ទំព័រគំរូ:Start date and age

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ប.បម្រាស់[កែប្រែ]

វាក្យសម្ព័ន្ធ[កែប្រែ]

វាក្យស.ពេញ
{{Start date and age |yyyy|mm|dd|df=yes |br=yes}}
ប.បម្រាស់ទូទៅ
{{Start date and age |yyyy|mm|dd}}   ដើម្បីបញ្ចាំងលទ្ធផលក្នុងហ្វ័រម៉ាត មីនា 4, 2010; 4 ខែកន្លងទៅ
{{Start date and age |yyyy|mm|dd|df=yes}} ដើម្បីបញ្ចាំងលទ្ធផលក្នុងហ្វ័រម៉ាត 4 មីនា 2010; 4 ខែកន្លងទៅ
ពិពណ៌នានៃថាវរូប
ថាវរូប ពិពណ៌នា
yyyy លេខបួនខ្ទង់ចង្អុលប្រាប់នូវឆ្នាំ។ ឆ្នាំត្រូវតែបង្ហាញក្នុងទម្រង់ជាលេខបួនខ្ទង់។
mm ចំនួនពីលេខ 1 ទៅ 12 ចង្អុលប្រាប់នូវខែ។ ពុំចាំបាច់ដាក់លេខ 0 នាំមុខខ្ទង់លេខទេ។
dd ចំនួនពីលេខ 1 ទៅ 31 ចង្អុលប្រាប់នូវថ្ងៃនៃខែ។ ពុំចាំបាច់ដាក់លេខ 0 នាំមុខខ្ទង់លេខទេ។
df= ថាវរូបតាមជម្រើស df អាចកំណត់ទៅ yes ឬអ្វីក្រៅពី yes ។ នៅពេលកំណត់ជា yes កាលបរិច្ឆេទនឹងត្រូវបញ្ចាំងក្នុងទម្រង់ DMY (ថខឆ) ៖ 4 មីនា 2010។ ពេលកំណត់ជាអ្វីក្រៅពី yes ឬថាវរូបមិនត្រូវបានដាក់បញ្វូលតែម្ដង នោះកាលបរិច្ឆេទនឹងត្រូវបញ្ចាំងក្នុងទម្រង់ MD,Y (ខថ,ឆ) មីនា 4, 2010.
br= ថាវរូបតាមជម្រើស br អាចកំណត់ទៅ yes ឬអ្វីក្រៅពី yes ។ នៅពេលកំណត់ជា yes ការចុះបន្ទាត់នឹងត្រូវបញ្ចូលនៅចន្លោះកាលបរិច្ឆេទ និងរយៈកាល។ ពេលកំណត់ជាអ្វីក្រៅពី yes ឬថាវរូបមិនត្រូវបានដាក់បញ្វូល ដំណកឃ្លាបំបែកនឹងត្រូវបញ្ចូលនៅចន្លោះកាលបរិច្ឆេទ និងរយៈកាល។

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

Syntax Result
{{Start date and age|2010|01|02}} មករា 2, 2010; 13 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2010-០១-02)
{{Start date and age|2008|08|09}} សីហា 9, 2008; 14 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2008-០៨-09)
{{Start date and age|2003|07|05}} កក្កដា 5, 2003; 19 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2003-០៧-05)
{{Start date and age|2010|1|2|df=yes}} 2 មករា 2010; 13 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2010-០១-02)
{{Start date and age|2008|8|9|df=yes}} 9 សីហា 2008; 14 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2008-០៨-09)
{{Start date and age|2003|7|5|df=yes}} 5 កក្កដា 2003; 19 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2003-០៧-05)
{{Start date and age|2009|9|9|br=yes}} កញ្ញា 9, 2009;
13 ឆ្នាំកន្លងទៅ
 (2009-០៩-09)

ប្រើក្នុងមីក្រូហ្វ័រម៉ាត[កែប្រែ]

ទំ.គំរូនេះផងដែរក៏ត្រឡប់នូវកាលបរិច្ឆេទលាក់ដោយ CSS, ក្នុងទម្រង់ en:ISO 8601 ដែលមួយឬច្រើននៃ មីក្រូហ្វ័រម៉ាតត្រូវការតទៅនេះ៖

ជាធម្មតា ប៉ុន្តែមិនជានិច្ចទេ នៅក្នុងប្រអប់ព័ត៌មាន ឬទំ.គំរូស្រដៀងនេះ ឬតារាង។

ការប្រើប្រាស់របស់វាក្នុង hCard គឺសម្រាប់អង្គការ ទីកន្លែងចាត់តាំង និងស្រដៀងនឹងនេះ សូមប្រើ {{Birth date}} ឬ {{Birth date and age}} សម្រាប់មនុស្ស។

ស្រដៀងគ្នាដែរ {{End date}} ត្រឡប់កាលបរិ.ជា (class="dtend") របស់ hCalendar ។ សូមមើល គម្រោងមីក្រូហ្វ័រម៉ាត សម្រាប់ការពណ៌នាវែងជាងនេះ។

ដែនកំណត់[កែប្រែ]

ទំ.គំរូនេះគ្មានការទុកបម្រុងដើម្បីស្រាយជាមួយប្រតិទិនមិនមែនជាក្រេកូរី។ ទៀតសោត ISO 8601 ទាមទារឲ្យមានការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមុននឹងការប្រើឆ្នាំក្រៅខ្ទង់ចន្លោះ ស.ស 1583–9999 ។ ដូចនេះការប្រើប្រាស់ទំ.គំរូនេះសម្រាប់ប្រតិទិនមិនមែនជាក្រេកូរី ឬកាលបរិ.ក្រៅខ្ទង់នោះតាំងបង្កើតជាអំំណះអំណាង "មិនពិត" នៃការអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋាន ISO 8601 ។

អ្នកកែប្រែជួបប្រទះនឹងប.បម្រាស់នេះគួរប្ដូរកាលបរិ.ទៅជាពាក្យពេជន៍លាត គ្មានទំ.គំរូ ឬបើមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើដូច្នេះ លើកឡើងនូវវិបាកនៅលើទំ.សន្ទនារបស់ទំ.គំរូនេះ។