ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តា

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងពិជ្រគណិត ទ្រឹស្តីបទ​ផលគុណ​កត្តា ​គឺ​ជា​ទ្រឹស្តីបទ​សំរាប់​រក​កត្តា​នៃ ​ពហុធា (កន្សោមដែលក្នុងនោះតួនីមួយៗត្រូវបានគេបូក ដក ឬ គុណតែប៉ុណ្ណោះ)។

ឧទាហរណ៍៖ ()

ទ្រឹស្តីបទផលគុណកត្តាពោលថា ពហុធា មាន ជាកត្តាលុះត្រាតែ

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

រកកត្តានៃពហុធា ។ ដោយ នោះគេថា ចែកដាច់នឹង ។ គេបាន អាចសរសេ

ហេតុនេះ និង ជាកត្តនៃ