ទំព័រគំរូ:S-ref

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template creates a single succession box footer to be used with succession boxes.

Usage[កែប្រែ]

The format is {{s-ref|reference}}, where reference is replaced by a reference or note in proper citation form. Subsequent references can be used in respective parameters: {{s-ref|reference1|reference2}}. This template should be used with all succession boxes as a citation tool and with a confusing succession boxes as a note tool. It currently allows up to 10 references although that can be increased if requested.

Note: This template has {{s-end}} embedded into it. It does not require that template to close the succession box, it will close as is.

Example[កែប្រែ]

From the Henry VII of England article:

{{s-start}}
{{s-reg | en}}
{{s-bef | before = [[George Plantagenet, 1st Duke of Clarence|George of Clarence]]}}
{{s-ttl | title = [[Earl of Richmond]] | years = 1478–1485}}
{{s-non | reason = Merged in the Crown}}
{{s-ref | Pas, Leo van de, http://www.genealogics.org }}
Peerage of England
មុនដោយ
George of Clarence
Earl of Richmond
1478–1485
Merged in the Crown
Notes and references
1. Pas, Leo van de, http://www.genealogics.org

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for the template used by the new VisualEditor.

S-ref

A succession box footer with references.

[Edit template data]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Reference 11

A reference or note in proper citation form

Stringoptional
Reference 22

Stringoptional
Reference 33

Stringoptional
Reference 44

Stringoptional
Reference 55

Stringoptional
Reference 66

Stringoptional
Reference 77

Stringoptional
Reference 88

Stringoptional
Reference 99

Stringoptional
Reference 1010

Stringoptional

See also[កែប្រែ]

Documentation for creating succession boxes can be found at Template:S-start.