ទ្រខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទ្រខ្សែ៣ ឬទ្រខ្មែរ ជាឧបករណ៍តន្ត្រីខ្សែសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ស ឬវង់ភ្លេងការបុរាណ និងវង់ភ្លេងមហោរីសម័យដំបូង។
តួទ្រខ្សែ៣ ចែកចេញជា ដង ព្រលួត លលា យ៉ង ដោះ ខ្សែសំនៀង ខ្សែក និងឆាក។ សន្ទះធ្វើអំពីស្បែកពស់។ ដងធ្វើអំពីឈើនាងនួន គ្រញូង ឬឈើខ្មៅ។ លលាធ្វើអំពីត្រឡោកដូង។ ព្រលួត និងខ្សែមាន៣។ ឆាកវាដូចឆាកទ្រដទៃទៀតដែរ។

រូបថតដោយÉmile Gsell

The tro Khmer (ទ្រខ្មែរ) is a traditional bowed string instrument from Cambodia. Its body is made from a special type of coconut covered on one end with animal skin, and it has three silk strings.

The tro Khmer is closely related to a Thai instrument called saw sam sai.