ទ្រឹស្តីបទក្លែរ៉ូ

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងធរណីមាត្រ ទ្រឹស្តីបទក្លែរ៉ូ (បារាំង: Théorème de Clairaut ) ជាទ្រឹស្តីបទដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនង​សមភាពក្រលាផ្ទៃ​រវាង​ប្រលេឡូក្រាម​ដែលត្រូវបានគេសង់ជុំវិញ​ត្រីកោណ

ពំនោលទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

ទ្រឹស្តីបទក្លែរ៉ូ
  • ប្រសិនបើ ជាត្រីកោណ
  • ប្រសិនបើ និង ជាប្រលេឡូក្រាមនៅក្រៅត្រីកោណ
  • ប្រសិនបើ និង កាត់គ្នាត្រង់
  • និងប្រសិនបើ ជាប្រលេឡូក្រាមនៅក្រៅត្រីកោណ ដែល និង ស្របគ្នានិងមានរង្វាស់ស្មើគ្នា

នោះគេបាន

ក្រលាផ្ទៃនៃប្រលេឡូក្រាម ស្មើនឹងផលបូកនៃក្រលាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាមពីរផ្សេងទៀត


សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

សំរាយបញ្ជាក់

គេចាំបាច់ត្រូវប្តូរទំរង់​ប្រលេឡូក្រាម​ដោយមិនអោយក្រលាផ្ទៃរបស់វាប្រែប្រួលទេ។

ដោយ ជាប្រលេឡូក្រាម និង ស្របគ្នានិងមានប្រវែងស្មើគ្នា គេបាន

និង ស្របគ្នានិងមានរង្វាស់ស្មើគ្នា។
(បាតដូចគ្នា និង កំពស់ដូចគ្នា)

ប្រសិនបើបន្ទាត់ កាត់ និង ត្រង់ និង រៀងគ្នាគេបាន

(បាតដូចគ្នា និង កំពស់ដូចគ្នា)


ករណីពិសេស[កែប្រែ]

ក្លែរ៉ូ និង ពីតាករ
  • ប្រសិនបើ ជាត្រីកោណកែងត្រង់
  • ប្រសិនបើ និង គឺជាការ៉េ

គេបាន ក៏ជាការ៉េដែរ និងវាជាទ្រឹស្តីបទពីតាករ