ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Riboviria

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
ចក្រ: រីបូវីរ្យ៉ា [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about រីបូវីរ្យ៉ា. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about រីបូវីរ្យ៉ា's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Virus (Taxonomyedit)
Rank: ចក្រ (displays as ចក្រ)
Link: រីបូវីរ្យ៉ា (links to រីបូវីរ្យ៉ា)
Extinct: no.
Always displayed: Yes (manual/automatic override)
Taxonomic references:
  • Gorbalenya, Alexander E.; Krupovic, Mart; Siddell, Stuart; Varsani, Arvind; Kuhn, Jens H. (15 October 2018) "Riboviria: establishing a single taxon that comprises RNA viruses at the basal rank of virus taxonomy" (docx) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 9 March 2019
  • "Virus Taxonomy: 2018b Release" (html) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) February 2019 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 9 March 2019
Parent's taxonomic references:
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.