ទំព័រគំរូ:WPbox

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template creates a floating box linked to a designated WikiProject.

Use[កែប្រែ]

The complete syntax for this template is:

{{WPbox|wpname|label=|image=|ilink=|align=|talign=|width=}}

where:

 • wpname is the required WikiProject base name.
 • label= an optional formatted label. (default label=WikiProject<br/>{{{wpname|}}})
 • image= an optional file name parameter of the image to display
  • The default image file names are stored in directory Template:Portal/Images.
  • Placing the 11 characters {{!}}border at the end of the image file name will display a one pixel border around the image.
 • ilink= an optional link for the image.
  • The image link defaults to the image file.
 • align= an optional floating box alignment parameter.
  • align=left
  • align=right (default)
 • talign= an optional text alignment parameter.
  • talign=left
  • talign=center (default)
  • talign=right
  • talign=justify
 • width= an optional floating box maximum width parameter in pixels. (default width=200)

Restriction[កែប្រែ]

This template should not be placed in the main article namespace {{NS:0}}.

Examples[កែប្រែ]


{{WPbox}} creates:


{{WPbox|India}} creates:


{{WPbox|United Kingdom}} creates:


{{WPbox|Hitchhiker's Guide to the Galaxy}} creates:


{{WPbox|?}} creates:


See also[កែប្រែ]