ទំព័រគំរូ:Region history

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

This template is intended for sidebar ("series") navbox templates about the history of a country (e.g. Template:History of France) or region (e.g. Template:History of Berlin).

Parameters Brief instructions
{{Region history
|country = 
|linkoverride = 
|image = 
|width = 
|bold = 
|series = 
|portal =
|abovestyle = 

|data1 = 
|data2 = 
|data3 = 
|data4 = 
|data5 = 
|data6 = 
|data7 = 
|data8 = 
|data9 = 
|data10 = 
<!-- up to |data30= -->

|templateoverride = 
}}

The name of the country or region.
OPTIONAL (see below).
A related image, using standard wikiformatting.*1
Template's, preferably in [[Em (typography)|em]] units.
Use "no" if subheadings are included, otherwise "yes".
If empty gives wikilink to the general category of the region/country.*2
Default is a link to the country portal.*3

Any "dataN =" entry may be replaced with "headerN =" to
produce a subheading.

Linkoverride
 Use if the link to the article about the country's
 history is different from "[[History of Country]]",
 e.g. [[History of the Czech lands|Czech history]]

Currently, up to 30 data/header entries available.

*1 e.g. [[Image:Image.png|120px|Caption]]

*2 to point the link to Category:History of [name], use |series=History of [name]

*3 parameter no gives no portal link, if none exists.

Examples[កែប្រែ]

ផ្នែកបន្តបន្ទាប់អំពី
ប្រវត្តិសាស្ត្រស្លូវេនី
Coat of arms of Slovenia
Samo's Realm
Carantania
Carniola
March of Carniola
Windic march
Illyrian Provinces
Kingdom of Illyria
Duchy of Carniola
Drava Banovina
Province of Ljubljana
Socialist Republic of Slovenia
Republic of Slovenia
Portal icon តោរណៈស្លូវេនី
{{Region history
|country = Slovenia
|image = [[Image:Coat of Arms of Slovenia.svg|80px|Coat of arms of Slovenia]]
|imagestyle = padding:0.5em 0;
|width = 18em;
|bold = xes

|data1 = [[Samo|Samo's Realm]]
|data2 = [[Carantania]]
|data3 = [[Carniola]]
|data4 = [[March of Carniola]]
|data5 = [[Windic march]]
|data6 = [[Illyrian Provinces]]
|data7 = [[Kingdom of Illyria]]
|data8 = [[Duchy of Carniola]]
|data9 = [[Drava Banovina]]
|data10 = [[Province of Ljubljana]]
|data11 = [[Socialist Republic of Slovenia]]
|data12 = [[Slovenia|Republic of Slovenia]]
}}
ផ្នែកបន្តបន្ទាប់អំពី
ប្រវត្តិសាស្ត្រប៊ែរឡាំង
Coat of arms of Berlin
ប៊ែរឡាំងទសវត្ស១៩២០
កំឡុងសម័យអាល្លឺម៉ង់During Nazi Germany
Welthauptstadt Germania
Bombing of Berlin in World War II
After the Second World War
Berlin Blockade
{{Region history
|country = Berlin
|image = [[File:Coat of arms of Berlin.svg|80px|Coat of arms of Berlin]]
|imagestyle = padding:0.5em 0;
|width = 18em;
|bold = no
|series = History of Berlin
|portal= no

|data1 = [[1920s Berlin]]
|header2 = During Nazi Germany
|data3 = [[Welthauptstadt Germania]]
|data4 = [[Bombing of Berlin in World War II]]
|header5 = After the Second World War
|data6 = [[Berlin Blockade]]
}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, specific to the day, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE); if it has a URL, use {{URL}}.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.