ទំព័រគំរូ:MONTHNAME

ពីវិគីភីឌា


ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូនេះត្រឡប់ប្រែឈ្មោះនៃខែដែលដាក់លេខនៅក្នុងបរាមាត្រ។ ឆ្លាស់គ្នា ឈ្មោះខែជាភាសាខ្មែរ រឺ អក្សរសង្ខេប (ដែលមានអក្សរណាមួយ) អាចត្រូវបានគេដាក់ឱ្យ។

វាក្យសម្ព័ន្ធ:
{{MONTHNAME|ខែ}}
  • តម្លៃ ខែ ត្រូវបានប្រែម៉ូដ ១២ (បន្ថែមពីនោះ សូន្យ និង ទសភាគនាំមុខមិនត្រូវបានគេគិត)។
សមនាមត្រូវគ្នា:
{{month name|ខែ}}
Examples for all standard month numbers:
{{MONTHNAME|1}} returns មករា
{{MONTHNAME|2}} returns កុម្ភៈ
{{MONTHNAME|3}} returns មីនា
{{MONTHNAME|4}} returns មេសា
{{MONTHNAME|5}} returns ឧសភា
{{MONTHNAME|6}} returns មិថុនា
{{MONTHNAME|7}} returns កក្កដា
{{MONTHNAME|8}} returns សីហា
{{MONTHNAME|9}} returns កញ្ញា
{{MONTHNAME|10}} returns តុលា
{{MONTHNAME|11}} returns វិច្ឆិកា
{{MONTHNAME|12}} returns ធ្នូ
Examples for month numbers with extra leading zero:
{{MONTHNAME|01}} returns មករា
{{MONTHNAME|02}} returns កុម្ភៈ
{{MONTHNAME|03}} returns មីនា
{{MONTHNAME|04}} returns មេសា
{{MONTHNAME|05}} returns ឧសភា
{{MONTHNAME|06}} returns មិថុនា
{{MONTHNAME|07}} returns កក្កដា
{{MONTHNAME|08}} returns សីហា
{{MONTHNAME|09}} returns កញ្ញា
Examples for month number cyclic underflows and overflows, from computed values:
{{MONTHNAME|-12}} returns ធ្នូ
{{MONTHNAME|-11}} returns មករា
{{MONTHNAME|-10}} returns កុម្ភៈ
{{MONTHNAME|-9}} returns មីនា
{{MONTHNAME|-3}} returns កញ្ញា
{{MONTHNAME|-2}} returns តុលា
{{MONTHNAME|-1}} returns វិច្ឆិកា
{{MONTHNAME|0}} returns ធ្នូ
{{MONTHNAME|13}} returns មករា
{{MONTHNAME|14}} returns កុម្ភៈ
{{MONTHNAME|15}} returns មីនា
{{MONTHNAME|16}} returns មេសា
{{MONTHNAME|23}} returns វិច្ឆិកា
{{MONTHNAME|24}} returns ធ្នូ
{{MONTHNAME|25}} returns មករា
{{MONTHNAME|1200}} returns ធ្នូ
{{MONTHNAME|1201}} returns មករា
{{MONTHNAME|1212}} returns ធ្នូ
Examples for all standard English month names:
{{MONTHNAME|JANUARY}} returns មករា
{{MONTHNAME|FEBRUARY}} returns កុម្ភៈ
{{MONTHNAME|MARCH}} returns មីនា
{{MONTHNAME|APRIL}} returns មេសា
{{MONTHNAME|MAY}} returns ឧសភា
{{MONTHNAME|JUNE}} returns មិថុនា
{{MONTHNAME|JULY}} returns កក្កដា
{{MONTHNAME|AUGUST}} returns សីហា
{{MONTHNAME|SEPTEMBER}} returns កញ្ញា
{{MONTHNAME|OCTOBER}} returns តុលា
{{MONTHNAME|NOVEMBER}} returns វិច្ឆិកា
{{MONTHNAME|DECEMBER}} returns ធ្នូ
Examples for all abbreviated English month names:
{{MONTHNAME|jan}} returns មករា
{{MONTHNAME|feb}} returns កុម្ភៈ
{{MONTHNAME|mar}} returns មីនា
{{MONTHNAME|apr}} returns មេសា
{{MONTHNAME|may}} returns ឧសភា
{{MONTHNAME|jun}} returns មិថុនា
{{MONTHNAME|jul}} returns កក្កដា
{{MONTHNAME|aug}} returns សីហា
{{MONTHNAME|sep}} returns កញ្ញា
{{MONTHNAME|oct}} returns តុលា
{{MONTHNAME|nov}} returns វិច្ឆិកា
{{MONTHNAME|dec}} returns ធ្នូ


See also[កែប្រែ]