បញ្ជីនៃទសវត្សរ៍ សតវត្ស និងសហស្សវត្សរ៍

ពីវិគីភីឌា

នេះគឺជា បញ្ជីនៃទសវត្សរ៍ សតវត្ស និងសហស្សវត្សរ៍ ចាប់ពីឆ្នាំ ១០,០០០ មុន គ.ស. ដល់ឆ្នាំ គ.ស. ២០៣០ រួមទាំងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់អត្ថបទដែលត្រូវគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែម

សតវត្ស ទសវត្សរ៍
សហវត្សទី ១០ មុន គ.ស. · ១០,០០០–៩០០០ មុន គ.ស.
សហវត្សទី ៩ មុន គ.ស. · ៩០០០–៨០០០ មុន គ.ស.
សហវត្សទី ៨ មុន គ.ស. · ៨០០០–៧០០០ មុន គ.ស.
សហវត្សទី ៧ មុន គ.ស. · ៧០០០–៦០០១ មុន គ.ស.
សហវត្សទី ៦ មុន គ.ស. · ៦០០០–៥០០០ មុន គ.ស.
សហវត្សទី ៥ មុន គ.ស. · ៥០០០–៤០០០ មុន គ.ស.
សហវត្សទី ៤ មុន គ.ស. · ៤០០០–៣០០១ មុន គ.ស.
សតវត្សរ៍ទី ៤០ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣៩ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣៨ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣៧ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣៦ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣៥ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣៤ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣៣ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣២ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ៣១ មុន គ.
សហវត្សទី ៣ មុន គ.ស. · ៣០០០–២០០១ មុន គ.ស.
សតវត្សរ៍ទី ៣០ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២៩ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២៨ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២៧ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២៦ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២៥ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២៤ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២៣ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២២ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ២១ មុន គ.
សហវត្សទី ២ មុន គ.ស. · ២០០០–១០០១ មុន គ.ស.
សតវត្សរ៍ទី ២០ មុន គ.
សតវត្សរ៍ទី ១៩ មុន គ. 1890s BCE 1880s BCE 1870s BCE 1860s BCE 1850s BCE 1840s BCE 1830s BCE 1820s BCE 1810s BCE 1800s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១៨ មុន គ. 1790s BCE 1780s BCE 1770s BCE 1760s BCE 1750s BCE 1740s BCE 1730s BCE 1720s BCE 1710s BCE 1700s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១៧ មុន គ. 1690s BCE 1680s BCE 1670s BCE 1660s BCE 1650s BCE 1640s BCE 1630s BCE 1620s BCE 1610s BCE 1600s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១៦ មុន គ. 1590s BCE 1580s BCE 1570s BCE 1560s BCE 1550s BCE 1540s BCE 1530s BCE 1520s BCE 1510s BCE 1500s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១៥ មុន គ. 1490s BCE 1480s BCE 1470s BCE 1460s BCE 1450s BCE 1440s BCE 1430s BCE 1420s BCE 1410s BCE 1400s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១៤ មុន គ. 1390s BCE 1380s BCE 1370s BCE 1360s BCE 1350s BCE 1340s BCE 1330s BCE 1320s BCE 1310s BCE 1300s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១៣ មុន គ. 1290s BCE 1280s BCE 1270s BCE 1260s BCE 1250s BCE 1240s BCE 1230s BCE 1220s BCE 1210s BCE 1200s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១២ មុន គ. 1190s BCE 1180s BCE 1170s BCE 1160s BCE 1150s BCE 1140s BCE 1130s BCE 1120s BCE 1110s BCE 1100s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១១ មុន គ. 1090s BCE 1080s BCE 1070s BCE 1060s BCE 1050s BCE 1040s BCE 1030s BCE 1020s BCE 1010s BCE 1000s BCE
សហវត្សទី ១ មុន គ.ស. · ១០០០–១ មុន គ.ស.
សតវត្សរ៍ទី ១០ មុន គ. 990s BCE 980s BCE 970s BCE 960s BCE 950s BCE 940s BCE 930s BCE 920s BCE 910s BCE 900s BCE
សតវត្សរ៍ទី ៩ មុន គ. 890s BCE 880s BCE 870s BCE 860s BCE 850s BCE 840s BCE 830s BCE 820s BCE 810s BCE 800s BCE
សតវត្សរ៍ទី ៨ មុន គ. 790s BCE 780s BCE 770s BCE 760s BCE 750s BCE 740s BCE 730s BCE 720s BCE 710s BCE 700s BCE
សតវត្សរ៍ទី ៧ មុន គ. 690s BCE 680s BCE 670s BCE 660s BCE 650s BCE 640s BCE 630s BCE 620s BCE 610s BCE 600s BCE
សតវត្សរ៍ទី ៦ មុន គ. 590s BCE 580s BCE 570s BCE 560s BCE 550s BCE 540s BCE 530s BCE 520s BCE 510s BCE 500s BCE
សតវត្សរ៍ទី ៥ មុន គ. 490s BCE 480s BCE 470s BCE 460s BCE 450s BCE 440s BCE 430s BCE 420s BCE 410s BCE 400s BCE
សតវត្សរ៍ទី ៤ មុន គ. 390s BCE 380s BCE 370s BCE 360s BCE 350s BCE 340s BCE 330s BCE 320s BCE 310s BCE 300s BCE
សតវត្សរ៍ទី ៣ មុន គ. 290s BCE 280s BCE 270s BCE 260s BCE 250s BCE 240s BCE 230s BCE 220s BCE 210s BCE 200s BCE
សតវត្សរ៍ទី ២ មុន គ. 190s BCE 180s BCE 170s BCE 160s BCE 150s BCE 140s BCE 130s BCE 120s BCE 110s BCE 100s BCE
សតវត្សរ៍ទី ១ មុន គ. 90s BCE 80s BCE 70s BCE 60s BCE 50s BCE 40s BCE 30s BCE 20s BCE 10s BCE 0s BCE[note ១]
សហវត្សរ៍ទី ១ · គ.ស. ១–១០០០
សតវត្សទី ១ 0s[note ២] 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s
សតវត្សទី ២ 100s 110s 120s 130s 140s 150s 160s 170s 180s 190s
សតវត្សទី ៣ 200s 210s 220s 230s 240s 250s 260s 270s 280s 290s
សតវត្សទី ៤ 300s 310s 320s 330s 340s 350s 360s 370s 380s 390s
សតវត្សទី ៥ 400s 410s 420s 430s 440s 450s 460s 470s 480s 490s
សតវត្សទី ៦ 500s 510s 520s 530s 540s 550s 560s 570s 580s 590s
សតវត្សទី ៧ 600s 610s 620s 630s 640s 650s 660s 670s 680s 690s
សតវត្សទី ៨ 700s 710s 720s 730s 740s 750s 760s 770s 780s 790s
សតវត្សទី ៩ 800s 810s 820s 830s 840s 850s 860s 870s 880s 890s
សតវត្សទី ១០ 900s 910s 920s 930s 940s 950s 960s 970s 980s 990s
សហវត្សរ៍ទី ២ · គ.ស. ១០០១–២០០០
សតវត្សទី ១១ 1000s 1010s 1020s 1030s 1040s 1050s 1060s 1070s 1080s 1090s
សតវត្សទី ១២ 1100s 1110s 1120s 1130s 1140s 1150s 1160s 1170s 1180s 1190s
សតវត្សទី ១៣ 1200s 1210s 1220s 1230s 1240s 1250s 1260s 1270s 1280s 1290s
សតវត្សទី ១៤ 1300s 1310s 1320s 1330s 1340s 1350s 1360s 1370s 1380s 1390s
សតវត្សទី ១៥ 1400s 1410s 1420s 1430s 1440s 1450s 1460s 1470s 1480s 1490s
សតវត្សទី ១៦ 1500s 1510s 1520s 1530s 1540s 1550s 1560s 1570s 1580s 1590s
សតវត្សទី ១៧ 1600s 1610s 1620s 1630s 1640s 1650s 1660s 1670s 1680s 1690s
សតវត្សទី ១៨ 1700s 1710s 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s 1770s 1780s 1790s
សតវត្សទី ១៩ 1800s 1810s 1820s 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s
សតវត្សទី ២០ 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s
សហវត្សរ៍ទី ៣ · គ.ស. ២០០១–៣០០០
សតវត្សទី ២១ 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

  1. ទសវត្សរ៍ ០ មុន គ. មិនមែនជាទសវត្សរ៍ពិតទេ ដូចដែលវាមានត្រឹមតែ ៩ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
  2. ទសវត្សរ៍ ០ មិនមែនជាទសវត្សរ៍ពិតទេ, ដូចដែលវាមានត្រឹមតែ ៩ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ

សូម​មើល​[កែប្រែ]