan, EuLisp, Haskell, Hop, JavaScript, Kernel, Lua, R, Racket, Ruby
{{Infobox programming language
 | name          = Scheme
 | logo          = [[Image:Lambda lc.svg|100px]]
 | paradigm        = [[multi-paradigm programming language|multi-paradigm]]: [[functional programming|functional]], [[procedural programming|procedural]], [[metaprogramming|meta]]
 | year          = 1975
 | designer        = [[Guy L. Steele]] and [[Gerald Jay Sussman]]
 | latest release version = R6RS (ratified standard)
 | latest release date  = 2007
 | latest test version  = 
 | latest test date    = 
 | typing         = [[strong typing|strong]], [[dynamic typing|dynamic]]
 | scope         = lexical
 | dialects        = [[T (programming language)|T]]
 | implementations    = Many. See [[:Category:Scheme implementations]]
 | influenced by     = [[Lisp programming language|Lisp]], [[ALGOL]], [[MDL (programming language)|MDL]]
 | influenced       = [[Clojure]], [[Common Lisp]], [[Dylan (programming language)|Dylan]], [[EuLisp]], [[Haskell (programming language)|Haskell]], [[Hop (software)|Hop]], [[JavaScript]], [[Kernel (programming language)|Kernel]], [[Lua (programming language)|Lua]], [[R (programming language)|R]], [[Racket (programming language)|Racket]], [[Ruby (programming language)|Ruby]]
 | operating system    = 
 | license        =
 | website        = 
 | file_ext        = .scm, .ss
 | wikibooks       = Scheme
}}


Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCalendar microformat, which makes the event details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to a calendar or diary application. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Dates will only be included if you use {{Start date}} or {{End date}} (use the former for single dates; but do not use any of these if the date is before 1583 CE).

URLs will only be included if you use {{URL}}.

hCalendar uses HTML classes including:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.