ទំព័រគំរូ:Not sure

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មិនច្បាស់

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

Examples

  • {{Not sure}} produces មិនច្បាស់
  • {{Not sure|Maybe}} produces Maybe

To produce the symbol alone, use a single space:

See also

  • {{Done}} YesY រូចរាល់
  • {{Not done}} N មិនទាន់រួចរាល់