ទំព័រគំរូ:Resize/doc

ពីវិគីភីឌា

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

  • {{larger}} - ធ្វើអោយពុម្ពអក្សរធំជាង {{large}} 10%។
  • {{small}} - តូចជាង 15%; ផ្លូវកាត់សម្រាប់ <small>...</small>
  • {{big}} - ធំជាង15% ; ផ្លូវកាត់សម្រាប់ <big>...</big>
  • {{huge}} - សម្រាប់សញ្ញាវណ្ណយុត្តិប៉ុណ្ណោះ; ស្រដៀងនឹង{{big}} ប៉ុន្តែធំជាងគួរកត់សម្គាល់ ហើយទូទាត់សងសម្រាប់ការតម្រឹមបញ្ឈរ។
  • {{large}} - ធំយ៉ាងធម្មតា
  • {{color}} - ប្រើដើម្បីបន្ថែមពន្លាតនៃពាក្យពេចន៍ជាមួយពណ៌ផ្ទាំងមុខដែលបានអោយ
  • {{background color}} - ប្រើដើម្បីបន្ថែមពន្លាតនៃពាក្យពេចន៍ជាមួយពណ៌ផ្ទាំងក្រោយដែលបានអោយ។