ធម្មរាជាទី៣

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ធម្មរាជាទី៣ រឺ ជ័យជេដ្ឋាទី៤ (១៦៩០ - ១៧៤៧)ជា​ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា​ពីគ.ស. ១៧០២ ដល់ គ.ស. ១៧០៤ និង គ.ស. ១៧០៧ ដល់ គ.ស. ១៧១៤ និង គ.ស. ១៧៣៨ ដល់ គ.ស. ១៧៤៧