ទំព័រគំរូ:MONTHNUMBER

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template returns the cyclic integer month number (between 1 and 12) of the month whose real number is in parameter. Alternatively, the month can be given with its English name (complete or abbreviated to 3 characters, with capitals or small letters).

Does not play nicely with "subst:"

Syntax:
{{MONTHNUMBER|month}}
  • The month value is interpreted modulo 12 (extra leading zeroes are ignored, negative numbers are accepted, all numbers are rounded to floor).
ឧទាហរណ៍​សម្រាប់​ឈ្មោះ​ខែ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ:
{{MONTHNUMBER|ខែមករា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែកុម្ភៈ}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែមីនា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែមេសា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែឧសភា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែមិថុនា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែកក្កដា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែសីហា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែកញ្ញា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែតុលា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែវិច្ឆិកា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
{{MONTHNUMBER|ខែធ្នូ}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ខ".
ឧទាហរណ៍​សម្រាប់​ឈ្មោះ​ខែ​ខ្លី​ជា​ភាសា​ខ្មែរ:
{{MONTHNUMBER|មករា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ម".
{{MONTHNUMBER|កុម្ភៈ}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ក".
{{MONTHNUMBER|មីនា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ម".
{{MONTHNUMBER|មេសា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ម".
{{MONTHNUMBER|ឧសភា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ឧ".
{{MONTHNUMBER|មិថុនា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ម".
{{MONTHNUMBER|កក្កដា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ក".
{{MONTHNUMBER|សីហា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ស".
{{MONTHNUMBER|កញ្ញា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ក".
{{MONTHNUMBER|តុលា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ត".
{{MONTHNUMBER|វិច្ឆិកា}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "វ".
{{MONTHNUMBER|ធ្នូ}} returns Expression error: Unrecognized punctuation character "ធ".
ឧទាហរណ៍​សម្រាប់​លេខ​ខែ:
{{MONTHNUMBER|1}} returns 1
{{MONTHNUMBER|2}} returns 2
{{MONTHNUMBER|3}} returns 3
{{MONTHNUMBER|4}} returns 4
{{MONTHNUMBER|5}} returns 5
{{MONTHNUMBER|6}} returns 6
{{MONTHNUMBER|7}} returns 7
{{MONTHNUMBER|8}} returns 8
{{MONTHNUMBER|9}} returns 9
{{MONTHNUMBER|10}} returns 10
{{MONTHNUMBER|11}} returns 11
{{MONTHNUMBER|12}} returns 12
ឧទាហរណ៍​សម្រាប់​លេខ​ខែ​ផ្ដើម​ដោយ​លេខ​សូន្យ:
{{MONTHNUMBER|01}} returns 1
{{MONTHNUMBER|02}} returns 2
{{MONTHNUMBER|03}} returns 3
{{MONTHNUMBER|04}} returns 4
{{MONTHNUMBER|05}} returns 5
{{MONTHNUMBER|06}} returns 6
{{MONTHNUMBER|07}} returns 7
{{MONTHNUMBER|08}} returns 8
{{MONTHNUMBER|09}} returns 9
Examples for month number underflows and overflows, from computed values:
{{MONTHNUMBER|-1200}} returns 12
{{MONTHNUMBER|-1201}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-1212}} returns 12
{{MONTHNUMBER|-12}} returns 12
{{MONTHNUMBER|-11}} returns 1
{{MONTHNUMBER|-10}} returns 2
{{MONTHNUMBER|-9}} returns 3
{{MONTHNUMBER|-8}} returns 4
{{MONTHNUMBER|-7}} returns 5
{{MONTHNUMBER|-6}} returns 6
{{MONTHNUMBER|-5}} returns 7
{{MONTHNUMBER|-4}} returns 8
{{MONTHNUMBER|-3}} returns 9
{{MONTHNUMBER|-2}} returns 10
{{MONTHNUMBER|-1}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-0.9999}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-0.5}} returns 11
{{MONTHNUMBER|-0.0001}} returns 11
{{MONTHNUMBER|0}} returns 12
{{MONTHNUMBER|0.0001}} returns 12
{{MONTHNUMBER|0.5}} returns 12
{{MONTHNUMBER|0.9999}} returns 12
{{MONTHNUMBER|12.0001}} returns 12
{{MONTHNUMBER|12.5}} returns 12
{{MONTHNUMBER|12.9999}} returns 12
{{MONTHNUMBER|13}} returns 1
{{MONTHNUMBER|14}} returns 2
{{MONTHNUMBER|24}} returns 12
{{MONTHNUMBER|1200}} returns 12
{{MONTHNUMBER|1201}} returns 1
{{MONTHNUMBER|1212}} returns 12
Example for invalid month name:
{{MONTHNUMBER|xx}} returns Expression error: Unrecognized word "xx".

See also[កែប្រែ]