ទំព័រគំរូ:WebCite

ពីវិគីភីឌា

[{{{1}}} Archived] at WebCite

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{WebCite}} is intended to simplify the linking process to files using WebCite.

Additionally, {{Cite web}} provides an archiveurl parameter.

Parameters[កែប្រែ]

url (required) - the full WebCitation url.
title (not required) - The title of the link.
date (not required) - Date of Archival, interpreted using time parser, so many different formats are accepted.
dateformat (not required) - Format of the requested date. See Template:Date how it works.

Examples[កែប្រែ]

Url given

Code:

{{WebCite|url=http://www.webcitation.org/FOOBAR}}

Output:
Archived at WebCite

Url, Date given

Code:

{{WebCite|url=http://www.webcitation.org/FOOBAR|date=December 4, 2005}}

Output:
Archived ៤ ខែធ្នូ ២០០៥ at WebCite

Url, Title, Date given

Code:

{{WebCite|url=http://www.webcitation.org/FOOBAR|date=December 4, 2005|title=Something Interesting}}

Output:
Something Interesting at WebCite (archived ៤ ខែធ្នូ ២០០៥)

Url, Title, Date, Dateformat given

Code:

{{WebCite|url=http://www.webcitation.org/FOOBAR|date=December 4, 2005|title=Something Interesting|dateformat=iso}}

Output:
Something Interesting at WebCite (archived ២០០៥-១២-០៤)

See also[កែប្រែ]