សាសនា

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
និមិត្តសញ្ញារបស់សាសនាផ្សេងៗ
សកម្មភាព​ខាង​សាសនា​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

សាសនា​គឺ​ជា​ការ​ប្រមូលផ្តុំ​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ​ឬ​ប្រព័ន្ធ​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ​ទាំងឡាយ, ប្រព័ន្ធ​វប្បធម៌ និង ទស្សនៈ​ទាំងឡាយ​អំពី​ពិភពលោក ដែល​ភ្ជាប់​មនុស្សធម៌​ទៅ​នឹង​សណ្តាប់ធ្នាប់​នៃ​អត្ថិភាព ។ [១] បើ​ទោះ​បី​ជា​ការ​កំណត់​និយមន័យ​របស់​ពាក្យ​ថា សាសនា គឺ​ជា​ការ​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ខ្នាត​គំរូ​មួយ​​នៃ​សាសនា​ ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ប្រើ​សំរាប់​សិក្សា​អំពី​សាសនា ត្រូវ​បាន​លើក​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​លោក ក្លីហ្វហ្វឺ ហ្គីអឺត្ស (Clifford Geertz) ដែល​លោក​បាន​ហៅ​យ៉ាង​ងាយ​ថា "ប្រព័ន្ធវប្បធម៌" ("cultural system") (Clifford Geertz, Religion as a Cultural System, 1973)។ ចំណែក​លោក តាឡាល់ អាសាដ (Talal Asad) ដែល​ជា​អ្នក​រិះគន់​ចំពោះ​ខ្នាត​គំរូ​របស់​លោក​ ហ្គីអឺត្ស (Geertz) បាន​ចាត់សាសនា​ទាំងឡាយ​ទៅ​ជា​"ក្រុម​នៃ​នរវិទ្យា" (anthropology) (Talal Asad,[២] [៣], សាសនាជាច្រើនមាននិទានកថានិមិត្តសញ្ញានិងប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ពិសិដ្ឋដែលមានគោលបំណងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃជីវិតនិង / ឬពន្យល់ពីប្រភពដើមនៃជីវិតឬសកល។ ដោយសារជំនឿរបស់ពួកគេអំពីសកលលោកនិងធម្មជាតិរបស់មនុស្សមនុស្សទាញយកសីលធម៌ក្រមសីលធម៌ច្បាប់សាសនាឬរបៀបរស់នៅដែលពេញនិយម។ យោងទៅតាមការប៉ាន់ប្រមាណមួយចំនួនមានសាសនាប្រហែល 4200 នៅលើពិភពលោក'[៤][៥][៦]

មាតិកា

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

Religion (from O.Fr. religion "religious community," from L. religionem (nom. religio) "respect for what is sacred, reverence for the gods,"[៧] "obligation, the bond between man and the gods"[៨]) is derived from the Latin religiō, the ultimate origins of which are obscure. One possibility is an interpretation traced to Cicero, connecting lego "read", i.e. re (again) + lego in the sense of "choose", "go over again" or "consider carefully". Modern scholars such as Tom Harpur and Joseph Campbell favor the derivation from ligare "bind, connect", probably from a prefixed re-ligare, i.e. re (again) + ligare or "to reconnect," which was made prominent by St. Augustine, following the interpretation of Lactantius.[៩][១០] The medieval usage alternates with order in designating bonded communities like those of monastic orders: "we hear of the 'religion' of the Golden Fleece, of a knight 'of the religion of Avys'".[១១]

According to the philologist Max Müller, the root of the English word "religion", the Latin religio, was originally used to mean only "reverence for God or the gods, careful pondering of divine things, piety" (which Cicero further derived to mean "diligence").[១២][១៣] Max Müller characterized many other cultures around the world, including Egypt, Persia, and India, as having a similar power structure at this point in history. What is called ancient religion today, they would have only called "law".[១៤]

Many languages have words that can be translated as "religion", but they may use them in a very different way, and some have no word for religion at all. For example, the Sanskrit word dharma, sometimes translated as "religion", also means law. Throughout classical South Asia, the study of law consisted of concepts such as penance through piety and ceremonial as well as practical traditions. Medieval Japan at first had a similar union between "imperial law" and universal or "Buddha law", but these later became independent sources of power.[១៥][១៦]

There is no precise equivalent of "religion" in Hebrew, and Judaism does not distinguish clearly between religious, national, racial, or ethnic identities.[១៧] One of its central concepts is "halakha", sometimes translated as "law"", which guides religious practice and belief and many aspects of daily life.

The use of other terms, such as obedience to God or Islam are likewise grounded in particular histories and vocabularies.[១៨]

និយមន័យ[កែប្រែ]

There are numerous definitions of religion and only a few are stated here. The typical dictionary definition of religion refers to a "belief in, or the worship of, a god or gods"[១៩] or the "service and worship of God or the supernatural".[២០] However, writers and scholars have expanded upon the "belief in god" definitions as insufficient to capture the diversity of religious thought and experience.

Peter Mandaville and Paul James define religion as "a relatively-bounded system of beliefs, symbols and practices that addresses the nature of existence, and in which communion with others and Otherness is lived as if it both takes in and spiritually transcends socially-grounded ontologies of time, space, embodiment and knowing".[២១] This definition has the virtue of taking into account the emphasis in the literature on the relationship between the immanent and transcendent without treating it in the modern way as a dualism of two separate worlds. There is no mention of 'God' or 'gods', allowing Buddhism, for example, to be considered a religion.

Urarina shaman, Peru, 1988

Edward Burnett Tylor defined religion as "the belief in spiritual beings".[២២] He argued, back in 1871, that narrowing the definition to mean the belief in a supreme deity or judgment after death or idolatry and so on, would exclude many peoples from the category of religious, and thus "has the fault of identifying religion rather with particular developments than with the deeper motive which underlies them". He also argued that the belief in spiritual beings exists in all known societies.

The anthropologist Clifford Geertz defined religion as a "system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic."[២៣] Alluding perhaps to Tylor's "deeper motive", Geertz remarked that "we have very little idea of how, in empirical terms, this particular miracle is accomplished. We just know that it is done, annually, weekly, daily, for some people almost hourly; and we have an enormous ethnographic literature to demonstrate it".[២៤] The theologian Antoine Vergote also emphasized the "cultural reality" of religion, which he defined as "the entirety of the linguistic expressions, emotions and, actions and signs that refer to a supernatural being or supernatural beings"; he took the term "supernatural" simply to mean whatever transcends the powers of nature or human agency.[២៥]

The sociologist Durkheim, in his seminal book The Elementary Forms of the Religious Life, defined religion as a "unified system of beliefs and practices relative to sacred things".[២៦] By sacred things he meant things "set apart and forbidden—beliefs and practices which unite into one single moral community called a Church, all those who adhere to them". Sacred things are not, however, limited to gods or spirits.[note ១] On the contrary, a sacred thing can be "a rock, a tree, a spring, a pebble, a piece of wood, a house, in a word, anything can be sacred".[២៧] Religious beliefs, myths, dogmas and legends are the representations that express the nature of these sacred things, and the virtues and powers which are attributed to them.[២៨]

In his book The Varieties of Religious Experience, the psychologist William James defined religion as "the feelings, acts, and experiences of individual men in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider the divine".[២៩] By the term "divine" James meant "any object that is godlike, whether it be a concrete deity or not"[៣០] to which the individual feels impelled to respond with solemnity and gravity.[៣១]

Echoes of James' and Durkheim's definitions are to be found in the writings of, for example, Frederick Ferré who defined religion as "one's way of valuing most comprehensively and intensively".[៣២] Similarly, for the theologian Paul Tillich, faith is "the state of being ultimately concerned",[៣៣] which "is itself religion. Religion is the substance, the ground, and the depth of man's spiritual life."[៣៤] Friedrich Schleiermacher in the late 18th century defined religion as das schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl, commonly translated as "a feeling of absolute dependence".[៣៥] His contemporary Hegel disagreed thoroughly, defining religion as "the Divine Spirit becoming conscious of Himself through the finite spirit."[៣៦]

When religion is seen in terms of "sacred", "divine", intensive "valuing", or "ultimate concern", then it is possible to understand why scientific findings and philosophical criticisms (e.g. Richard Dawkins) do not necessarily disturb its adherents.[៣៧]

ទ្រឹស្តី[កែប្រែ]

ប្រភព​កំណើត និង ការ​ពង្រីកបន្ថែម[កែប្រែ]

The Yazılıkaya sanctuary in Turkey, with the twelve gods of the underworld

The origin of religion is uncertain. There are a number of theories regarding the subsequent origins of organized religious practices.

According to anthropologists John Monaghan and Peter Just, "Many of the great world religions appear to have begun as revitalization movements of some sort, as the vision of a charismatic prophet fires the imaginations of people seeking a more comprehensive answer to their problems than they feel is provided by everyday beliefs. Charismatic individuals have emerged at many times and places in the world. It seems that the key to long-term success – and many movements come and go with little long-term effect – has relatively little to do with the prophets, who appear with surprising regularity, but more to do with the development of a group of supporters who are able to institutionalize the movement."[៣៨]

The development of religion has taken different forms in different cultures. Some religions place an emphasis on belief, while others emphasize practice. Some religions focus on the subjective experience of the religious individual, while others consider the activities of the religious community to be most important. Some religions claim to be universal, believing their laws and cosmology to be binding for everyone, while others are intended to be practiced only by a closely defined or localized group. In many places religion has been associated with public institutions such as education, hospitals, the family, government, and political hierarchies.[៣៩]

Anthropologists John Monoghan and Peter Just state that, "it seems apparent that one thing religion or belief helps us do is deal with problems of human life that are significant, persistent, and intolerable. One important way in which religious beliefs accomplish this is by providing a set of ideas about how and why the world is put together that allows people to accommodate anxieties and deal with misfortune."[៣៩]

ចលនា​នៃ​ការ​បង្កើត​ជំនឿសាសនា​ក្នុង​សង្គម[កែប្រែ]

One modern academic theory of religion, social constructionism, says that religion is a modern concept that suggests all spiritual practice and worship follows a model similar to the Abrahamic religions as an orientation system that helps to interpret reality and define human beings.[៤០] Among the main proponents of this theory of religion are Daniel Dubuisson, Timothy Fitzgerald, Talal Asad, and Jason Ānanda Josephson. The social constructionists argue that religion is a modern concept that developed from Christianity and was then applied inappropriately to non-Western cultures.

Daniel Dubuisson, a French anthropologist, says that the idea of religion has changed a lot over time and that one cannot fully understand its development by relying on consistent use of the term, which "tends to minimize or cancel out the role of history".[៤១] "What the West and the history of religions in its wake have objectified under the name 'religion'", he says, " is ... something quite unique, which could be appropriate only to itself and its own history."[៤១] He notes that St. Augustine's definition of religio differed from the way we used the modern word "religion".[៤១]

Dubuisson prefers the term "cosmographic formation" to religion. Dubuisson says that, with the emergence of religion as a category separate from culture and society, there arose religious studies. The initial purpose of religious studies was to demonstrate the superiority of the "living" or "universal" European world view to the "dead" or "ethnic" religions scattered throughout the rest of the world, expanding the teleological project of Schleiermacher and Tiele to a worldwide ideal religiousness.[៤២] Due to shifting theological currents, this was eventually supplanted by a liberal-ecumenical interest in searching for Western-style universal truths in every cultural tradition.[៤៣]

According to Fitzgerald, religion is not a universal feature of all cultures, but rather a particular idea that first developed in Europe under the influence of Christianity.[៤៤] Fitzgerald argues that from about the 4th century CE Western Europe and the rest of the world diverged. As Christianity became commonplace, the charismatic authority identified by Augustine, a quality we might today call "religiousness", exerted a commanding influence at the local level. As the Church lost its dominance during the Protestant Reformation and Christianity became closely tied to political structures, religion was recast as the basis of national sovereignty, and religious identity gradually became a less universal sense of spirituality and more divisive, locally defined, and tied to nationality.[៤៥] It was at this point that "religion" was dissociated with universal beliefs and moved closer to dogma in both meaning and practice. However there was not yet the idea of dogma as a personal choice, only of established churches. With the Enlightenment religion lost its attachment to nationality, says Fitzgerald, but rather than becoming a universal social attitude, it now became a personal feeling or emotion.[៤៦]

Asad argues that before the word "religion" came into common usage, Christianity was a disciplina, a "rule" just like that of the Roman Empire. This idea can be found in the writings of St. Augustine (354–430). Christianity was then a power structure opposing and superseding human institutions, a literal Kingdom of Heaven. It was the discipline taught by one's family, school, church, and city authorities, rather than something calling one to self-discipline through symbols.[៤៧]

These ideas are developed by S. N. Balagangadhara. In the Age of Enlightenment, Balagangadhara says that the idea of Christianity as the purest expression of spirituality was supplanted by the concept of "religion" as a worldwide practice.[៤៨] This caused such ideas as religious freedom, a reexamination of classical philosophy as an alternative to Christian thought, and more radically Deism among intellectuals such as Voltaire. Much like Christianity, the idea of "religious freedom" was exported around the world as a civilizing technique, even to regions such as India that had never treated spirituality as a matter of political identity.[៤៩]

More recently, in The Invention of Religion in Japan, Josephson has argued that while the concept of “religion” was Christian in its early formulation, non-Europeans (such as the Japanese) did not just acquiesce and passively accept the term's meaning. Instead they worked to interpret "religion" (and its boundaries) strategically to meet their own agendas and staged these new meanings for a global audience.[៥០] In nineteenth century Japan, Buddhism was radically transformed from a pre-modern philosophy of natural law into a "religion," as Japanese leaders worked to address domestic and international political concerns. In summary, Josephson argues that the European encounter with other cultures has led to a partial de-Christianization of the category religion. Hence "religion" has come to refer to a confused collection of traditions with no possible coherent definition.[៥១]

Confucianism, Taoism, and Buddhism are one, a painting in the litang style portraying three men laughing by a river stream, 12th century, Song Dynasty

George Lindbeck, a Lutheran and a postliberal theologian (but not a social constructionist), says that religion does not refer to belief in "God" or a transcendent Absolute, but rather to "a kind of cultural and/or linguistic framework or medium that shapes the entirety of life and thought ... it is similar to an idiom that makes possible the description of realities, the formulation of beliefs, and the experiencing of inner attitudes, feelings, and sentiments.”[៥២]

ការ​សិក្សា​ប្រៀបធៀប​សាសនា​ទាំងឡាយ[កែប្រែ]

Nicholas de Lange, Professor of Hebrew and Jewish Studies at Cambridge University, says that "The comparative study of religions is an academic discipline which has been developed within Christian theology faculties, and it has a tendency to force widely differing phenomena into a kind of strait-jacket cut to a Christian pattern. The problem is not only that other 'religions' may have little or nothing to say about questions which are of burning importance for Christianity, but that they may not even see themselves as religions in precisely the same way in which Christianity sees itself as a religion."[៥៣]

ប្រភេទ​នៃ​សាសនា[កែប្រែ]

ក្រុមនៃ​សាសនា[កែប្រែ]

Some scholars classify religions as either universal religions that seek worldwide acceptance and actively look for new converts, or ethnic religions that are identified with a particular ethnic group and do not seek converts.[៥៤] Others reject the distinction, pointing out that all religious practices, whatever their philosophical origin, are ethnic because they come from a particular culture.[៥៥][៥៦][៥៧]

In the 19th and 20th centuries, the academic practice of comparative religion divided religious belief into philosophically defined categories called "world religions." However, some recent scholarship has argued that not all types of religion are necessarily separated by mutually exclusive philosophies, and furthermore that the utility of ascribing a practice to a certain philosophy, or even calling a given practice religious, rather than cultural, political, or social in nature, is limited.[៤៩][៥៨][៥៩] The current state of psychological study about the nature of religiousness suggests that it is better to refer to religion as a largely invariant phenomenon that should be distinguished from cultural norms (i.e. "religions").[៦០]

Some academics studying the subject have divided religions into three broad categories:

 1. world religions, a term which refers to transcultural, international faiths;
 2. indigenous religions, which refers to smaller, culture-specific or nation-specific religious groups; and
 3. new religious movements, which refers to recently developed faiths.[៦១]

សហប្រតិបត្តិការ​​អន្តរជំនឿ[កែប្រែ]

Because religion continues to be recognized in Western thought as a universal impulse, many religious practitioners have aimed to band together in interfaith dialogue, cooperation, and religious peacebuilding. The first major dialogue was the Parliament of the World's Religions at the 1893 Chicago World's Fair, which remains notable even today both in affirming "universal values" and recognition of the diversity of practices among different cultures. The 20th century has been especially fruitful in use of interfaith dialogue as a means of solving ethnic, political, or even religious conflict, with Christian–Jewish reconciliation representing a complete reverse in the attitudes of many Christian communities towards Jews.

Recent interfaith initiatives include "A Common Word", launched in 2007 and focused on bringing Muslim and Christian leaders together,[៦២] the "C1 World Dialogue",[៦៣] the "Common Ground" initiative between Islam and Buddhism,[៦៤] and a United Nations sponsored "World Interfaith Harmony Week".[៦៥][៦៦]

ក្រុមសាសនា​ទាំងឡាយ[កែប្រែ]

The list of still-active religious movements given here is an attempt to summarize the most important regional and philosophical influences on local communities, but it is by no means a complete description of every religious community, nor does it explain the most important elements of individual religiousness.

The five largest religious groups by world population, estimated to account for 5 billion people, are Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism (with the relative numbers for Buddhism and Hinduism dependent on the extent of syncretism) and Chinese folk religion.

Five largest religions 2012 (billion)[៦៧] 2012 (%) 2000 (billion)[៦៨][៦៩] 2000 (%) Demographics
Christianity 2.2 32% 2.0 33% Christianity by country
Islam 1.6 23% 1.2 19.6% Islam by country
Hinduism 1.0 15% 0.811 13.4% Hinduism by country
Buddhism 0.5 7% 0.360 5.9% Buddhism by country
Chinese folk religion 0.4 6% 0.385 6.4% Chinese folk religion
Total 6.9 100% 6.15 100%

សាសនា​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ជំនឿ​តាម​លោក​អាប្រាហាំ[កែប្រែ]

The patriarch Abraham (by József Molnár)

Abrahamic religions are monotheistic religions which believe they descend from Abraham.

 • Judaism is the oldest Abrahamic religion, originating in the people of ancient Israel and Judea. Judaism is based primarily on the Torah, a text which some Jews believe was handed down to the people of Israel through the prophet Moses. This along with the rest of the Hebrew Bible and the Talmud are the central texts of Judaism. The Jewish people were scattered after the destruction of the Temple in Jerusalem in 70 CE. Today there are about 13 million Jews, about 40 per cent living in Israel and 40 per cent in the United States.[៧០]
Jesus is the central figure of Christianity.
There are other smaller groups, such as Jehovah's Witnesses and the Latter Day Saint movement, whose inclusion in Christianity is sometimes disputed.[ដោយនរណា?]
Muslims circumambulating the Kaaba, the most sacred site in Islam
 • Smaller regional Abrahamic groups, including Samaritanism (primarily in Israel and the West Bank), the Rastafari movement (primarily in Jamaica), and Druze (primarily in Syria and Lebanon).

សាសនា​នៅ​ប្រទេស​អ៊ីរ៉ង់[កែប្រែ]

Iranian religions are ancient religions whose roots predate the Islamization of Greater Iran. Nowadays these religions are practiced only by minorities.

 • Zoroastrianism is a religion and philosophy based on the teachings of prophet Zoroaster in the 6th century BC. The Zoroastrians worship the Creator Ahura Mazda. In Zoroastrianism good and evil have distinct sources, with evil trying to destroy the creation of Mazda, and good trying to sustain it.

សាសនា​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា[កែប្រែ]

Hindu statue of Rama in Kalaram Temple (India)
The Buddha, in a Sanskrit manuscript, Nālandā, Bihar, India

Indian religions are practiced or were founded in the Indian subcontinent. They are sometimes classified as the dharmic religions, as they all feature dharma, the specific law of reality and duties expected according to the religion.[៧១]

 • Jainism, taught primarily by Parsva (9th century BCE) and Mahavira (6th century BCE), is an ancient Indian religion that prescribes a path of non-violence for all forms of living beings in this world. Jains are found mostly in India.
 • Sikhism is a monotheistic religion founded on the teachings of Guru Nanak and ten successive Sikh gurus in 15th century Punjab. It is the fifth-largest organized religion in the world, with approximately 30 million Sikhs.[៧៨][៧៩] Sikhs are expected to embody the qualities of a Sant-Sipāhī—a saint-soldier, have control over one's internal vices and be able to be constantly immersed in virtues clarified in the Guru Granth Sahib. The principal beliefs of Sikhi are faith in Waheguru—represented by the phrase ik ōaṅkār, meaning one God, who prevails in everything, along with a praxis in which the Sikh is enjoined to engage in social reform through the pursuit of justice for all human beings.

ប្រពៃណី​នៃ​ជនជាតិ​នៅ​ទ្វីបអាហ្វ្រិក[កែប្រែ]

African traditional religion encompasses the traditional religious beliefs of people in Africa. There are also notable African diasporic religions practiced in the Americas.

North Africa:

Northeast Africa:

 • Waaq (Horn of Africa)
Shango, the Orisha (god) of fire, lightning, and thunder, in the Yoruba religion, depicted on horseback

West Africa:

Central Africa:

Southeast Africa:

Southern Africa:

Diaspora:

ជំនឿ​​តាម​ស្រុក​ភូមិ​[កែប្រែ]

Incense burner in China

The term folk refers to a broad category of traditional religions that includes shamanism and elements of animism and ancestor worship, where traditional means "indigenous, that which is aboriginal or foundational, handed down from generation to generation…".[៨០] These are religions that are closely associated with a particular group of people, ethnicity or tribe; they often have no formal creeds or sacred texts.[៨១] Some faiths are syncretic, fusing diverse religious beliefs and practices.[៨២]

Folk religions are often omitted as a category in surveys even in countries where they are widely practiced, e.g. in China.[៨១]

សាសនា​បង្កើត​ឡើង​ពេល​ថ្មីៗ[កែប្រែ]

New religious movements include:

 • Shinshūkyō is a general category for a wide variety of religious movements founded in Japan since the 19th century. These movements share almost nothing in common except the place of their founding. The largest religious movements centered in Japan include Soka Gakkai, Tenrikyo, and Seicho-No-Ie among hundreds of smaller groups.
 • Cao Đài is a syncretistic, monotheistic religion, established in Vietnam in 1926.
 • Raëlism is a new religious movement founded in 1974 teaching that humans were created by aliens. It is numerically the world's largest UFO religion.
 • Noahidism is a Biblical-Talmudic and monotheistic ideology for non-Jews based on the Seven Laws of Noah, and on their traditional interpretations within Judaism.
 • Scientology teaches that people are immortal beings who have forgotten their true nature. Its method of spiritual rehabilitation is a type of counseling known as auditing, in which practitioners aim to consciously re-experience and understand painful or traumatic events and decisions in their past in order to free themselves of their limiting effects.
 • Eckankar is a pantheistic religion with the purpose of making God an everyday reality in one's life.
 • Wicca is a neo-pagan religion first popularised in 1954 by British civil servant Gerald Gardner, involving the worship of a God and Goddess.
 • Druidry is a religion promoting harmony with nature, and drawing on the practices of the druids.

Sociological classifications of religious movements suggest that within any given religious group, a community can resemble various types of structures, including "churches", "denominations", "sects", "cults", and "institutions".

បញ្ហាចម្រូងចម្រាស់[កែប្រែ]

សេដ្ឋកិច្ច[កែប្រែ]

The national income of countries correlates negatively with their religiosity.[៨៣]

While there has been much debate about how religion affects the economy of countries, in general there is a negative correlation between religiosity and the wealth of nations. In other words, the richer a nation is, the less religious it tends to be.[៨៤] However, sociologist and political economist Max Weber has argued that Protestant Christian countries are wealthier because of their Protestant work ethic.[៨៥]

សុខភាព[កែប្រែ]

Mayo Clinic researchers examined the association between religious involvement and spirituality, and physical health, mental health, health-related quality of life, and other health outcomes. The authors reported that: "Most studies have shown that religious involvement and spirituality are associated with better health outcomes, including greater longevity, coping skills, and health-related quality of life (even during terminal illness) and less anxiety, depression, and suicide."[៨៦]

The authors of a subsequent study concluded that the influence of religion on health is "largely beneficial", based on a review of related literature.[៨៧] According to academic James W. Jones, several studies have discovered "positive correlations between religious belief and practice and mental and physical health and longevity." [៨៨]

An analysis of data from the 1998 US General Social Survey, whilst broadly confirming that religious activity was associated with better health and well-being, also suggested that the role of different dimensions of spirituality/religiosity in health is rather more complicated. The results suggested "that it may not be appropriate to generalize findings about the relationship between spirituality/religiosity and health from one form of spirituality/religiosity to another, across denominations, or to assume effects are uniform for men and women.[៨៩]

អំពើហិង្សា[កែប្រែ]

The Crusades were a series of a military campaigns fought mainly between Christian Europe and Muslims. Shown here is a battle scene from the First Crusade.

Charles Selengut characterizes the phrase "religion and violence" as "jarring", asserting that "religion is thought to be opposed to violence and a force for peace and reconciliation. He acknowledges, however, that "the history and scriptures of the world's religions tell stories of violence and war as they speak of peace and love."[៩០]

Hector Avalos argues that, because religions claim divine favor for themselves, over and against other groups, this sense of righteousness leads to violence because conflicting claims to superiority, based on unverifiable appeals to God, cannot be adjudicated objectively.[៩១]

Critics of religion Christopher Hitchens and Richard Dawkins go further and argue that religions do tremendous harm to society by using violence to promote their goals, in ways that are endorsed and exploited by their leaders.[៩២][ទំព័រត្រូវការ][៩៣][ទំព័រត្រូវការ]

Regina Schwartz argues that all monotheistic religions are inherently violent because of an exclusivism that inevitably fosters violence against those that are considered outsiders.[៩៤] Lawrence Wechsler asserts that Schwartz isn't just arguing that Abrahamic religions have a violent legacy, but that the legacy is actually genocidal in nature.[៩៥]

Byron Bland asserts that one of the most prominent reasons for the "rise of the secular in Western thought" was the reaction against the religious violence of the 16th and 17th centuries. He asserts that "(t)he secular was a way of living with the religious differences that had produced so much horror. Under secularity, political entities have a warrant to make decisions independent from the need to enforce particular versions of religious orthodoxy. Indeed, they may run counter to certain strongly held beliefs if made in the interest of common welfare. Thus, one of the important goals of the secular is to limit violence."[៩៦]

Nonetheless, believers have used similar arguments when responding to atheists in these discussions, pointing to the widespread imprisonment and mass murder of individuals under atheist states in the twentieth century:[៩៧][៩៨][៩៩]

And who can deny that Stalin and Mao, not to mention Pol Pot and a host of others, all committed atrocities in the name of a Communist ideology that was explicitly atheistic? Who can dispute that they did their bloody deeds by claiming to be establishing a 'new man' and a religion-free utopia? These were mass murders performed with atheism as a central part of their ideological inspiration, they were not mass murders done by people who simply happened to be atheist.

In response to such a line of argument, however, author Sam Harris writes:

The problem with fascism and communism, however, is not that they are too critical of religion; the problem is that they are too much like religions. Such regimes are dogmatic to the core and generally give rise to personality cults that are indistinguishable from cults of religious hero worship. Auschwitz, the gulag and the killing fields were not examples of what happens when human beings reject religious dogma; they are examples of political, racial and nationalistic dogma run amok. There is no society in human history that ever suffered because its people became too reasonable.

Richard Dawkins has stated that Stalin's atrocities were influenced not by atheism but by dogmatic Marxism,[១០១] and concludes that while Stalin and Mao happened to be atheists, they did not do their deeds in the name of atheism.[១០២] On other occasions, Dawkins has replied to the argument that Adolf Hitler and Josef Stalin were antireligious with the response that Hitler and Stalin also grew moustaches, in an effort to show the argument as fallacious.[១០៣] Instead, Dawkins argues in The God Delusion that "What matters is not whether Hitler and Stalin were atheists, but whether atheism systematically influences people to do bad things. There is not the smallest evidence that it does." Dawkins adds that Hitler in fact, repeatedly affirmed a strong belief in Christianity,[១០៤] but that his atrocities were no more attributable to his theism than Stalin's or Mao's were to their atheism. In all three cases, he argues, the perpetrators' level of religiosity was incidental.[១០៥] D'Souza responds that an individual need not explicitly invoke atheism in committing atrocities if it is already implied in his worldview, as is the case in Marxism.[១០៦]

ច្បាប់[កែប្រែ]

The study of law and religion is a relatively new field, with several thousand scholars involved in law schools, and academic departments including political science, religion, and history since 1980.[១០៧] Scholars in the field are not only focused on strictly legal issues about religious freedom or non-establishment, but also study religions as they are qualified through judicial discourses or legal understanding of religious phenomena. Exponents look at canon law, natural law, and state law, often in a comparative perspective.[១០៨][១០៩] Specialists have explored themes in western history regarding Christianity and justice and mercy, rule and equity, and discipline and love.[១១០] Common topics of interest include marriage and the family[១១១] and human rights.[១១២] Outside of Christianity, scholars have looked at law and religion links in the Muslim Middle East[១១៣] and pagan Rome.[១១៤]

Studies have focused on secularization.[១១៥][១១៦] In particular the issue of wearing religious symbols in public, such as headscarves that are banned in French schools, have received scholarly attention in the context of human rights and feminism.[១១៧]

វិទ្យាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

Religious knowledge, according to religious practitioners, may be gained from religious leaders, sacred texts, scriptures, or personal revelation. Some religions view such knowledge as unlimited in scope and suitable to answer any question; others see religious knowledge as playing a more restricted role, often as a complement to knowledge gained through physical observation. Adherents to various religious faiths often maintain that religious knowledge obtained via sacred texts or revelation is absolute and infallible and thereby creates an accompanying religious cosmology, although the proof for such is often tautological and generally limited to the religious texts and revelations that form the foundation of their belief.

In contrast, the scientific method gains knowledge by testing hypotheses to develop theories through elucidation of facts or evaluation by experiments and thus only answers cosmological questions about the universe that can be observed and measured. It develops theories of the world which best fit physically observed evidence. All scientific knowledge is subject to later refinement, or even outright rejection, in the face of additional evidence. Scientific theories that have an overwhelming preponderance of favorable evidence are often treated as de facto verities in general parlance, such as the theories of general relativity and natural selection to explain respectively the mechanisms of gravity and evolution.

Regarding religion and science, Albert Einstein states (1940): "For science can only ascertain what is, but not what should be, and outside of its domain value judgments of all kinds remain necessary. Religion, on the other hand, deals only with evaluations of human thought and action; it cannot justifiably speak of facts and relationships between facts…Now, even though the realms of religion and science in themselves are clearly marked off from each other, nevertheless there exist between the two strong reciprocal relationships and dependencies. Though religion may be that which determine the goals, it has, nevertheless, learned from science, in the broadest sense, what means will contribute to the attainment of the goals it has set up." [១១៨]

ការ​បូជា​សត្វ[កែប្រែ]

Animal sacrifice is the ritual killing and offering of an animal to appease or maintain favour with a deity. Such forms of sacrifice are practised within many religions around the world and have appeared historically in almost all cultures.

ទម្រង់ទាក់ទង​គ្នា​នៃ​​គំនិត[កែប្រែ]

អបិយជំនឿ[កែប្រែ]

Superstition has been described as "the incorrect establishment of cause and effect" or a false conception of causation.[១១៩] Religion is more complex and includes social institutions and morality. But religions may include superstitions or make use of magical thinking. Adherents of one religion sometimes think of other religions as superstition.[១២០][១២១] Some atheists, deists, and skeptics regard religious belief as superstition.

Greek and Roman pagans, who saw their relations with the gods in political and social terms, scorned the man who constantly trembled with fear at the thought of the gods (deisidaimonia), as a slave might fear a cruel and capricious master. The Romans called such fear of the gods superstitio.[១២២] Early Christianity was outlawed as a superstitio Iudaica, a "Jewish superstition", by Domitian in the 80s AD. In AD 425, when Rome had become Christian, Theodosius II outlawed pagan traditions as superstitious.

The Roman Catholic Church considers superstition to be sinful in the sense that it denotes a lack of trust in the divine providence of God and, as such, is a violation of the first of the Ten Commandments. The Catechism of the Catholic Church states that superstition "in some sense represents a perverse excess of religion" (para. #2110). "Superstition," it says, "is a deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. It can even affect the worship we offer the true God, e.g., when one attributes an importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary. To attribute the efficacy of prayers or of sacramental signs to their mere external performance, apart from the interior dispositions that they demand is to fall into superstition. Cf. Matthew 23:16-22" (para. #2111)

ទេវកថា[កែប្រែ]

The word myth has several meanings.

 1. A traditional story of ostensibly historical events that serves to unfold part of the world view of a people or explain a practice, belief, or natural phenomenon;
 2. A person or thing having only an imaginary or unverifiable existence; or
 3. A metaphor for the spiritual potentiality in the human being.[១២៣]

Ancient polytheistic religions, such as those of Greece, Rome, and Scandinavia, are usually categorized under the heading of mythology. Religions of pre-industrial peoples, or cultures in development, are similarly called "myths" in the anthropology of religion. The term "myth" can be used pejoratively by both religious and non-religious people. By defining another person's religious stories and beliefs as mythology, one implies that they are less real or true than one's own religious stories and beliefs. Joseph Campbell remarked, "Mythology is often thought of as other people's religions, and religion can be defined as mis-interpreted mythology."[១២៤]

In sociology, however, the term myth has a non-pejorative meaning. There, myth is defined as a story that is important for the group whether or not it is objectively or provably true. Examples include the death and resurrection of Jesus, which, to Christians, explains the means by which they are freed from sin and is also ostensibly a historical event. But from a mythological outlook, whether or not the event actually occurred is unimportant. Instead, the symbolism of the death of an old "life" and the start of a new "life" is what is most significant. Religious believers may or may not accept such symbolic interpretations.

អសាសនានិយម និង ការមិន​​ប្រកាន់ជំនឿសាសនា[កែប្រែ]

Ranjit Singh established secular rule over Punjab in the early 19th century.

មួកគឺមិនសមស្របមិនស៊ីសាច់ឬមិនសមហេតុផលទេពីព្រោះជំនឿសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់សាសនាខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះវិទ្យាសាស្រ្តឬរបប។

អ្នករិះគន់សម័យទំនើបខ្លះដូចជា [Bryan Caplan]] ប្រកាន់យកសាសនាថាខ្វះខាតក្នុងសង្គមមនុស្ស។ ពួកគេអាចចាត់ទុកថាសាសនាមិនសមហេតុសមផលទេ។ ហេតុអ្វីបានជាជំនឿសាសនាមានភាពមិនប្រក្រតីហើយហេតុអ្វីអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនិពន្ធ = Bryan Caplan | អត្ថបទដែលទាក់ទងនឹងសាសនានិងភាពមិនសមហេតុផលសុទ្ធតែត្រូវបានលើកយកមកនិយាយប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្លាមដែលគ្មានប្រជាធិបតេយ្យ។ នៅក្នុងព្រះនាមសាសនាអ៊ីស្លាម។ សន្និសីទផែនដីឆ្នាំ 2006 សន្និសីទនៅប្រីសប៊េន។ "នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមចង់ដោះស្រាយបញ្ហាសតវត្សរ៍ទី 21 ដោយមានច្បាប់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កាលពី 14 សតវត្សមុនទស្សនៈរបស់ពួកគេលើសិទិ្ធមនុស្សគឺដូចគ្នានឹងអាយុកាល 1400 ឆ្នាំមុនដែរ" ។

As religion became a more personal matter in Western culture, discussions of society became more focused on political and scientific meaning, and religious attitudes (dominantly Christian) were increasingly seen as irrelevant for the needs of the European world. On the political side, Ludwig Feuerbach recast Christian beliefs in light of humanism, paving the way for Karl Marx's famous characterization of religion as "the opium of the people". Meanwhile, in the scientific community, T.H. Huxley in 1869 coined the term "agnostic," a term—subsequently adopted by such figures as Robert Ingersoll—that, while directly conflicting with and novel to Christian tradition, is accepted and even embraced in some other religions. Later, Bertrand Russell told the world Why I Am Not a Christian, which influenced several later authors to discuss their breakaway from their own religious upbringings from Islam to Hinduism.

Some atheists also construct parody religions, for example, the Church of the SubGenius or the Flying Spaghetti Monster, which parodies the equal time argument employed by intelligent design Creationism.[១២៥] Parody religions may also be considered a post-modern approach to religion. For instance, in Discordianism, it may be hard to tell if even these "serious" followers are not just taking part in an even bigger joke. This joke, in turn, may be part of a greater path to enlightenment, and so on ad infinitum.

ការរិះគន់សាសនា[កែប្រែ]

Religious criticism has a long history, going back at least as far as the 5th century BCE. During classical times, there were religious critics in ancient Greece, such as Diagoras "the atheist" of Melos, and in the 1st century BCE in Rome, with Titus Lucretius Carus's De Rerum Natura.

During the Middle Ages and continuing into the Renaissance, potential critics of religion were persecuted and largely forced to remain silent. There were notable critics like Giordano Bruno, who was burned at the stake for disagreeing with religious authority.[១២៦]

In the 17th and 18th century with the Enlightenment, thinkers like David Hume and Voltaire criticized religion.

In the 19th century, Charles Darwin and the theory of evolution led to increased skepticism about religion. Thomas Huxley, Jeremy Bentham, Karl Marx, Charles Bradlaugh, Robert Ingersol, and Mark Twain were noted 19th-century and early-20th-century critics. In the 20th century, Bertrand Russell, Siegmund Freud, and others continued religious criticism.

Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, Victor J. Stenger, and the late Christopher Hitchens were active critics during the late 20th century and early 21st century.

Critics consider religion to be outdated, harmful to the individual (e.g. brainwashing of children, faith healing, female genital mutilation, circumcision), harmful to society (e.g. holy wars, terrorism, wasteful distribution of resources), to impede the progress of science, to exert social control, and to encourage immoral acts (e.g. blood sacrifice, discrimination against homosexuals and women, and certain forms of sexual violence such as marital rape).[១២៧][១២៨][១២៩] A major criticism of many religions is that they require beliefs that are irrational, unscientific, or unreasonable, because religious beliefs and traditions lack scientific or rational foundations.

Some modern-day critics, such as Bryan Caplan, hold that religion lacks utility in human society; they may regard religion as irrational.[១៣០] Nobel Peace Laureate Shirin Ebadi has spoken out against undemocratic Islamic countries justifying "oppressive acts" in the name of Islam.[១៣១]

សូមអាន​បន្ថែម[កែប្រែ]

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/r' not found.

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

 1. group="note"
 2. The Construction of Religion as an Anthropological Category, 1982.)
 3. Talal Asad
 4. Soul Searching:The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers - Page 77, Christian Smith, Melina Lundquist Denton - 2005
 5. Christ in Japanese Culture: Theological Themes in Shusaku Endo's Literary Works, Emi Mase-Hasegawa - 2008
 6. New poll reveals how churchgoers mix eastern new age beliefs retrieved 26 July 2013
 7. ទំព័រគំរូ:OEtymD
 8. Shorter Oxford English Dictionary
 9. In The Pagan Christ: Recovering the Lost Light. Toronto. Thomas Allen, 2004. ISBN 0-88762-145-7
 10. In The Power of Myth, with Bill Moyers, ed. Betty Sue Flowers, New York, Anchor Books, 1991. ISBN 0-385-41886-8
 11. Johan Huizinga, The Waning of the Middle Ages (1919) 1924:75.
 12. Max Müller, Natural Religion, p.33, 1889
 13. Lewis & Short, A Latin Dictionary
 14. Max Müller. Introduction to the science of religion. p. 28.
 15. Kuroda, Toshio and Jacqueline I. Stone, translator. "The Imperial Law and the Buddhist Law." Japanese Journal of Religious Studies 23.3-4 (1996)
 16. Neil McMullin. Buddhism and the State in Sixteenth-Century Japan. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1984.
 17. Hershel Edelheit, Abraham J. Edelheit, History of Zionism: A Handbook and Dictionary, p.3, citing Solomon Zeitlin, The Jews. Race, Nation, or Religion? ( Philadelphia: Dropsie College Press, 1936).
 18. Colin Turner. Islam without Allah? New York: Routledge, 2000. pp. 11-12.
 19. The Chambers Dictionary. Chambers.
 20. Religion. Merriam-Webster Dictionary.
 21. Paul James and Peter Mandaville (2010)។ Globalization and Culture, Vol. 2: Globalizing Religions។ London: Sage Publicationshttps://www.academia.edu/4416072/Globalization_and_Culture_Vol._2_Globalizing_Religions_editor_with_Peter_Mandaville_Sage_Publications_London_2010 
 22. Tylor, E.B. (1871) Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. Vol. 1. London: John Murray; (p.424).
 23. Geertz, C. (1993) Religion as a cultural system. In: The interpretation of cultures: selected essays, Geertz, Clifford, pp.87-125. Fontana Press.
 24. (ibid, p. 90)
 25. Vergote, A. (1996) Religion, belief and unbelief. A Psychological Study, Leuven University Press. (p. 16)
 26. Durkheim, E. (1915) The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Allen & Unwin.
 27. (ibid, p. 37)
 28. (ibid, pp. 40–41)
 29. James, W. (1902) The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. Longmans, Green, and Co. (p. 31)
 30. (ibid, p. 34)
 31. (ibid, p. 38)
 32. Frederick Ferré, F. (1967) Basic modern philosophy of religion. Scribner, (p.82).
 33. Tillich, P. (1957) Dynamics of faith. Harper Perennial; (p.1).
 34. Tillich, P. (1959) Theology of Culture. Oxford University Press; (p.8).
 35. Hueston A. Finlay. "‘Feeling of absolute dependence’ or ‘absolute feeling of dependence’? A question revisited". Religious Studies 41.1 (2005), pp.81-94.
 36. Max Müller. "Lectures on the origin and growth of religion."
 37. Pecorino, P.A. (2001) Philosophy of Religion. Online Textbook. Philip A. Pecorino.
 38. Monaghan, John; Just, Peter (2000)។ Social & Cultural Anthropology។ New York: Oxford University Press។ ទំ. 126។ ល.ស.ប.អ. 978-0-19-285346-2 
 39. ៣៩,០ ៣៩,១ Monaghan, John; Just, Peter (2000)។ Social & Cultural Anthropology។ New York: Oxford University Press។ ទំ. 124។ ល.ស.ប.អ. 978-0-19-285346-2 
 40. Vergote, Antoine, Religion, belief and unbelief: a psychological study, Leuven University Press, 1997, p. 89
 41. ៤១,០ ៤១,១ ៤១,២ Daniel Dubuisson, The Western Construction of Religion
 42. Daniel Dubuisson. "Exporting the Local: Recent Perspectives on 'Religion' as a Cultural Category", Religion Compass, 1.6 (2007), p.792.
 43. Tomoko Masuzawa, The Invention of World Religions. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
 44. Fitzgerald, Timothy (2007)។ Discourse on Civility and Barbarity។ Oxford University Press។ ទំ. 45–46។ 
 45. Fitzgerald 2007, ទ. 194
 46. Fitzgerald 2007, ទ. 268
 47. Talal Asad, Genealogies of Religion. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1993 p.34-35.
 48. S. N. Balagangadhara. The Heathen in His Blindness... New York: Brill Academic Publishers, 1994. p.159.
 49. ៤៩,០ ៤៩,១ Brian Kemble Pennington Was Hinduism Invented? New York: Oxford University Press US, 2005. ISBN 0-19-516655-8
 50. Josephson, Jason Ānanda. (2012) The Invention of Religion in Japan. Chicago: University of Chicago Press.
 51. Josephson 2012, p. 257
 52. George A. Lindbeck, Nature of Doctrine (Louisville: Westminster/John Knox Press, 1984), 33.
 53. Nicholas de Lange, Judaism, Oxford University Press, 1986
 54. Hinnells, John R. (2005)។ The Routledge companion to the study of religion។ Routledge។ ទំ. 439–440។ ល.ស.ប.អ. 0-415-33311-3http://books.google.com/?id=IGspjXKxIf8C។ បានយកមក 2009-09-17 
 55. Timothy Fitzgerald. The Ideology of Religious Studies. New York: Oxford University Press USA, 2000.
 56. Craig R. Prentiss. Religion and the Creation of Race and Ethnicity. New York: NYU Press, 2003. ISBN 0-8147-6701-X
 57. Tomoko Masuzawa. The Invention of World Religions, or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago: University of Chicago Press, 2005. ISBN 0-226-50988-5
 58. Russell T. McCutcheon. Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion. Albany: SUNY Press, 2001.
 59. Nicholas Lash. The beginning and the end of 'religion'. Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-56635-5
 60. Joseph Bulbulia. "Are There Any Religions? An Evolutionary Explanation." Method & Theory in the Study of Religion 17.2 (2005), pp.71-100
 61. Harvey, Graham (2000). Indigenous Religions: A Companion. (Ed: Graham Harvey). London and New York: Cassell. Page 06.
 62. A Common Word
 63. C1 World Dialogue
 64. Islam and Buddhism Common Ground
 65. World Interfaith Harmony Week
 66. UN resolution
 67. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 68. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 69. but cf: http://www.worldometers.info/world-population/#religions
 70. http://www.cbs.gov.il/shnaton61/st02_27.pdf
 71. Mittal, Sushil (2003)។ Surprising Bedfellows: Hindus and Muslims in Medieval and Early Modern India។ Lexington Books។ ទំ. 103។ ល.ស.ប.អ. 9780739106730 
 72. P. 484 Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions By Wendy Doniger, M. Webster, Merriam-Webster, Inc
 73. P. 219 Faith, Religion & Theology By Brennan Hill, Paul F. Knitter, William Madges
 74. P. 6 The World's Great Religions By Yoshiaki Gurney Omura, Selwyn Gurney Champion, Dorothy Short
 75. Williams, Paul; Tribe, Anthony (2000), Buddhist Thought: A complete introduction to the Indian tradition, Routledge, ISBN 0-203-18593-5 p=194
 76. Smith, E. Gene (2001). Among Tibetan Texts: History and Literature of the Himalayan Plateau. Boston: Wisdom Publications. ISBN 0-86171-179-3
 77. Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary, ISBN 4-7674-2015-6
 78. "Sikhism: What do you know about it?"The Washington Posthttp://www.washingtonpost.com/national/on-faith/sikhism-what-do-you-know-about-it/2012/08/06/19131ef6-dff1-11e1-8fc5-a7dcf1fc161d_gallery.html។ បានយកមក 13 December 2012 
 79. Zepps, Josh (6 August 2012)។ "Sikhs in America: What You Need To Know About The World's Fifth-Largest Religion"Huffington Posthttp://www.huffingtonpost.com/2012/08/06/sikhs-in-america_n_1748125.html។ បានយកមក 13 December 2012 
 80. J. O. Awolalu (1976) What is African Traditional Religion? Studies in Comparative Religion Vol. 10, No. 2. (Spring, 1976).
 81. ៨១,០ ៨១,១ Pew Research Center (2012) The Global Religious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010. The Pew Forum on Religion & Public Life.
 82. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 83. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named gia
 84. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 85. Max Weber, [1904] 1920. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
 86. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 87. Seybold, Kevin S.; Peter C. Hill (Feb 2001)។ "The Role of Religion and Spirituality in Mental and Physical Health"។ Current Directions in Psychological Science 10 (1): 21–24។ អ.វ.ល.:10.1111/1467-8721.00106 
 88. Jones, James W. (2004)។ "Religion, Health, and the Psychology of Religion: How the Research on Religion and Health Helps Us Understand Religion"។ Journal of Religion and Health 43 (4): 317–328។ អ.វ.ល.:10.1007/s10943-004-4299-3 
 89. Maselko, J. and Kubzansky, L. D. (2006) Gender differences in religious practices, spiritual experiences and health: Results from the US General Social Survey. Social Science & Medicine, Vol 62(11), June, 2848-2860.
 90. Selengut, Charles (2008-04-28)។ Sacred fury: understanding religious violence។ ទំ. 1។ ល.ស.ប.អ. 978-0-7425-6084-0http://books.google.com/?id=mOqtEkGlq0cC&pg=PR7&dq=%22sectarian+violence%22+%22religious+violence%22#v=onepage&q=%22sectarian%20violence%22%20%22religious%20violence%22&f=false 
 91. Avalos, Hector (2005)។ Fighting Words: The Origins of Religious Violence។ Amherst, New York: Prometheus Books។ 
 92. Hitchens, Christopher (2007)។ God is not Great។ Twelve។ 
 93. Dawkins, Richard (2006)។ The God Delusion។ Bantam Books។ 
 94. The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism By Regina M. Schwartz។ University of Chicago Press។ 1998។ 
 95. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 96. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 97. John S. Feinberg, Paul D. Feinberg (2010)។ Ethics for a Brave New WorldCrossway Booksល.ស.ប.អ. 9781433526466http://books.google.com/books?id=Nl-f5SKq9mgC&pg=PA697&dq=Aleksandr+Solzhenitsyn+But+if+I+were+asked+today+to+formulate+as+concisely+as+possible+the+main+cause+of+the+ruinous+revolution+that+swallowed+up+some+60+million+of+our+people,+I+could+not+put+it+more+accurately+than+to+repeat:+'Men+have+forgotten+God;+that's+why#v=onepage&q&f=false។ បានយកមក 2007-10-18។ "Over a half century ago, while I was still a child, I recall hearing a number of old people offer the following explanation for the great disasters that had befallen Russia: 'Men have forgotten God; that's why all this has happened.' Since then I have spend well-nigh 50 years working on the history of our revolution; in the process I have read hundreds of books, collected hundreds of personal testimonies, and have already contributed eight volumes of my own toward the effort of clearing away the rubble left by that upheaval. But if I were asked today to formulate as concisely as possible the main cause of the ruinous revolution that swallowed up some 60 million of our people, I could not put it more accurately than to repeat: 'Men have forgotten God; that's why all this has happened.'" 
 98. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 99. ៩៩,០ ៩៩,១ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 100. 10 myths and 10 truths about Atheism Sam Harris
 101. Dawkins, Richard (2006-09-18)។ The God Delusion។ Ch. 7: Houghton Mifflin។ ល.ស.ប.អ. 978-0-618-68000-9http://en.wikipedia.org/wiki/The_God_Delusion 
 102. Interview with Richard Dawkins conducted by Stephen Sackur for BBC News 24’s HardTalk programme, July 24th 2007. [១]
 103. The Video: Bill O'Reilly Interviews Richard Dawkins
 104. Baynes, Norman H., ed. (1969). The Speeches of Adolf Hitler: April 1922-August 1939. New York: Howard Fertig. pp. 19-20, 37, 240, 370, 371, 375, 378, 382, 383, 385-388, 390-392, 398-399, 402, 405-407, 410, 1018, 1544, 1594.
 105. Dawkins 2006, ទ. 309
 106. Answering Atheist’s Arguments Dinesh D'Souza
 107. John Witte, "The Study of Law and Religion in the United States: An Interim Report", Ecclesiastical Law Journal (2012) 14#3, pp. 327–354.
 108. Norman Doe, Law and Religion in Europe: A Comparative Introduction (2011).
 109. W. Cole Durham and Brett G. Scharffs, eds., Law and religion: national, international, and comparative perspectives (Aspen Pub, 2010).
 110. John Witte Jr. and Frank S. Alexander, eds., Christianity and Law: An Introduction (Cambridge U.P. 2008)
 111. John Witte Jr., From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western Tradition (1997).
 112. John Witte, Jr., The Reformation of Rights: Law, Religion and Human Rights in Early Modern Calvinism (2008).
 113. Ann Elizabeth Mayer, in JSTOR "Law and Religion in the Muslim Middle East", American Journal of Comparative Law (1987) 35#1, pp. 127–184.
 114. Alan Watson, The state, law, and religion: pagan Rome (University of Georgia Press, 1992).
 115. Silvio Ferrari, "Law and Religion in a Secular World: A European Perspective", Ecclesiastical Law Journal (2012) 14#3, pp. 355–370.
 116. Rafael Palomino, "Legal dimensions of secularism: challenges and problems", Contemporary Readings in Law and Social Justice (2012) vol. 2, pp. 208–225.
 117. Karima Bennoune, "Secularism and human rights: A contextual analysis of headscarves, religious expression, and women's equality under international law", Columbia Journal of Transnational Law, 45 (2006): 367.
 118. Einstein, Albert (21 Sep 1940)។ "Personal God Concept Causes Science-Religion Conflict"។ The Science News-Letter 38 (12): 181–182។ អ.វ.ល.:10.2307/3916567JSTOR 3916567 
 119. Kevin R. Foster and Hanna Kokko, "The evolution of superstitious and superstition-like behaviour", Proc. R. Soc. B (2009) 276, 31–37[តំណភ្ជាប់ខូច]
 120. Boyer (2001)។ "Why Belief"Religion Explainedhttp://books.google.com/books?id=wreF80OHTicC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=%22fang+too+were+quite+amazed%22 
 121. Fitzgerald 2007, ទ. 232
 122. Veyne 1987, p 211[ត្រូវការបញ្ជាក់]
 123. Joseph Campbell, The Power of Myth, p. 22 ISBN 0-385-24774-5
 124. Joseph Campbell, Thou Art That: Transforming Religious Metaphor. Ed. Eugene Kennedy. New World Library ISBN 1-57731-202-3.
 125. USA Today - Spaghetti Monster is noodling around with faith
 126. BRUNO His Life and Thought;Giordano Bruno (1548-1600)
 127. Islam Channel censured by Ofcom | Media | theguardian.com
 128. BBC NEWS | Asia-Pacific | Cleric 'must deny' views on rape
 129. Valley paper criticized over pastor's column on spousal rape | Alaska Newsreader | ADN.com
 130. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល The article about religion and irrationality.
 131. Earth Dialogues 2006 Conference, Brisbane. "In these countries, Islamic rulers want to solve 21st century issues with laws belonging to 14 centuries ago. Their views of human rights are exactly the same as it was 1400 years ago."

កំណត់សម្គាល់[កែប្រែ]

 1. That is how, according to Durkheim, Buddhism is a religion. "In default of gods, Buddhism admits the existence of sacred things, namely, the four noble truths and the practices derived from them" (ibid, p. 45).
 2. Hinduism is variously defined as a "religion", "set of religious beliefs and practices", "religious tradition" etc. For a discussion on the topic, see: "Establishing the boundaries" in Gavin Flood (2003), pp. 1-17. René Guénon in his Introduction to the Study of the Hindu doctrines (1921 ed.), Sophia Perennis, ISBN 0-900588-74-8, proposes a definition of the term "religion" and a discussion of its relevance (or lack of) to Hindu doctrines (part II, chapter 4, p. 58).

គន្ថនិទ្ទេស[កែប្រែ]

 • Saint Augustine; The Confessions of Saint Augustine (John K. Ryan translator); Image (1960), ISBN 0-385-02955-1.
 • Barzilai, Gad; Law and Religion; The International Library of Essays in Law and Society; Ashgate (2007), ISBN 978-0-7546-2494-3
 • Brodd, Jefferey (2003)។ World Religions។ Winona, MN: Saint Mary's Press។ ល.ស.ប.អ. 978-0-88489-725-5 
 • Descartes, René; Meditations on First Philosophy; Bobbs-Merril (1960), ISBN 0-672-60191-5.
 • Durant, Will (& Ariel (uncredited)); Our Oriental Heritage; MJF Books (1997), ISBN 1-56731-012-5.
 • Durant, Will (& Ariel (uncredited)); Caesar and Christ; MJF Books (1994), ISBN 1-56731-014-1
 • Durant, Will (& Ariel (uncredited)); The Age of Faith; Simon & Schuster (1980), ISBN 0-671-01200-2.
 • Marija Gimbutas 1989. The Language of the Goddess. Thames and Hudson New York
 • Gonick, Larry; The Cartoon History of the Universe; Doubleday, vol. 1 (1978) ISBN 0-385-26520-4, vol. II (1994) ISBN#0-385-42093-5, W. W. Norton, vol. III (2002) ISBN 0-393-05184-6.
 • Haisch, Bernard The God Theory: Universes, Zero-point Fields, and What's Behind It All—discussion of science vs. religion (Preface[តំណភ្ជាប់ខូច]), Red Wheel/Weiser, 2006, ISBN 1-57863-374-5
 • Ramsay, Michael, Abp. Beyond Religion? Cincinnati, Ohio: Forward Movement Publications, (cop. 1964).
 • Lao Tzu; Tao Te Ching (Victor H. Mair translator); Bantam (1998).
 • Marx, Karl; "Introduction to A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right", Deutsch-Französische Jahrbücher, (1844).
 • Palmer, Spencer J., et al. Religions of the World: a Latter-day Saint [Mormon] View. 2nd general ed., tev. and enl. Provo, Utah: Brigham Young University, 1997. xv, 294 p., ill. ISBN 0-8425-2350-2
 • Saler, Benson; "Conceptualizing Religion: Immanent Anthropologists, Transcendent Natives, and Unbounded Categories" (1990), ISBN 1-57181-219-9
 • Schuon, Frithjof. The Transcendent Unity of Religions, in series, Quest Books. 2nd Quest ... rev. ed. Wheaton, Ill.: Theosophical Publishing House, 1993, cop. 1984. xxxiv, 173 p. ISBN 0-8356-0587-6
 • The Holy Bible, King James Version; New American Library (1974).
 • The Koran; Penguin (2000), ISBN 0-14-044558-7.
 • The Origin of Live & Death, African Creation Myths; Heinemann (1966).
 • Poems of Heaven and Hell from Ancient Mesopotamia; Penguin (1971).
 • The World Almanac (annual), World Almanac Books, ISBN 0-88687-964-7.
 • The Serotonin System and Spiritual Experiences - American Journal of Psychiatry 160:1965-1969, November 2003.
 • United States Constitution
 • Selected Work Marcus Tullius Cicero
 • The World Almanac (for numbers of adherents of various religions), 2005
 • Religion [First Edition]. Winston King. Encyclopedia of Religion. Ed. Lindsay Jones. Vol. 11. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005. p7692-7701.
 • World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-cultural Perspective by Andrey Korotayev, Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2004, ISBN 0-7734-6310-0.

On religion definition:

Studies of religion in particular geographical areas:

 • A. Khanbaghi. The Fire, the Star and the Cross: Minority Religions in Medieval and Early Modern Iran (IB Tauris; 2006) 268 pages. Social, political and cultural history of religious minorities in Iran, c. 226-1722 AD.

ស្រាវជ្រាវអាន​បន្ថែម[កែប្រែ]

ភ្ជាប់​ទៅ​បណ្តាញ​ខាង​ក្រៅ[កែប្រែ]

Wikiquote-logo.svg

ទំព័រគំរូ:Religion topics ទំព័រគំរូ:Philosophy of religion ទំព័រគំរូ:Philosophy topics