ទំព័រគំរូ:Year nav

ពីវិគីភីឌា
សហស្សវត្សរ៍:
សតវត្ស:
ទសវត្សរ៍:
 • '
ឆ្នាំ:
 • '
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
ទំព័រគំរូ:Subpage other

Usage[កែប្រែ]

Takes one optional parameter, the year-number. Prefix it with a minus sign for BC.

For AD years the number can be omitted if it is the page name.

The box width shrinks nearly 6% for smaller year-number sizes.

Example for "{{Year nav|2014}}" at right:
សហស្សវត្សរ៍:
សតវត្ស:
ទសវត្សរ៍:
 • '
ឆ្នាំ:
 • '
Example for "{{Year nav|14}}" at right:
សហស្សវត្សរ៍:
សតវត្ស:
ទសវត្សរ៍:
 • '
ឆ្នាំ:
 • '
Example for "{{Year nav|2029}}" at right:
សហស្សវត្សរ៍:
សតវត្ស:
ទសវត្សរ៍:
 • '
ឆ្នាំ:
 • '
Example for "{{Year nav|-814}}" at right:
សហស្សវត្សរ៍:
សតវត្ស:
ទសវត្សរ៍:
 • '
ឆ្នាំ:
 • '
Example for "{{Year nav|1}}" at right:
សហស្សវត្សរ៍:
សតវត្ស:
ទសវត្សរ៍:
 • '
ឆ្នាំ:
 • '
Example for "{{Year nav|911}}" at right:
សហស្សវត្សរ៍:
សតវត្ស:
ទសវត្សរ៍:
 • '
ឆ្នាំ:
 • '

See also[កែប្រែ]

Template data[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for the template used by the new VisualEditor.

Year nav

This template generates a navigation box for a year.

[Edit template data]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Year1

The year to generate a box for. If nothing is typed in, the title of the page will be used.

Example
2018
Numbersuggested