និវេសនប្រព័ន្ធ

ពីវិគីភីឌា

ប្រព័ន្ឋអេកូឡូស៊ី គឺជាការសិក្សាពីបរិស្ថាននៃជីវសាស្រ្តធម្មជាតិដែលមានដូចជាភាវះមានជីវិត និងឥតជីវិតរស់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយ ហើយបរិស្ថានធម្មជាតិ ផ្សំឡើងដោយសមាសភាពជាច្រើន រួមបញ្ចូលគ្នាមានដូចជា ខ្យល់ ដី ទឹក និង ពន្លឺព្រះអាទិ ត្យ។ វាផ្តល់អោយភាវះមានជីវិតទាំងអស់នៅទីកន្លែងណាមួយ រួមទាំងភាវះ ឥតជីវិតផងដែរ(ភាវះឥតជីវិត) រាល់កត្តាទាំងអស់ដែលពួកវាមានប្រតិកម្ម មាន សហគមន៍ជីវសាស្រ្ត និង បរិស្ថានធម្មជាតិ។