នវវិទ្យា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Part of the series on
17th Century Scholasticism
CalovBible.jpg
Title page of the Calov Bible
Background

Protestant Reformation
Counter-Reformation
Aristotelianism
Scholasticism
Patristics

17th Century Scholastics

Second scholasticism of the Jesuits
Lutheran scholasticism during Lutheran Orthodoxy
Ramism among the Calvinist scholastics
Metaphysical poets in the Church of England

Reactions within Christianity

Labadists against the Jesuits
Pietism against orthodox Lutherans
Nadere Reformatie within Dutch Calvinism
Richard Hooker against the Ramists

Reactions within Philosophy

Modernists against Roman Catholics
Neologists against Lutherans
Spinozists against Dutch Calvinists
Deists against English Christianity
John Locke against Bishop Stillingfleet

នវវិទ្យា ("ការសិក្សា[អ្វីៗ]ថ្មី") ឈ្មោះនេះត្រូវបានដាក់អោយទេវវិទ្យាសនិទាននិយមនៃអាល្លឺម៉ង់ រឺ សនិទានកម្មនៃសាសនាគ្រិស្ត ។ វាត្រូវមកដល់មុនដោយវ៉ូល្ផ្វនិយមមូលវិវដ្ដតិចតួចស្ដួចស្ដើង ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]