ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ប្រអប់ព័ត៌មាន

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Infobox templates)
WikiProject Infoboxes
Style and help
បញ្ជី
ការសំអាត
Cleanup categories:
រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Wikipedia infobox cleanup ទេ

Talkpage templates:
{{Cleanup-infobox}}
{{Newinfobox}}
{{Reqinfobox}}
Article templates:
{{Missing-taxobox}}

ការបង្កើត

Meta template:
{{Infobox}}
Proposals:
List of infoboxes/Proposed

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:
ផ្លូវកាត់s:
CAT:INFOBOX
WP:INFO
WP:IB

Infobox templates are templates which provide standardized information across related articles. Infoboxes may be "freeform" or partially automated based on parameters. Subcategories are based on the sections used at Portal:Contents/Categorical index and Portal:Contents/Overviews.

See also any related WikiProject, to find relevant infoboxes.

Note: Many templates can appear in more than one category: e.g. Template:Infobox squash player is in both Category:Sports infobox templates and Category:Sportsperson infobox templates.


វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ទំព័រគំរូ ប្រអប់ព័ត៌មាន"

ទំព័រចំនួន៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។