ទ្រឹស្តីបទរូទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Routh theorem v2.svg

ក្នុងធរណីមាត្រ ទ្រឹស្តីបទរូទ (Routh's theorem) ពោលដូចខាងក្រោមៈ

តាង ABC ជាត្រីកោណដែលមានក្រលាផ្ទៃ ។ តាង F, D និង E គឺជាចំនុចនៅលើជ្រុងរៀងគ្នា AB, BC និង AC ដែលផលធៀប

និងតាង I, G និង H ជាចំណោលរៀងគ្នានៃ AD និង CF, AD និង BE, និង BE និង CF ដែល

និង

នោះគេបានក្រលាផ្ទៃនៃត្រីកោណ GHI កំនត់ដោយ

បំណកស្រាយទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

តាមទ្រឹស្តីបទមេនេឡូស យើងបាន

ហេតុនេះ

ដូចគ្នាដែរ

គេបានក្រលាផ្ទៃនៃត្រីកោណ GHI កំនត់ដោយ

ជំនួស ក្នុង គេបាន

ពន្លាតកន្សោមភាគយក គេបានទ្រឹស្តីបទរូទ (Routh's theorem)