ទំព័រគំរូ:Done

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

YesY រូចរាល់

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is often used on talk pages to show clearly that a section of discussion has been resolved, so that each editor does not have to re-read the section.

Usage

You may either use {{done}} by itself for the default message or you may add a custom message as an optional parameter.

Template Result
{{done}} YesY រូចរាល់
{{done|Custom message}} YesY Custom message
Example

Example[កែប្រែ]

I think the article is biased in favour of the school. --User:John

I agree, especially the part about the student body. --User:Jane
I actually think it gives fair coverage, I read a paper about it online. --User:George
It would be great if you could add that paper as a reference, so there's proof. Thanks, --User:John
YesY រូចរាល់ I added it today, so that should be sorted out. --User:George
Face-smile.svg សូមអរគុណ!. -- User:John

See also[កែប្រែ]

 • {{Fixed}} — បានជួសជុលរួចរាល់
 • {{Added}} — Crystal Clear action edit add.png បានបន្ថែមរួចរាល់
 • {{Half done}} — yellow tickY រួចរាល់ពាក់កណ្ដាល
 • {{Not done}} —  មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Not done and will not be done}} (or {{Notdone2}}) — N Not done and not likely to be done
 • {{Not sure}} — មិនច្បាស់
 • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
 • {{Isdoing}} — Example កំពុងធ្វើ...
 • {{Tick}}, produces the tick alone — YesY
 • {{Cross}}, produces the cross alone — N
 • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} —  រួចរាល់
 • {{Not done-t}}, a non-graphical alternative to {{Not done}} —  មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Thank you}} — Face-smile.svg សូមអរគុណ!
 • {{You're welcome}} Face-smile.svg You're welcome!
 • {{Resolved}}, tick with additional message —
  បានដោះស្រាយរួចរាល់
 • {{Merge done}}, for completed mergers —
  • {{Uploaded}} - Icon - upload photo.svg បានផ្ទុកឡើងរួចរាល់