ទំព័រគំរូ:Newinfobox

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:Newinfobox.
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template marks the article as needing an infobox conversion as shown in the example above. As well as adding the message to the talk page, it adds the page to an appropriate category for cleanup.

Usage[កែប្រែ]

This template goes on an article's talk page, not on the article itself because infobox formatting or replacement is not an article content issue, unless the old/broken infobox raises a verifiability, POV or content dispute issue. Use one of the types below as a type parameter, for example {{newinfobox|type=single}}.

Type Infobox Category
single {{Infobox single}} Category:Song articles needing single infobox conversion
song {{Infobox song}} Category:Song articles needing song infobox conversion
game {{Infobox VG}} Category:Video game cleanup
school See here Category:School articles without infoboxes
ship {{Infobox Ship Begin/doc}} Category:Ship articles needing infobox conversion
See here Category:Pages needing an infobox conversion

type can also be set to the name of the infobox to use, for example {{newinfobox|type=Infobox person}}

See also[កែប្រែ]