ទំព័រគំរូ:Location map~/testcases

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

With X,Y[កែប្រែ]

USA2[កែប្រែ]

Side by side comparison
{{Location map~}} {{Location map~/sandbox}}
Some cites in the United States
Some cites in the United States

Antarctica[កែប្រែ]

Side by side comparison
{{Location map~}} {{Location map~/sandbox}}
[[file:ទំព័រគំរូ:Location map Antarctica|300px|Location map~/testcases is located in ទំព័រគំរូ:Location map Antarctica]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="font-size: 90%; line-height: 110%; z-index:90; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">
 <div style="position: absolute; z-index: 10; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;
  top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; 
left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%;">
Scott's Hut
<div style="position: relative; z-index: 11; font-size: 90%; line-height: 110%; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Scott's Hut
Antarctica
[[file:ទំព័រគំរូ:Location map Antarctica|300px|Location map~/testcases is located in ទំព័រគំរូ:Location map Antarctica]]<div style="position: absolute; z-index: 10; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;
  top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; 
left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%;">
<div style="position: relative; z-index: 11; font-size: 90%; line-height: 110%; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">
 <div style="position: absolute; z-index: 10; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;
  top: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%; 
left: Expression error: Unrecognized punctuation character "[".%;">
Scott's Hut
<div style="position: relative; z-index: 11; font-size: 90%; line-height: 110%; width: 6em; Expression error: Unrecognized punctuation character "[".">Scott's Hut
Antarctica

With lat, long[កែប្រែ]

France[កែប្រែ]

Side by side comparison
{{Location map~}} {{Location map~/sandbox}}
Location map~/testcases is located in France
Paris
Marseille
Two cities in France
Location map~/testcases is located in France
Paris
Paris
Marseille
Marseille
Two cities in France

USA[កែប្រែ]

Side by side comparison
{{Location map~}} {{Location map~/sandbox}}
Two cites in the United States
Two cites in the United States